هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

هتل پنج ستاره

Palmet Resort Kiris Hotel Antalya

امتیاز ۱۱ نفر ۶.۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

راحتی11۸
نظافت و تمیزی11۸
امکانات11۶.۸۱
پرسنل11۷.۴۵
ارزش خرید11۶.۸۱
موقعیت11۸.۲۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

تصویر 77566 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77567 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77568 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77569 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77570 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95306 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77571 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95307 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77572 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95308 هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77573 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95309 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77574 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95310 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77575 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95311 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77576 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95312 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77577 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95313 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77578 لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95314 لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77579 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77580 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95316 فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77581 باشگاه ورزشی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77582 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95318 لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 77583 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95319 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95320 فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95321 استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95322 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95323 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95324 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95325 فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95326 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95327 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95328 فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر 95329 سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

تصاویر فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95316 100فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95316فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95320 100فضای سرگرمی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95320
+2

تصاویر سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77572 100سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77572سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77574 100سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77574سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77575 100سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77575سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77577 100سونا و اسپا هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77577
+8

تصاویر باشگاه ورزشی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

باشگاه ورزشی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77581 100باشگاه ورزشی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77581
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77568 100فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77568فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77569 100فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77569فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77573 100فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77573فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77576 100فضای اتاق های هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77576
+9

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77567 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77567فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77570 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77570فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95311 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95311فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95312 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95312
+9

تصاویر لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77578 100لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77578لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95314 100لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95314لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95318 100لابی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95318
+3

تصاویر استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77566 100استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77566استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95306 100استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95306استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77571 100استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 77571استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95307 100استخر هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 95307
+7
نقشه بیسان گشت
آنتالیا آنتالیا - کمر - کیریش

معرفی هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا (Palmet Resort Kiris Hotel Antalya) یک هتل پنج ستاره در منطقه کمر آنتالیا در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا است و این هتل با پارک اولبیا کمر آنتالیا 2.0 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به صبحانه (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل امکانات (6.81 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.90 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.81 از 10) است. از جمله امکانات هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا می‌توان به پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، استخر، اشاره کرد.

هتل پالمت ریزورت کریش در منطقه کمر واقع شده و از خیابان لیمان و همچنین ساحل عمومی باتی مرکز 10 دقیقه به شکل پیاده‌روی فاصله دارد. تفرجگاه ساحلی کمر و پارک و ساحلی مون لایت در فاصله 2 کیلومتری آن واقع شده‌اند.

داشتن دسترسی خوب تنها ویژگی این هتل نیست. هتل پالمت ریزورت کریش دارای رستوران و بار اختصاصی خود است. مهمانان می‌توانند از استخر سرباز فصلی و سونای هتل استفاده کنند. صبحانه به صورت رایگان سرو شده و دسترسی به اینترنت وای فای به صورت رایگان فراهم است. در صورت داشتن خودروی شخصی می‌توان آن را در پارکینگ اختصاصی هتل پالمت ریزورت کریش پارک کرد. در صورت نیاز به هر چیزی همچون درخواست سرویس رخت‌شویی قادرید در هر ساعتی از شبانه‌روز با بخش پذیرش تماس بگیرید.

زیبایی‌های هتل پالمت ریزورت کریش

این هتل بزرگ از 175 اتاق بزرگ تشکیل می‌شود. تمامی آن‌ها دارای بالکن، تلویزیون ال سی دی با دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای و یک بار کوچک هستند. در صورت سفر به صورت خانوادگی، می‌توانید کودکان و نوجوانان همراه خود را به وسیله گستره‌ای از فعالیت‌های مختلف سرگرم نگه دارید. بزرگترها می‌توانند بعد از شنا در استخر هتل پالمت ریزورت کریش در اطراف آن حمام آفتاب بگیرند. هر روز صبح بعد از نوش جان کردن صبحانه، می‌توانید به باغ هتل پالمت ریزورت کریش رفته و در آنجا به اندازه یک روز کامل گردش در سواحل منطقه کمر انرژی بگیرید.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 3 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Safir Restaurant

  نوع غذا : مدیترانه ای

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Steak House

  نوع غذا : اسنک بار, Grill/BBQ

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Fine Dining Restaurant

  نوع غذا : ترکی, بین المللی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا 4 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 32 متر مربع

  مساحت اتاق ها 33 متر مربع است.

 • 2 - Deluxe Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 61 متر مربع

  مساحت اتاق ها 62 متر مربع است.

 • 3 - Comfort Quadruple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 61 متر مربع

  این اتاق چهار تخته دارای نمای باغ است.

 • 4 - Deluxe Family Room

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 62 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای منظره دریا است.

