هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی

Ibis Mall Of The Emirates

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شیخ زائد، البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی - Ibis Mall Of The Emirates - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۹۶۱,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۰,۰۰۰ ۵,۰۲۱,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۲۳۲,۰۰۰ ۵,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۴۴۲,۰۰۰ ۵,۷۷۷,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۴۸۲,۰۰۰ ۵,۸۱۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۵,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۶۲۴,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۷۱۴,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۷۶۳,۰۰۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
هتل ایبیس، کمتر از 2 دقیقه پیاده تا مجتمع تجاری امارات مال و اسکی دبی فاصله دارد. این هتل، رستوران ایتالیایی و اتاق های مجهز به تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره ای فراهم برای میهمانان فراهم کرده است. اتاق های این هتل با رنگ های خنثی و مبلمان چوبی تزئین شده و به میز کار و اتو مجهز هستند. بوفه صبحانه با تخم مرغ، صبح ها به همراه شیرینی ها و قهوه ارائه می شود. رستوران ایتالیایی Amici غذاهای سنّتی این کشور یا غذاهای مدیترانه ای سرو می کند. هتل ایبیس از مترو مجتمع تجاری امارات مال 5 دقیقه پیاده روی فاصله دارد و با خودرو هم در عرض 10 دقیقه می توان به فرودگاه بین المللی دبی رسید. پارکینگ اختصاصی رایگان نیز در محل امکان پذیر می باشد. البرشا مکان مناسبی برای علاقمندان به خرید، خرید پوشاک و برند های لوکس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های دو ستاره نزدیک به هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی
بستن
توریست هندی در سفر به دبی کشته شد
سفر دبی از قشم
جشن سال نو را در نیکی بیچ (ساحل نیکی) دبی سپری کنید
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
دبی در بین پربازدیدترین شهرهای دنیا رتبه ششم را در اختیار دارد
هنگام بازداشت در شهر دبی
متوسط ​​حقوق در دبی برای بخش های مختلف شغلی
ساخت بزرگترین مجتمع تجاری جهان در دبی ، دبی اسکور
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند
ویدیو فواره دبی - اختصاصی بیسان گشت

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 2 ستاره ایبیس مجتمع تجاری امارات مال دبی

لطفا منتظر بمانید...