هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

هتل پنج ستاره

Selectum Luxury Resort

امتیاز ۲۷۲ نفر ۸.۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

راحتی267۹
نظافت و تمیزی268۹
امکانات267۸.۹
پرسنل268۹.۱
ارزش خرید266۸.۵
موقعیت265۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

تصویر 94212 نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94213 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94214 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94215 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94216 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94218 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94219 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94217 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94220 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94221 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94222 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94223 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94224 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94225 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94226 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94228 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94229 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94231 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94230 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94234 نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94233 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94235 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94232 نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94240 نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94239 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94242 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94243 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94244 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94236 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94238 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94237 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94241 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94245 فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94246 نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94247 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94248 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94250 استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94251 فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر 94252 فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

تصاویر فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94251 100فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94251فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94252 100فضای سرگرمی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94252
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94213 100فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94213فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94214 100فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94214فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94215 100فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94215فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94216 100فضای اتاق های هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94216
+25

تصاویر نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94212 100نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94212نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94234 100نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94234نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94232 100نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94232نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94240 100نمای بیرونی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94240
+5

تصاویر استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94231 100استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94231استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94230 100استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94230استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94233 100استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94233استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94235 100استخر هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 94235
+7
نقشه بیسان گشت
آنتالیا آنتالیا - بلک

معرفی هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا (Selectum Luxury Resort) یک هتل پنج ستاره در منطقه بلک آنتالیا در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا آناتولیا بازار آنتالیا است و این هتل با تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) 4.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (8.8 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.5 از 10) است. از جمله امکانات هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا می‌توان به پارکینگ، رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، 3 استخر، اشاره کرد.

هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا در ساحل بلک واقع شده و یکی از بهترین هتل‌های پنج ستاره واقع در شهر آنتالیا به شمار می‌رود. همانطور که از نام سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا پیداست، با رزرو اتاقی در آن، اقامتی بسیار لوکس و خاطره‌انگیز خواهید داشت.

اتاق‌های سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا دارای فضای زیادی هستند. هر کدام دارای یک بالکن با چشم‌اندازی جذاب بوده و دارای یک حمام آب گرم است. این نوع حمام خواص درمانی داشته و استرس و درد را ذهن و بدن شما دور خواهد کرد. هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا دارای یک استخر سرباز با چشم‌اندازی به ساحل بلک است. علاوه بر استخر سرباز، یک استخر سرپوشیده نیز وجود دارد. در استخر آب گرم اینجا امکانات بیشتری در مقایسه با حمام آب گرم مجزای هر اتاق ارائه می‌شود.

بهشتی به نام هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

نه تنها ابعاد و حجم، بلکه ارتفاع سقف‌های اتاق‌های این هتل نیز زیاد است. کف هر کدام با استفاده از چوب پوشیده شده است. هر اتاق دارای سیستم تهویه مطبوعی مجزا بوده و یک مینی بار دارای انواع نوشیدنی درونش تعبیه شده است. در این هتل لوکس، حتی حمام‌های اختصاصی هر اتاق نیز بسیار شیک و لاکچری هستند. وجود یک زمین فوتبال کوچک به همراه یک زمین تنیس عادی سبب می‌شود ورزشکاران، هر روز چند ساعت از روز را طی تور آنتالیا خود در این دو زمین ورزشی بگذرانند. اگرچه داخل خود هتل زمین گلف وجود ندارد، اما در صورت علاقه به این ورزش، با طی مسافتی 5 کیلومتری، به زمین‌های گلف وسیعی خواهید رسید. می‌توانید با درخواست از بخش پذیرش، که به صورت 24 ساعته در دسترس است، سرویسی برای رفتن به زمین گلف دریافت کنید.

از نظر مسافران، هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا در یکی از بهترین و دنج‌ترین قسمت‌های بلک واقع شده است. امکانات آن بیشتر از حد تصور بوده و در مقایسه با تعداد قابل توجهی از هتل‌های پنج ستاره آنتالیا در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارند. به همین دلیل مسافران این هتل عقیده دارند سرویس‌ها، امکانات و خدمات رفاهی بسیار خوبی در مقایسه با هزینه پرداختی برای اقامت در هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا در اختیارشان قرار داشته است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Main Restaurant

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

اتاق‌ها : هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Family Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 2 - Double Room with Garden View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 61 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 3 - Luxury Double Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 61 متر مربع

  این اتاق دو نفره با منظره دریا، بالکن، تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت دارد.

