هتل ویند آف لارا آنتالیا

هتل پنج ستاره

Wind of Lara Hotel and SPA

امتیاز ۱۴ نفر ۷.۷ از 10

امتیاز مسافران به هتل ویند آف لارا آنتالیا

امکانات14۷.۷
نظافت و تمیزی14۸.۰
راحتی14۸.۱
ارزش خرید14۷.۹
موقعیت14۷.۲
امتیاز کلی14۷.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل ویند آف لارا آنتالیا

تصویر 95481 نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95482 استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95483 فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95484 فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95485 فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95486 نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95487 نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95488 استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95489 نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95490 نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95491 استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95492 استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95493 استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95494 لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95495 لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95496 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95497 لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95498 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95499 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95500 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95501 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95502 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95503 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95504 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95505 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95506 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95507 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95508 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95509 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95510 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95511 فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95512 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95513 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95514 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95515 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95516 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95517 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95518 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95519 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95520 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95521 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95522 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95523 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95524 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا
تصویر 95525 فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

تصاویر فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا

فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95483 100فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95483فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95484 100فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95484فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95485 100فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95485فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95511 100فضای اتاق های هتل ویند آف لارا آنتالیا 95511
+4

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا

فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95496 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95496فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95498 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95498فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95499 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95499فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95500 100فضای رستورانی و صبحانه هتل ویند آف لارا آنتالیا 95500
+28

تصاویر لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا

لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95494 100لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95494لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95495 100لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95495لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95497 100لابی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95497
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا

نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95481 100نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95481نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95486 100نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95486نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95487 100نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95487نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95489 100نمای بیرونی هتل ویند آف لارا آنتالیا 95489
+5

تصاویر استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا

استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95482 100استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95482استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95488 100استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95488استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95491 100استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95491استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95492 100استخر هتل ویند آف لارا آنتالیا 95492
+5
نقشه بیسان گشت
آنتالیا آنتالیا - لارا - کندو

معرفی هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

هتل ویند آف لارا آنتالیا (Wind of Lara Hotel and SPA) یک هتل پنج ستاره در منطقه لارا آنتالیا در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل ویند آف لارا آنتالیا مرکز خرید میرا آنتالیا است و این هتل با آبشار دودن آنتالیا 8.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل ویند آف لارا آنتالیا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به راحتی (8.1 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (4.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.9 از 10) است. از جمله امکانات هتل ویند آف لارا آنتالیا می‌توان به Gog_sr_cc_less، صفحه اصلیترکیه منطقه مدیترانه ترکیهLara نتایج جستجو، لارا: 44 ملک پیدا شد نمایش روی نقشه ساحل نزدیک: ساحل عمومی کندو، مرتب سازی بر اساس: انتخاب های برتر ما مرور نتایج برای هتل ها و استراحتگاه های LaraSwandor - Topkapi Palace باز می شود در پنجره جدیدLaraنمایش در، مرتب سازی بر اساس: انتخاب های برتر ما مرور نتایج برای هتل ها و استراحتگاه های LaraSwandor - Topkapi Palace باز می شود در پنجره جدیدLaraنمایش در، مرتب سازی بر اساس: انتخاب های برتر ما مرور نتایج برای هتل ها و استراحتگاه های LaraSwandor - Topkapi Palace باز می شود در پنجره جدیدLaraنمایش در، مرتب سازی بر اساس: انتخاب های برتر ما مرور نتایج برای هتل ها و استراحتگاه های LaraSwandor - Topkapi Palace باز می شود در پنجره جدیدLaraنمایش در، مرتب سازی بر اساس: انتخاب های برتر ما، هتل ها و استراحتگاه های سواندور - کاخ توپکاپی در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 3.1 کیلومتر از مرکز، نمایش قیمت ها، Concorde De Luxe Resort - Ultra All Inclusive در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 250 متر از مرکز، مکان 9.3، مجموعه لارا باروت - Ultra All Inclusive در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 2.2 کیلومتر از مرکز، IC Hotels Green Palace - مفهوم کودکان در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 2.3 کیلومتر از مرکز، Delphin Imperial Lara در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 0.8 کیلومتر از مرکز، هتل های لیبرتی لارا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 0.7 کیلومتر از مرکز، هتل لیماک لارا دلوکس و ریزورت آنتالیا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 200 متر از مرکز، هتل ملاس لارا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 1 کیلومتر از مرکز، هتل آریا آپارت کوندو در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 4.2 کیلومتر از مرکز، هتل گرند پارک لارا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 400 متر از مرکز، Delphin BE Grand Resort در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 1.6 کیلومتر از مرکز، هتل دلفین پالاس در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 0.5 کیلومتر از مرکز، Wyndham Garden Lara در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 0.9 کیلومتر از مرکز، هتل آسکا لارا ریزورت و اسپا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 1.3 کیلومتر از مرکز، هتل آپارتمان سفیر کوندو در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 1.4 کیلومتر از مرکز، Adalya Elite Lara Hotel در پنجره جدید باز می شود، کاخ کرملین در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 2.9 کیلومتر از مرکز، Titanic Deluxe Lara در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 1.8 کیلومتر از مرکز، کاخ تایتانیک مردان در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 3.5 کیلومتر از مرکز، هتل بایا لارا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 0.6 کیلومتر از مرکز، هتل لارا گاردن بوتیک در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 6.4 کیلومتر از مرکز، Sherwood Exclusive Lara در پنجره جدید باز می شود، Ramada Resort By Wyndham Lara در پنجره جدید باز می شود، Lara Beach Homes در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 4.3 کیلومتر از مرکز، اجاره 2+1 آپارتمان مبله کامل نزدیک دریا در پنجره جدید باز می شود، LaraShow روی نقشه 3.4 کیلومتر از مرکز، در LaraSign InRegister تخفیف های مختص اعضا را باز کنید، ورود، ثبت نام، این یک دارایی شریک ترجیحی است. متعهد است که به لطف حضور خود، تجربه مثبتی را برای مهمانان فراهم کند، این یک دارایی شریک ترجیحی است. متعهد است که به لطف حضور خود، تجربه مثبتی را برای مهمانان فراهم کند، مقصد/نام ملک:، 2 بزرگسال · 0 کودک · 1 اتاق، جستجو کردن، 5 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره، بدون رتبه، دارایی خود را فهرست کنید،  ، اشاره کرد.