موقعیت مکانی هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

فاصله هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا تا اماکن مهم پر رفت و آمد آنتالیا

60.03 Km ۰ دقیقه ۲۱۷ لیر
آکواریوم آنتالیا مشاهده مسیر
42.8 km ۴۱ دقیقه ۱۵۷ لیر
78.6 km ۱ دقیقه ۲۸۳ لیر
اسکله مرسین آنتالیا مشاهده مسیر
537.48 Km ۰ دقیقه ۱۹۱۲ لیر
بیشتر

فاصله هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا تا سایر اماکن گردشگری

۲.۰ km ۲۵ دقیقه پیاده روی
۸.۹ km ۹ دقیقه ۳۵ لیر
ساحل کنیالتی مشاهده مسیر
۳۵.۰ km ۳۶ دقیقه ۱۲۸ لیر
۳۷.۷ km ۴۲ دقیقه ۱۳۸ لیر
بیشتر

فاصله هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا تا مراکز خرید

۳۷٫۰ کیلومتر ۳۹ دقیقه ۱۳۶ لیر
۴۱٫۲ کیلومتر ۴۶ دقیقه ۱۵۰ لیر
بازار قدیم آنتالیا مشاهده مسیر
۴۲.۳ km ۵۰ دقیقه ۱۵۴ لیر
۴۲.۶ km ۴۲ دقیقه ۱۵۵ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۱ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | ملک بدون دود | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل

فعالیت ها
| موسیقی زنده | ساحل | سرگرم های شبانه | اجاره دوچرخه | موسیقی زنده | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | اناق گیم | زمین تنیس | ایروبیک | زمین تنیس | قایق رانی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | پارک آبی | دوچرخه سواري | دارت | کارکنان سرگرمی | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | پارک آبی | کارائوکه | شیرجه زدن | ایروبیک | پینگ پونگ | ایروبیک | قایق رانی | دارت | قایق رانی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | اجاره دوچرخه | امکانات ورزش های آبی در محل | شیرجه زدن | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

حمام
| دوستدار حیوانات خانگی

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | اسنک بار | بار | میوه | میوه | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| دید ساحل | تراس | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی

چشم انداز
| اتاق سیگار | دستگاه ATM | ملک بدون دود | |

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | امکانات اسپا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | سرسره آبی | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | لاندری | سرویس اتو | لاندری | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Palmet Resort Kiris Hotel Antalya )

نظرات در مورد هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا


  مژگان
  0 تشکر
  " اول مرداد۱۴۰۱تور این هتل را گرفتم خواهش میکنم در صورت تمایل به گرفتن این تور این مورد ها رو مد نظر داشته باشید :۱-ساعت تحویل اتاق پنج عصر فوق العاده بی نظم و بی اعصاب ،مرتب در لابی بحث بالا میگرفت لابی که چه عرض کنم کاروان سرا وسیله سرمایش با وجود گرمای زیاد وجود نداشت استرس زیادی کشیدیم تا اتاق تحویل شد ۲-وای فای ضعیفی فقط در لابی بود اتاقها اینترنت نداشت ۳-سیف باکس نداشت ۴-سالن بدنسازی و دیسکو تبدیل به انباری شده بود همه جای ساختمان نیاز به تعمیر داشت ۵-پتو یا لحافی وجود نداشت یه روتختی نصفه ????۶-رستوران در زیر زمین همش غذای تکراری و خورشتی ۷-نظافت بشدت ضعیف سرویس بهداشتی بوی ادرار میداد خودم مجبور شدم بدو ورود سرویس را بشورم ۸-لیدرها که ما تور رو گرفته بودیم بی نظم و بدقول بودن برا برگشت خیلی استرس کشیدیم ما رو به موقع به فرودگاه نرسوندن (این تجربه من بود اگر برای شان خودتون ارزش قائل هستین این هتل رو انتخاب نکنید "
  مفید بود ؟ تشکر
  کورش خواجه
  0 تشکر
  " با سلام خدمت همه هموطنان عزیز ما اول مرداد ماه ۱۴۰۱ تو این هتل بودیم واقعا از همه لحاط افتضاح بود اگر شیرازی هستید از آژانس گردشگران به هیچ عنوان تور نگیرید که کلاهبردار هستند به عنوان هتل پنج ستاره یوال به ما تور دادن ولی هتل دو ستاره هم نبود کیفیت غذا و اتاق ها زیر صفر بود حتی تو لابی کولر خاموش بود اینترنت هتل هم که افتضاح بود به نظر من لب ساحل آنتالیا چادر بزنید خیلی بیشتر بهتون خوش میگذره "
  مفید بود ؟ تشکر
  رویا مروت دل
  0 تشکر
  " اصلا نمی تونم بیان کنم که تا چه حد هتل پالمت ریزورت آنتالیا خوب و عالی هست ، در مدت سفر هفت روزه ی ما به این هتل به قدری خوش گذشت که از تصور خارج هستش ، از پرسنل هتل نگم براتون که اینقدر مهربون و دوست داشتنی هستن که حد نداره ، اصلا اگه از هتل نرید بیرون اینقدر هتل امکانات خوب داره که حوصلتون سر نمیره ، غذا ها و نوشیدنی و دسر عالی ، استخرها تمیز و عالی ، سرسره آبی هم هست که فوق العاده هیجان به همراه داره ، شبا از ساعت ۹ شب به بعد دیسکو و برنامه هست که خوشبختانه مجریش یه آقای ایرانی به نام علیرضا هستش ، من که به شدت دلم تنگه واسه اون روزای رویایی "
  مفید بود ؟ تشکر
  حسین احمدی
  0 تشکر
  " واقعا عالی بود همه چیز ، خیلی هتل خوبیه و واقعا خوش گذشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  احمد خسنی
  0 تشکر
  " تیر ماه 1401 رقتم اقتضاح بود در حد مسافرخونه پنچ ستاره دروغ محض است حتی سه ستاره هم نمیبنید در هنگام گرقتن نور میزنه یوال کاملا دروغ است . اتاق ها بدون حتی شامپو مسواک وخمیر دندان پیشکش غذا هم کهدرحد مسافرخونه گوشت کمتر میبینید "
  مفید بود ؟ تشکر
  رامین شریفیان
  0 تشکر
  " هتل خوب بود و خیلی خوش گذشت. "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، آیا هتل شما فراگیر است یا فقط شامل همه چیز است؟ (1401/05/05)