 • 4 - Luxury Room with Side Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 61 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 5 - Deluxe Double Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 71 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 6 - Deluxe Double Room with Partial Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 71 متر مربع

  این اتاق دو نفره با منظره دریا، بالکن، تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت دارد.

 • 7 - Superior Double Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 71 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 8 - Premium Suite with Spa Bath

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 159 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، تهویه مطبوع و حمام است.

موقعیت مکانی هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا تا اماکن مهم پر رفت و آمد آنتالیا

31.4 km ۳۱ دقیقه ۱۱۶ لیر
4.6 km ۸ دقیقه ۲۵ لیر
آکواریوم آنتالیا مشاهده مسیر
46.2 km ۴۸ دقیقه ۱۶۸ لیر
اسکله مرسین آنتالیا مشاهده مسیر
473.12 Km ۰ دقیقه ۱۶۸۴ لیر
بیشتر

فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا تا سایر اماکن گردشگری

۲۲.۵ km ۲۵ دقیقه ۸۴ لیر
۲۶.۰ km ۳۰ دقیقه ۹۶ لیر
آبشار دودن آنتالیا مشاهده مسیر
۲۶.۱ km ۳۴ دقیقه ۹۷ لیر
پارک کارالی‌اوغلو مشاهده مسیر
۳۹.۹ km ۴۴ دقیقه ۱۴۶ لیر
بیشتر

فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا تا مراکز خرید

۱۵.۵ km ۲۰ دقیقه ۵۹ لیر
کوندو بازار آنتالیا مشاهده مسیر
۱۶.۵ km ۲۲ دقیقه ۶۲ لیر
۱۶.۸ km ۲۲ دقیقه ۶۴ لیر
۱۶.۹ km ۲۱ دقیقه ۶۴ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۷۲ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | دلیوری | اتاق تلوزیون | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | پیاده روی | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | کلاس آشپزی | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | زمین گلف | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | اسب سواری | اناق گیم | زمین تنیس | شام های موضوعی | ایروبیک | زمین تنیس | قایق رانی | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تجهیزات تنیس | بولینگ | زمین تنیس | پارک آبی | بولینگ | دارت | کارکنان سرگرمی | پارک آبی | شام های موضوعی | کلاس آشپزی | اسب سواری | ایروبیک | بولینگ | پینگ پونگ | ایروبیک | قایق رانی | دارت | کلاس آشپزی | قایق رانی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | اسب سواری | امکانات ورزش های آبی در محل | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دید ساحل | دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | شاتل فرودگاه

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| پیاده روی | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | بازی های صفحه ای و پازلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Selectum Luxury Resort )