هتل ویند آف لارا آنتالیا در سرتاسر مجموعه اینترنت وای فای را به صورت رایگان در اختیار مهمانان خود قرار می‌دهد. از وجود یک مرکز آب درمانی و استخر سرپوشیده برای هتل ویند آف لارا آنتالیا نباید غافل شد.

همانظور که از نام هتل ویند آف لارا آنتالیا پیداست، در منطقه لارا قرار گرفته است. این هتل دارای یک تراس بوده و بخشی مخصوص به عنوان زمین بازی کودکان درونش در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مسافرانی که به صورت خانوادگی و همراه با کودک به تور آنتالیا سفر کرده‌اند، می‌توانند موجبات تفریح کودکان همراه خود را نیز فراهم کنند. در بخش آب درمانی مخصوص هتل یک سونا، حمام ترکی و یک استخر سربسته وجود دارد. بعد یک روز گشت و گذار در محوطه بسیار بزرگ هتل یا گشت و گذار در مکان‌های دیدنی آنتالیا، در انتهای روز می‌توان در این بخش استراحت کرد. در صورت در اختیار داشتن خودروی شخصی، قادر خواهید بود آن را به صورت رایگان در پارکینگ اختصاصی هتل ویند آف لارا آنتالیا پارک کنید.

امکانات بی‌نظیر هتل ویند آف لارا آنتالیا

در هر اتاق هتل ویند آف لارا آنتالیا یک تلویزیون مسطح قرار گرفته است. از برخی اتاق‌ها، به کوه یا دریا چشم‌اندازی زیبا وجود دارد. اقامت در چنین اتاق‌هایی تضمینی نیست، به همین دلیل در صورت تمایل به اقامت در یک اتاق دارای چشم‌انداز به کوه یا دریا باید موضوع را با آژانس مسافرتی بیسان گشت مطرح کنید تا در زمان رزرو اتاقی برای شما این موضوع را لحاظ کند. در نظر داشته باشید احتمالا در انتها، مجبور به پرداخت هزینه‌ای بیشتر برای اقامت در اتاقی خاص در هتل ویند آف لارا آنتالیا خواهید بود.

