هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی

Crowne Plaza Dubai Deira

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۱,۰۰۰ ۶,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۸۲۲,۰۰۰ ۷,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۲,۰۰۰ ۷,۱۹۲,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۸,۰۰۰ ۷,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۵,۳۸۲,۰۰۰ ۸,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۵,۴۳۱,۰۰۰ ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۷,۷۹۵,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۵۹۲,۰۰۰ ۸,۶۷۱,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۵,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۵,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۵,۶۳۲,۰۰۰ ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۸,۷۳۱,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۶,۱۵۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۱۱,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
این هتل فقط 300 متر از مرکز خرید ریف فاصله داشته و امکاناتی نظیر استخر روباز و اتاق های جادار مجهز به تهویه مطبوع ارائه می دهد. باشگاه سلامتی هتل دارای باشگاه، سونا و امکانات ماساژ می باشد. اتاق ها با مبل راحتی و یخچال تجهیز شده اند و از دکوراسیونی به رنگ کِرِم برخوردارند. حمّام های مرمین هم با دوش در داخل اتاق ها قرار داند و بعضی از آن ها به جکوزی هم مجهز هستند. در غروب، تیم سرگرمی به اجرای برنامه ها مشغول می شود. یک میخانه هم برای مسابقات ورزشی باز است و کوکتل ها هم در سالون سرو می شوند. کراون پلازا روبروی ایستگاه مترو صلاح الدین، که منطقه جمیرا و مجتمع تجاری امارات مال را به هم متصّل می کند، قرار دارد. فرودگاه بین المللی دبی در 5 کیلومتر پلازا قرار دارد. خدمه 24 ساعته هم امکان ارائه آژانس را در صورت تقاضا فراهم می کند. دیره انتخاب عالی برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
شرکت Jacky in Dubai
مقیاس حقوق و دستمزد کار در دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
سفر دبی از قشم
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
غذاهای سنتی عربی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
تفریح کودکان در دبی | 10 مورد از بهترین کارهایی که می توان در دبی با بچه ها انجام داد
متوسط ​​حقوق در دبی برای بخش های مختلف شغلی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره کراون پلازا دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...