نظرات در مورد هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا


  ملوک بهوار
  2 تشکر
  " با سلام در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۱ به این هتل رفتیم چند ایراد کلی داره ، یکی نور پردازی بسیار ضعیف و چون از رنگ قرمز زیاد استفاده شده بسیار خسته کننده است برای چشم ، دوما نداشتن درب جداکننده از قسمت سرویس بهداشتی به اناق که واقعا باعث‌معدب شدن میشود و سوما منظره بسیار بد اتاق و سر وصدای زیاد رفت و امد از بیرون هتل ، امیدوارم این نظر پاک نشه و برای همه قابل استفاده باشه "
  مفید بود ؟ تشکر
  عسگر میکاییل
  5 تشکر
  " هتلی خوبی است اما برخوردشان با توریست‌های خارجی و ایرانی فرق دارد مخصوصا گارسنها خدمات خوبی و با برخورد متفاوت با ایرانی ها دارند کیفیت غذا شون خوب نبود بیشتر تفریحات تعطیل بود بنده برای تعطیلات عید که فقط ایرانی هست پیشنهاد نمیکنم "
  مفید بود ؟ تشکر
  رضاگودرزی
  2 تشکر
  " درود فراوان
  باارزوی بهترینها برای شما
  عزیزان خدمتتان عرض کنم مقوله سیاحت ودنیا گردی با ریلکس کردن و عشقو حال متفاوته من دبی ایروان تفلیس باتومی دهلی و باکو رو رفتم ولی انتالیا برا ماایرانیا بدلیل نزدیکی وخدماتی متفاوتی که اونجا ارایه میدن که در هیچکدوم ازکشورای اطراف با پولی که هزینه میکنیم نخواهید دید
  لذا انتالیا برا ما بهشته اگه کسی برا بار اول بره هر هتلی براش متفاوت وخاطره انگیز .. ولی چندبار که بری انتظاراتت بالا میره وفرق بین هتلا روبه عینه متوجه میش .. هرکسی رو اونجاها نمیبینی ..من چندبار انتالیا رفتم همیشه هتلای خوب رفتم ولی بین خوبا خوبترم هست مثه سلکتوم ..جدن فک مینی لاس وگاسی البته اگه تابستون برین..همه چی عالی ..
  براساس تجربم سیزده هتل ازبهترین هتلای انتالیا بلکه اروپا رو خدمتتو میگم بدون اغراق که اگه خواستین برین رو اینا فک کنین مطمینن درهرزمان برین خوش میگذره 1 مکس رویال کمر 2مکس رویال بلک 3 رویال ادم وحوا 4 رگنوم کاریا 5 تیتانیک مردان پالس 6گلریاسرنیتی 7کالیستا 8رگنوم کاریا 9سوینو دیلاکس 10 رکسوس پریموم 11 دلند او لجند کینک دام 12 سلکتوم لاکچری 13 کرنلیا دیاموند
  امیدوارم مطالبم بدردتون بخوره
  برین خوش بگذره
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام
-زمان بندی صبحانه/ناهار/شام برای بسته هوش مصنوعی چیست؟
-آیا همه اسلایدها کار می کنند؟
-شما روزانه نمایش های عصرانه دارید؟
-اکنون قلیان را سرو می کنید؟
Thx (1401/03/30)

پاسخ هتل : سلام!
هتل ما با مفهوم UAI کار می کند.
صبحانه 07:00 - 10:30
ناهار 12:30 - 14:30
شام 19:00 - 21:30

AQUAPARK
* کار
10.00 - 12.00
13:30 - 16:45
برنامه روزانه و عصرانه در هتل ما وجود دارد.
ما در هتل خود قلیان نداریم (1401/04/01)
ترجمه ماشینی
۲-سلام، ما در ماه ژوئن می آییم! می خواهم در مورد سرسره های آبی بزرگ بپرسم که آیا آنها برای سن 3 و 6 سالگی مناسب هستند؟ (1401/02/03)

پاسخ هتل : سلام! در محوطه هتل پارک آبی بزرگسالان (6 سرسره) و پارک آبی کودکان (8 سرسره) وجود دارد. پارک آبی کودک برای کودکان بالای 5 سال، پارک آبی بزرگسالان برای کودکان بالای 10 سال یا قد بالای 1.20 متر در دسترس است. (1401/02/06)
ترجمه ماشینی
۳-سلام می توانید برنامه باشگاه بچه های خود را برای سنین 3 و 6 برای تاریخ های 9-17 آوریل به اشتراک بگذارید. لطفاً در مورد اینکه باشگاه بچه ها هزینه اضافی دارد نیز راهنمایی کنید (1401/01/14)

پاسخ هتل : سلام!
بازدید از مینی کلاب رایگان است. مینی کلوپ برای کودکان 4 تا 12 سال. کودکان زیر 4 سال فقط می توانند در مینی کلوب تحت کنترل والدین خود باشند.
در حال حاضر مینی کلاب در حالت نرم کار می کند. (1401/01/15)
ترجمه ماشینی
۴-سلام کدام یک از استخرها در ماه مارس باز هستند؟
با تشکر (1400/11/30)

پاسخ هتل : سلام،

از آنجایی که هتل ما همچنان در ماه مارس با مفهوم زمستانی کار می کند، 3 استخر ما پذیرای مهمانان ما خواهند بود. اینها استخر سرپوشیده و تالاسو (هزینه اضافی) در داخل اسپا و استخر آب دریا در بیرون است. (1400/11/30)
ترجمه ماشینی
۵-سلام
من می خواهم در پایان مارس از هتل شما بازدید کنم. آیا می توانید بگویید پارک آبی شما برای کودکان در آن زمان باز است؟ (1400/11/22)