در هتل ویند آف لارا آنتالیا یک آرایشگاه و مرکز خرید هدیه نیز وجود دارد. نه تنها در اتاق‌ها، بلکه در سرتاسر مجموعه نیز تمامی امکانات مورد نیاز برای داشتن اقامتی آسوده در نظر گرفته شده است. با این حال، در صورت احتیاج به هر سرویس یا شی اضافی می‌توانید به صورت شبانه‌روزی با بخش پذیرش تماس برقرار کرده و نیاز خود را مطرح کنید. همانطور که از یک هتل پنج ستاره مخصوصا در آنتالیا انتظار دارید، ویند آف لارا نیز دارای رستوران اختصاصی خود است.

گفتنی است هتل ویند آف لارا آنتالیا دارای ساحلی اختصاصی بوده و تجهیزات مورد نیاز برای انواع ورزش‌های آبی در محوطه هتل در نظر گرفته شده است. به عنوان سایر امکانات تفریحی - ورزشی فراهم شده برای مهمانان هتل ویند آف لارا باید به میز تنیس، بیلیارد و دارت اشاره کرد. اگرچه در اینجا امکانات لازم برای چند روز تفریح برایتان در نظر گرفته شده است، اما بعید نیست فکر هواخوری خارج از محل اقامت خود نیز به سرتان بزند.

به این منظور، برای رفتن به پارک پروانه آنتالیا یا پارک ساحلی لارا باید مسافتی به ترتیب 2 کیلومتری و 5 کیلومتری را طی کنید. برخی خرید کردن، می‌توانید با طی مسافتی 10 کیلومتری به مجتمع تجاری بسیار بزرگ آنتالیا بروید. فاصله تا یکی از خاص‌ترین مراکز تفریحی دنیا، سرزمین افسانه‌ها، همین میزان است. در صورت تمایل به دیدن دروازه‌‌هادریان، مناره شکسته، برج ساعت، موزه آنتالیا یا آکواریوم آنتالیا باید مسافتی بین 15 الی 20 کیلومتر بپیمایید. از آن جایی که هتل ویند آف لارا سرویس کرایه خودرو را به مهمانان خود ارائه می‌کند، برای رفت و آمد به مکان‌های دیدنی و تفریحی نام برده دچار دردسر نخواهید شد.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل ویند آف لارا آنتالیا

فاصله هتل ویند آف لارا آنتالیا تا اماکن مهم پر رفت و آمد آنتالیا

12.63 Km ۰ دقیقه ۴۹ لیر
15.4 km ۲۰ دقیقه ۶۳ لیر
آکواریوم آنتالیا مشاهده مسیر
31.3 km ۳۴ دقیقه ۱۱۵ لیر
اسکله مرسین آنتالیا مشاهده مسیر
494.51 Km ۰ دقیقه ۱۷۶۰ لیر
بیشتر

فاصله هتل ویند آف لارا آنتالیا تا سایر اماکن گردشگری

آبشار دودن آنتالیا مشاهده مسیر
۸.۲ km ۱۳ دقیقه ۳۳ لیر
پارک کارالی‌اوغلو مشاهده مسیر
۱۷.۵ km ۳۳ دقیقه ۶۶ لیر
۱۷.۶ km ۳۶ دقیقه ۶۶ لیر
۱۷.۸ km ۳۶ دقیقه ۶۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل ویند آف لارا آنتالیا تا مراکز خرید

۰.۵ km ۶ دقیقه پیاده روی
۰.۵ km ۷ دقیقه پیاده روی
۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
۰.۸ km ۱۰ دقیقه پیاده روی
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل ویند آف لارا آنتالیا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل ویند آف لارا آنتالیا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند
منبع : وبسایت بوکینگ ( Wind of Lara Hotel and SPA )

