هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی

Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
بر دبی ، خیابان الحمریا خالد بن ولید 2
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشتهتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی  - Holiday Inn Bur Dubai - Embassy District - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۷۲۵,۰۰۰ ۷,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۷,۲۴۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۹۲۶,۰۰۰ ۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۹۲۶,۰۰۰ ۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۹۲۶,۰۰۰ ۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۹۲۶,۰۰۰ ۷,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۹۴۶,۰۰۰ ۷,۳۰۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۷,۴۹۴,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۵,۴۶۳,۰۰۰ ۸,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۵,۴۶۳,۰۰۰ ۸,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۷,۹۱۱,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۶۷۳,۰۰۰ ۸,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۵,۷۱۳,۰۰۰ ۸,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۸,۸۸۳,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۶,۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۶,۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
این هتل در بر دبی واقع شده است. استخر بالای پشت بام و رستوران 24 ساعته از ویژگی های هالیدی این به شما می رود. سرویس آژانس رایگانی هم به ساحل در نظر گرفته شده است. اتاق های جادار هتل دارای تلویزیون 32 اینچ هستند و حمّام اختصاصی هم داخل اتاق ها جای گرفته است. میز کاری و اتو هم در همه اتاق ها قرار دارد. غذاهای بین المللی در رستوران Anwar سرو می شود. میهمانان می توانند از آبجو در میخانه سنتی انگلیسی Two Guineas لذت ببرند. مرکز خرید برجمان در نزدیکی هتل واقع شده است. فرودگاه بین المللی دبی در عرض 15 دقیقه قابل دسترسی می باشد. بر دبی مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به صحرا، گردش و تجارت می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
1 نفر اینجا رو دوست دارد.
1 نفر اینجا رفته
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مرکز تجاری برجمان دبی مشاهده مسیر
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بستن
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
هزینه تاکسی از فرودگاه تا هتل در دبی
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
گردشگری ابوظبی
ویدیو فواره دبی - اختصاصی بیسان گشت
تور دبی 90 یا 75 دقیقه ای با قایق
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
سوپرایز تابستانی دبی 2018
اجاره خودرو و رانندگی در دبی
فیلیپس و دبی از کارآمدترین لامپ LED جهان پرده برداری کردند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره هالیدی ان بر دبی

لطفا منتظر بمانید...