هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی

Delmon Boutique Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی- خیابان نایف -مقابل مسجد الفطیم
97142950444+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی - Delmon Boutique Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۳۹۹,۰۰۰ ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۰۹,۰۰۰ ۵,۲۰۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۵,۰۸۴,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۳۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۳۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۶,۰۱۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۴۳,۰۰۰ ۵,۵۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۴۳,۰۰۰ ۵,۵۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۰۷۳,۰۰۰ ۵,۷۵۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۵۴,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۰۷۳,۰۰۰ ۵,۷۵۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۵۴,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۰۷۳,۰۰۰ ۵,۷۵۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۵۴,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۱,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۱۹,۰۰۰ ۶,۲۱۹,۰۰۰ ۰

هتل 3 ستاره دلمون بوتیک واقع در شهر دبی می باشد.

این هتل در فاصله 1 کیلومتری مرکز الغرایر است.

در این هتل یک بار، وای فای رایگان و تهویه مجزا برای هر اتاق وجود دارد.

هرکدام از اتاقها به صورت مجزا دارای تلویزیون با کانال های ماهواره ای ، یخچال، کتری، حمام و کمد لباس می باشد. همچنین اتاقهایی با حمام اختصاصی و سشوار نیز وجود دارد.

مهمانان هتل دلمون بوتیک می تواننده در وعده صبحانه از یک قهوه و یا صبحانه بوفه لذت ببرند.

مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 1.1 کیلومتری این هتل بوده و مسجد بزرگ در فاصله 2.1 کیلومتری  این هتل می باشد.

نزدیکترین فرودگاه به این هتل فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 5 کیلومتری می باشد.

نمایش بیشتر

فروشگاه های هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی

*هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
109 رستوران ایرانی در دبی
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
طرح جدید هم‌سفری برای کاهش ترافیک دبی
یک بار دیگر ساخت بلندترین برج جهان در دبی
جمعیت و ملیت های دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره دلمون بوتیک دبی

لطفا منتظر بمانید...