نظرات در مورد هتل ویند آف لارا آنتالیا


  خدادادی
  1 تشکر
  " سلام. من در مرداد ماه ۱۴۰۱ در این هتل اقامت داشتم، کلا اگر حتی یک بار در یکی از هتل های آنتالیا اقامت داشته باشید این هتل کاملا تو ذوق شما خواهد زد، کلا برای ما که بچه نداشتیم هیچ برنامه خاصی نبود، مخصوصا ایرانی ها که دنبال تفریح و شادی هستن و در این هتل تنها یه استخر کوچیک که همه در حال آفتاب گرفتن هستن، و یک تیم انیماسیون که هیچ برنامه سرگرم کننده ای واسه شما نداره، برای بچه ها هم من نه شهر بازی،نه مهد کودک و نه برنامه ای، کلا یکسری روس و آلمانی برای ریلکس کردن تو این هتل هستن، از ساعت ۶ عصر به بعد با سکوتی مرگ بار روبرو هستید، این رو تو ویکی تایم های هتل های آنتالیا من تجربه کردم، تو قسمت ساحل هم در کنار هتل های رامادا ریزورت ساحلش قرار داره که اونجا بازنده بزرگ هم شما هستید و هم هتل، نه برنامه ای و نه ساحلی با امکانات هتل بغلی که اون ۴ ستاره برنده واقعی، در مورد غذا و نوشیدنی هم بدترین قسمته. من اینو میگم با توجه به تجربم، هتلی که تو بوکینگ نیست نگیرید
  ممنون از سایت خوبتون "
  مفید بود ؟ تشکر
  مرجان یزدانی
  0 تشکر
  " در تاریخ ۳۰ مرداد۱۴۰۰ در این هتل اقامت داشتم همه چی خوب بود تا اینکه از اتاق ما دزدی شد و هیچ کس مسئولیت نپذیرفت تا آنجا که وقتی با مدیر هتل صحبت کردیم گفت من خودم شخصا اتاق شما رو نظافت کردم و هیچ چیز در اتاق شما نبود ظاهرا شب قبل هم اتاق یکی دیگه از مسافرها مورد دستبرد یکی از خدمه قرار گرفته بوده .خلاصه که حواستون رو جمع کنید در این هتل "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل ویند آف لارا در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل ویند آف لارا در منطقه لارا قرار گرفته است.
۲-آدرس هتل ویند آف لارا کجاست؟

پاسخ : آنتالیا - لارا - کندو
۳-فاصله هتل ویند آف لارا تا مرکز شهر آنتالیا چقدر است؟

پاسخ : هتل ویند آف لارا تا مرکز شهر آنتالیا ۱۸.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )
۴-موقعیت و فاصله هتل ویند آف لارا آنتالیا تا اماکن مهم و گردشگری آنتالیا چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل ویند آف لارا آنتالیا

 • فاصله هتل ویند آف لارا آنتالیا تا مرکز خرید میرا آنتالیا ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید استانبول بازار آنتالیا ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا گرند بازار لارا آنتالیا ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید آکاپارک آنتالیا ۰.۸ کیلومتر است.
 • * تا اوریون بازار آنتالیا ۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید سلطان بازار آنتالیا ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید هیسار آنتالیا ۱.۴ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید آنتالیوم پرمیوم مال آنتالیا ۱.۴ کیلومتر است.
 • * تا کوندو بازار آنتالیا ۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا آناتولیا بازار آنتالیا ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید ترا سیتی آنتالیا ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید لاورا آنتالیا ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید شی مال آنتالیا ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا اوتلت سنتر دیپو آنتالیا ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید مال آف آنتالیا ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )
 • * تا تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) ۱۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۱۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ لیر )
 • * تا پارک کارالی‌اوغلو ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا قلعه ایدیرلیک آنتالیا ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۱۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )
 • * تا شهر قدیم آنتالیا (کالیسی یا کالیچی) ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )
 • * تا بازار قدیم آنتالیا ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۴ لیر )
 • * تا برج ساعت آنتالیا ۲۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید ازدلیک پارک آنتالیا ۲۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۱ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۳۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۳ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۳۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۵ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۳۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۷ لیر )
 • * تا باغ وحش آنتالیا ۳۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا ۳۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۳۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ لیر )
 • * تا ساحل کنیالتی ۳۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۳ لیر )
 • * تا بنای تاریخی تئاتر آسپندوس آنتالیا ۳۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ لیر )
 • * تا ترمسوس آنتالیا ۵۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۵ لیر )
 • * تا آمفی تئاتر تاریخی باستان آنتالیا ۶۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳۱ لیر )
 • * تا معبد آپولو سیده آنتالیا ۶۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳۱ لیر )
 • * تا پارک اولبیا کمر آنتالیا ۷۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۴ لیر )
 • * تا پارک آبی دولوسو کمر آنتالیا ۷۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید آلانیوم مال آنتالیا ۱۲۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵۰ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل ویند آف لارا آنتالیا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره ویند آف لارا آنتالیا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