پاسخ هتل : ظهر بخیر،
از علاقه شما به هتل های PGS، بخشی از گروه سواندور متشکریم.
هتل فراگیر است.
با آرزوی بهترین ها،
بخش روابط با مهمان
(1401/05/07)
ترجمه ماشینی
۲-بهترین زمان برای بازدید از ملک خود برای تعطیلات ساحلی عالی چه زمانی است؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : سپتامبر و اکتبر بهترین زمان هستند. (1398/06/16)
ترجمه ماشینی
۳-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : ساحل خصوصی ما نزدیک دریا است (0 متر) (1398/06/16)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل پالمت ریزورت کریش در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل پالمت ریزورت کریش در منطقه کمر - کریس قرار گرفته است.
۲-آدرس هتل پالمت ریزورت کریش کجاست؟

پاسخ : آنتالیا - کمر - کیریش
۳-فاصله هتل پالمت ریزورت کریش تا مرکز شهر آنتالیا چقدر است؟

پاسخ : هتل پالمت ریزورت کریش تا مرکز شهر آنتالیا ۴۲.۳ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۵۴ لیر )
۴-موقعیت و فاصله هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا تا اماکن مهم و گردشگری آنتالیا چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا

 • فاصله هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا تا پارک اولبیا کمر آنتالیا ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا پارک آبی دولوسو کمر آنتالیا ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا ساحل کنیالتی ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا ۳۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۳۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۳۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۴۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۰ لیر )
 • * تا برج ساعت آنتالیا ۴۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۴ لیر )
 • * تا بازار قدیم آنتالیا ۴۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۴ لیر )
 • * تا شهر قدیم آنتالیا (کالیسی یا کالیچی) ۴۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۴ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۴۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۵ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۴۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید ازدلیک پارک آنتالیا ۴۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۵ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۴۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۴۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ لیر )
 • * تا قلعه ایدیرلیک آنتالیا ۴۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۴۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۷ لیر )
 • * تا پارک کارالی‌اوغلو ۴۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۷ لیر )
 • * تا باغ وحش آنتالیا ۴۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۷ لیر )
 • * تا اوتلت سنتر دیپو آنتالیا ۴۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید لاورا آنتالیا ۴۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید شی مال آنتالیا ۴۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید مال آف آنتالیا ۵۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۴ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۵۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید ترا سیتی آنتالیا ۵۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۸ لیر )
 • * تا ترمسوس آنتالیا ۶۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول بازار آنتالیا ۶۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید میرا آنتالیا ۶۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۴ لیر )
 • * تا گرند بازار لارا آنتالیا ۶۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکاپارک آنتالیا ۶۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید سلطان بازار آنتالیا ۶۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید هیسار آنتالیا ۶۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید آنتالیوم پرمیوم مال آنتالیا ۶۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۰ لیر )
 • * تا کوندو بازار آنتالیا ۶۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۰ لیر )
 • * تا اوریون بازار آنتالیا ۶۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۱ لیر )
 • * تا آناتولیا بازار آنتالیا ۷۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۷ لیر )
 • * تا تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) ۷۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸۳ لیر )
 • * تا بنای تاریخی تئاتر آسپندوس آنتالیا ۹۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲۷ لیر )
 • * تا آمفی تئاتر تاریخی باستان آنتالیا ۱۱۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲۷ لیر )
 • * تا معبد آپولو سیده آنتالیا ۱۱۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید آلانیوم مال آنتالیا ۱۸۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴۶ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل پالمت ریزورت کریش آنتالیا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره پالمت ریزورت کریش آنتالیا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