تصاویر هتل رامادا دبی

تصویر 45266 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45260 نمای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45248 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45244 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45243 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45241 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45237 نمای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45231 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45227 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45269 لابی هتل رامادا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45267 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45268 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45265 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45264 لابی هتل رامادا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45261 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45262 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45263 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45259 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45258 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45257 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45256 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45255 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45253 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45254 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45252 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45251 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45250 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45249 لابی هتل رامادا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45247 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45246 لابی هتل رامادا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45245 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45242 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45240 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45239 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45238 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45236 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45235 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45234 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45233 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45232 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45230 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45229 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45228 فضای بیرونی هتل رامادا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رامادا دبی
تصویر 45226 فضای اتاق های هتل رامادا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رامادا دبی

تصاویر فضای بیرونی هتل رامادا دبی

فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45248 100فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45248فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45231 100فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45231فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45227 100فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45227فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45267 100فضای بیرونی هتل رامادا دبی 45267
+6

تصاویر فضای اتاق های هتل رامادا دبی

فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45244 100فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45244فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45243 100فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45243فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45241 100فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45241فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45262 100فضای اتاق های هتل رامادا دبی 45262
+14

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45266 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45266فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45268 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45268فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45265 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45265فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45261 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا دبی 45261
+18

تصاویر لابی هتل رامادا دبی

لابی هتل رامادا دبی 45269 100لابی هتل رامادا دبی 45269لابی هتل رامادا دبی 45264 100لابی هتل رامادا دبی 45264لابی هتل رامادا دبی 45249 100لابی هتل رامادا دبی 45249لابی هتل رامادا دبی 45246 100لابی هتل رامادا دبی 45246
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل رامادا دبی

نمای بیرونی هتل رامادا دبی 45260 100نمای بیرونی هتل رامادا دبی 45260نمای بیرونی هتل رامادا دبی 45237 100نمای بیرونی هتل رامادا دبی 45237
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان المنخول

معرفی هتل 4 ستاره رامادا دبی

هتل 4 ستاره رامادا دبی

هتل رامادا دبی (Ramada Hotel Dubai) یک هتل چهار ستاره در منطقه بر دبی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره رامادا دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل رامادا دبی مرکز تجاری برجمان دبی است و این هتل با پارک خور دبی 4.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل رامادا دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل نظافت و تمیزی (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی عالی (10 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7 از 10) است.

این هتل لوکس در بر دبی و به فاصله چند دقیقه ای مرکز خرید بورجومان و نزدیک ایستگاه مترو Al Fahidie است. این هتل وای فای رایگان، 5 رستوران و باشگاه واستخر روباز ارائه می‌دهد.

اتاق‌‌های شیک این هتل چهار ستاره شامل تلویزیون تخت با کانال‌‌های ماهواره، اتاق نشیمن با مبل و صندلی راحتی و حمّام خصوصی با وسائل لوکس می‌شود. در بعضی از اتاق‌‌ها، اتاق نشیمن بزرگ تر بوده و از اتاق خواب جدا می‌باشد.

Tamarind مهم ترین رستوران هتل است که غذاهای بین المللی و هندی سرو می‌کند. Teppanyaki House با غذاهای ژاپنی و طبخ غذای زنده در کنار سوشی از شما پذیرایی می‌کند. این هتل همچنین رستوران Dynasty که غذاهای اصیل چینی سرو می‌کند را نیز در اختیار دارد.

باشگاه بدنسازی Aquarius در این هتل مجهّز به دستگاه‌‌های ورزشی قلبی و عروقی می‌باشد. همچنین سونا و و رختکن جداگانه برای خانوم‌‌ها و آقایان در نظر گرفته شده است. در استخر روباز نیز می‌توانید نوشیدنی میل نمایید.

هتل رامادا نزدیک خیابان شیخ زائد و مرکز نمایشگاه‌‌های بین المللی دبی واقع شده است.

بر دبی مکان مناسبی برای مسافرینی است که به صحرا، گردش و تجارت علاقه دارند.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل رامادا دبی

فاصله هتل رامادا دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

19.8 km ۳۲ دقیقه ۵۲ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
8.8 km ۱۲ دقیقه ۳۰ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
2.7 km ۸ دقیقه ۱۷ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
4.3 km ۱۰ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل رامادا دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
قاب دبی مشاهده مسیر
۳.۴۰ Km ۰ دقیقه ۱۹ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۳.۹ km ۹ دقیقه ۲۰ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۴.۲ km ۱۱ دقیقه ۲۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل رامادا دبی تا مراکز خرید

۰.۹ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
۲.۴ km ۷ دقیقه ۱۷ درهم
۴.۵ km ۱۳ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل رامادا دبی

ایستگاه الفهيدي (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الغبيبة (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره رامادا دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل رامادا دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل رامادا دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره رامادا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۹۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل رامادا دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " اقامت خیلی خوبی بود. با وجود این که اثاثیه اتاق خیلی قدیمی و کهنه بودند اما صبحانه عالی بود و کارکنانش هم دوست داشتنی بودند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " بوفه ترکیب خیلی خوب و غذاهای خیلی متنوعی از جاهای مختلف دنیا داشت. کارکنانش رو دوست داشتم. فضای هتل دوست داشتنی بود. قیمتش هم در مقایسه با هتل های دیگه خیلی خوب بود. ممنون از مدیریت هتل برای مهمان نوازیش.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل رامادا در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل رامادا در منطقه بر دبی قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل رامادا تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا تا دبی مال ۸.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
۳-فاصله هتل رامادا تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا تا سیتی سنتر دیره ۵.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل رامادا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه الفهيدي (خط سبز) - ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز) - ایستگاه الغبيبة (خط سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل رامادا دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل رامادا دبی

 • فاصله هتل رامادا دبی تا مرکز تجاری برجمان دبی ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا موزه دبی ۱.۴ کیلومتر است.
 • * تا بازار پارچه دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا فواره دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۳ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۴ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۴ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۰۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۲ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۲ درهم )
۶-آدرس هتل رامادا کجاست؟

پاسخ : دبی خیابان المنخول
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل رامادا دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره رامادا دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره رامادا دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره رامادا دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