پاسخ هتل : عصر بخیر. پارک آبی در اسفند ماه تعطیل خواهد بود. (1400/11/23)
ترجمه ماشینی
۶-چه نوع نوشیدنی هایی رایگان هستند (1400/09/09)

پاسخ هتل : تمام نوشیدنی هایی که در مفهوم گنجانده شده اند. (1400/09/13)
ترجمه ماشینی
۷-سلام، من این استراحتگاه را دوست دارم، می خواهم بدانم آیا فعالیت پاراسلینگ در آن وجود دارد؟ زیرا در لیست ذکر نشده است (1400/06/16)

پاسخ هتل : در ورزش های آبی ما با پرداخت هزینه اضافی یک فعالیت چتربازی در ساحل وجود دارد.
با احترام، (1400/06/17)
ترجمه ماشینی
۸-سلام چهارشنبه میایم در حال حاضر وضعیت آتش سوزی در ترکیه چگونه است؟ پیشاپیش از شما متشکرم! با احترام! (1400/05/09)

پاسخ هتل : آتش سوزی گسترده جنگلی در Mavavgat ترکیه حداقل 40 کیلومتر دورتر از هتل ها واقع شده است. آتش به طور کامل کنترل نشده است، اما گردشگران و همچنین منطقه هتل ها را تهدید نمی کند. (1400/05/11)
ترجمه ماشینی
۹-برای هفته آینده قصد رزرو هتل را داریم. آیا امکاناتی برای آزمایش PCR قبل از حرکت وجود دارد؟ یا باید به جای دیگری برویم؟ (1400/02/31)

پاسخ هتل : تست PCR: در بدو ورود باید به دستیار ما اطلاع دهید و ما ظرف 48 ساعت قبل از حرکت، برای شما در هتل قرار ملاقات خواهیم گذاشت. بلیط هواپیما و مشخصات پاسپورت و 30 یورو مورد نیاز است. (1400/02/31)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام
همه امکانات شما در همه گیری ویروس کرونا باز است؟
منطقه ای وجود دارد؟ (1400/02/22)

پاسخ هتل : همه امکانات ما باز است، اما قطعاً با توجه به قوانین COVID-19 ممکن است تغییراتی ایجاد شود. (1400/02/22)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام، چگونه اطمینان حاصل کنیم که اتاق سوپریور منظره دریا/استخر هنگام رزرو دارد؟ چه گزینه هایی وجود دارد؟ (1400/02/19)

پاسخ هتل : چنین گزینه ای وجود ندارد. اتاق‌ها می‌توانند با منظره دریا و باغ نیز باشند. تنها در صورت در دسترس بودن پذیرش ما از راحت ترین اتاق مراقبت می کند. (1400/02/20)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام
اگر در اواخر دسامبر از استخرها بازدید کنیم آیا گرمایش دمای کنترل شده داشتید؟ (1399/07/27)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که استخر سرپوشیده گرم است.
با احترام، (1399/07/30)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا غذای هندی سرو می کنید (1399/06/30)

پاسخ هتل : ما رستوران ایتالیایی A la Cart داریم. (1400/03/23)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا رستوران آلاکارته باز است، آیا آنها رایگان هستند، آیا می توانیم در هر اقامت یک بار از هر رستوران بازدید کنیم. و رستوران اصلی چگونه سازماندهی شده است؟ (1399/05/27)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که،
*برخی از کارتها باز است (بستگی به درخواست شما دارد)
*یک بار استفاده برای هر 5 شب به بالا رایگان است
*رستوران اصلی با فاصله اجتماعی باز است و سرآشپزها غذاها را برای مهمانان سرو می کنند. (1399/05/28)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام،

من هتل دوست داشتنی شما را با استفاده از آژانس محلی خود رزرو کرده ام. حالا به ما اطلاع داده اند که هتل شما تعطیل است و در شهریور مهمان نمی پذیرید. لطفاً اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهید تا نظرات شما را داشته باشیم. ممنون نناد (1399/05/14)

پاسخ هتل : آقای محترم، خانم،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که هتل در 15 آگوست 2020 افتتاح خواهد شد
ما مشتاقانه منتظر پذیرایی از شما هستیم.
با احترام، (1399/05/16)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا هر عصر از 27 مارس تا 3 آوریل در هتل برنامه های سرگرم کننده یا نمایشی دارید؟ (1398/11/27)

پاسخ هتل : ما برنامه های سرگرم کننده داریم، برنامه نمایش شبانه هر روز و همچنین فعالیت های روزانه به دلیل شرایط آب و هوایی وجود دارد. (1398/11/29)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : هتل ما در کنار ساحل است. شما نیازی به استفاده از وسایل حمل و نقل ندارید (1398/06/28)
ترجمه ماشینی
۱۸-بهترین زمان برای بازدید از ملک خود برای تعطیلات ساحلی عالی چه زمانی است؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : تمام فصل برای تعطیلات ساحلی مناسب است (1398/06/28)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا اتاق خانواده خوب است؟ برای. 2 بزرگسال. & سه بچه. 12 سال 12 سال & 9. سال سن (1398/05/23)

پاسخ هتل : حداکثر ظرفیت 2 بزرگسال و 2 کودک زیر 12 سال می باشد (1398/05/25)
ترجمه ماشینی
۲۰-قیمت خدمات ماساژ و اسپا چقدر است؟ (1398/05/13)

پاسخ هتل : لطفاً در مورد قیمت بسته با SPA ما تماس بگیرید (1398/06/28)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل سلکتوم لاکچری ریزورت در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل سلکتوم لاکچری ریزورت در منطقه بلک قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت تا مرکز شهر آنتالیا چقدر است؟

پاسخ : هتل سلکتوم لاکچری ریزورت تا مرکز شهر آنتالیا ۴۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۵۱ لیر )
۳-موقعیت و فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا تا اماکن مهم و گردشگری آنتالیا چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

 • فاصله هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا تا تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا آناتولیا بازار آنتالیا ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا کوندو بازار آنتالیا ۱۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید آنتالیوم پرمیوم مال آنتالیا ۱۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید هیسار آنتالیا ۱۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا اوریون بازار آنتالیا ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید میرا آنتالیا ۱۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ لیر )
 • * تا گرند بازار لارا آنتالیا ۱۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکاپارک آنتالیا ۱۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید سلطان بازار آنتالیا ۱۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول بازار آنتالیا ۱۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )
 • * تا بنای تاریخی تئاتر آسپندوس آنتالیا ۲۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۲۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید ترا سیتی آنتالیا ۲۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید لاورا آنتالیا ۲۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید شی مال آنتالیا ۲۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۰ لیر )
 • * تا اوتلت سنتر دیپو آنتالیا ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید مال آف آنتالیا ۳۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۳ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۳۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۵ لیر )
 • * تا پارک کارالی‌اوغلو ۳۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۴۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶ لیر )
 • * تا قلعه ایدیرلیک آنتالیا ۴۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۴۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۴۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷ لیر )
 • * تا برج ساعت آنتالیا ۴۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۱ لیر )
 • * تا بازار قدیم آنتالیا ۴۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۱ لیر )
 • * تا شهر قدیم آنتالیا (کالیسی یا کالیچی) ۴۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید ازدلیک پارک آنتالیا ۴۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۴ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۴۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۶ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۴۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۸ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۴۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۹ لیر )
 • * تا باغ وحش آنتالیا ۴۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا ۴۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۴۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ لیر )
 • * تا ساحل کنیالتی ۴۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۶ لیر )
 • * تا آمفی تئاتر تاریخی باستان آنتالیا ۵۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۳ لیر )
 • * تا معبد آپولو سیده آنتالیا ۵۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۴ لیر )
 • * تا ترمسوس آنتالیا ۷۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۸ لیر )
 • * تا پارک اولبیا کمر آنتالیا ۸۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰۷ لیر )
 • * تا پارک آبی دولوسو کمر آنتالیا ۹۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید آلانیوم مال آنتالیا ۱۱۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰۲ لیر )
۴-آدرس هتل سلکتوم لاکچری ریزورت کجاست؟

پاسخ : آنتالیا آنتالیا - بلک
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره سلکتوم لاکچری ریزورت آنتالیا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