هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

هتل پنج ستاره

Ladonia Hotels Adakule

امتیاز ۵۶ نفر ۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

راحتی56۱۰
نظافت و تمیزی56۷
امکانات56۷
پرسنل56۹
ارزش خرید56۶
موقعیت56۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

تصویر 94596 هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94545 هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94595 نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94546 سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94547 فضای سرگرمی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94548 سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94549 باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94550 باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94551 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94552 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94553 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94554 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94555 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94556 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94557 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94558 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94559 فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94560 فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94561 فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94562 فضای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94563 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94564 فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94565 فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94566 نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94567 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94568 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94569 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94570 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94571 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94572 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94573 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94574 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94575 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94576 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94577 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94578 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94579 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94580 فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94581 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94582 نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94583 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94584 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94585 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94586 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94587 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94588 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94589 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94590 استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94591 لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94592 نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر 94593 نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

تصاویر فضای سرگرمی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

فضای سرگرمی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94547 100فضای سرگرمی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94547
+1

تصاویر سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94546 100سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94546سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94548 100سونا و اسپا هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94548
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94549 100باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94549باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94550 100باشگاه ورزشی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94550
+2

تصاویر فضای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

فضای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94562 100فضای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94562
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94567 100فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94567فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94568 100فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94568فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94569 100فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94569فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94570 100فضای اتاق های هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94570
+14

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94559 100فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94559فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94560 100فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94560فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94561 100فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94561فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94564 100فضای رستورانی و صبحانه هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94564
+5

تصاویر لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94563 100لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94563لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94583 100لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94583لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94584 100لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94584لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94585 100لابی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94585
+9

تصاویر نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94595 100نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94595نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94566 100نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94566نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94582 100نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94582نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94592 100نمای بیرونی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94592
+5

تصاویر استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94551 100استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94551استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94552 100استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94552استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94553 100استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94553استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94554 100استخر هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی 94554
+10
نقشه بیسان گشت
کوش آداسی کوش آداسی - خیابان تورگوت اوزال

معرفی هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی (Ladonia Hotels Adakule) یک هتل پنج ستاره در منطقه لارا کوش آداسی در کشور ترکیه استکه از مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۲.۴ و از کاروانسرای تاریخی کوش آداسی ۳٫۵ کیلومتر کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به راحتی (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی (9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6 از 10) است.

هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا مرکز شهر با استفاده از خودرو فقط 7 دقیقه فاصله دارد. به همین دلیل می‌توانید به راحتی خود را به مرکز شهر رسانده و در آنجا خرید کنید یا به گشت و گذار در خیابان‌های کوش آداسی بپردازید.

هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی دارای یک مرکز تناسب اندام است. در اینجا بهترین و پیشرفته‌ترین وسایل برای ورزش بدنسازی در نظر گرفته شده‌ است تا افراد ورزشکاری که به تور کوش آداسی آمده‌اند، طی چند روز یا شاید چند هفته اقامت خود در هتل لادونیا آداکوله از برنامه ورزشی خود عقب نمانند. می‌توان بعد از ورزش، به یکی از استخرهای سرباز یا سرپوشیده هتل مراجعه و به ریکاوری عضلات کمک کرد. یک مرکز آب درمانی شامل استخر سرپوشیده نام برده و یک سونا نیز در هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی وجود دارد. در صورت داشتن درد در مفاصل یا استخوان‌ها و مهره‌های کمر و دیگر قسمت‌های بدن می‌توانید از خدمات این بخش استفاده کنید.

ابعاد بزرگ هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی در مجموع دارای 330 اتاق است. این موضوع از ابعاد بسیار بزرگ آن خبر می‌دهد. پس از شنیدن وجود یک زمین تنیس در این هتل متعجب نخواهید شد. می‌توانید در اینجا به صورت دو نفره یا چهار نفره به اجرای بازی نفس‌گیر و بسیار هیجان‌انگیز تنیس بپردازید. در صورت در اختیار داشتن خودروی شخصی قادر خواهید بود آن را به صورت رایگان در پارکینگ اختصاصی هتل قرار بدهید. هتل لادونیا آداکوله اینترنت وای فای را به صورت رایگان در اختیار مهمانان خود قرار می‌دهد تا بتوانند به سادگی در آن سوی دنیا، با دوستان و اعضای خانواده خود در ارتباط باقی بمانند.

برای آن دسته از افرادی که برای مقاصد کاری به شهر کوش آداسی سفر کرده‌اند، در هتل لادونیا آداکوله امکانات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه باید به وجود چندین اتاق جلسه مجهز به تجهیزات مورد نیاز برای کنفرانس اشاره کرد. این هتل رو به روی ساحل قرار گرفته و به همین دلیل از برخی اتاق‌های آن، چشم‌اندازی بسیار زیبا به دریا خواهید داشت. هر اتاق دارای سیستم تهویه مطبوعی مجزا برای خود بوده و به یک تلویزیون و مینی بار مجهز شده است. با وجود قرارگیری همه لوازم و امکانات مورد نیاز به صورت پیش‌فرض داخل اتاق‌ها، در صورت نیاز به هر چیزی همچون دریافت سرویس شستشوی لباس‌ها می‌توانید به صورت شبانه روزی با بخش پذیرش تماس گرفته و درخواست‌های خود را مطرح کنید.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

فاصله هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا اماکن مهم پر رفت و آمد کوش آداسی

4.7 km ۸ دقیقه ۲۱ لیر
بیشتر

فاصله هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا سایر اماکن گردشگری

۳٫۵ کیلومتر ۱۰ دقیقه ۱۶ لیر
۴.۱ km ۱۱ دقیقه ۱۸ لیر
۶.۲ km ۱۲ دقیقه ۱۹ لیر
۸.۰ km ۱۳ دقیقه ۳۲ لیر
بیشتر

فاصله هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا مراکز خرید

۲.۴ km ۶ دقیقه ۱۲ لیر
بازار کوش آدسی مشاهده مسیر
۳.۵ km ۱۰ دقیقه ۱۹ لیر
۳.۶ km ۱۰ دقیقه ۱۷ لیر
۴٫۸ کیلومتر ۱۱ دقیقه ۱۹ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۵۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی


  مهناز صباحی
  0 تشکر
  " من به همراه خانواده حدوداً ۱۵ نفر در مرداد ماه ۱۴۰۲ مهمان این هتل بودم فضای هتل خوب محیط باز بسیار عالی ویو کوه، ویو دریا، ویو باغ بسیار زیبا بود از نظر امکانات هتل همه چیز معمولی هست، امکان استفاده از اتاق ورزش و جکوزی و استخر سربسته نبود، حمام ترکی کوچک و فرسوده بود ولی استفاده از آن خالی از لطف نبود و البته برای خدمات ماساژ و شستن هزینه می گرفتن ولی استفاده شخصی از حمام هزینه نداشت
  اتاق ها خوب، تمیز، دارای کولر گازی، یخچال، صندوق امانات، حمام و دستشویی، که هر روز هم نظافت میشد، ولی متاسفانه وای فای نداشت،
  فضای غذاخوری بزرگ و تمیز بود و غذا ها متوسط بودن،برای ناهار و شام، مرغ و ماهی (اب پز) ،کوفته، بوقلمون و سوپ و بعضی وعده ها کباب دیگی، کباب ترکی، استیک و مرغ گریل شده و هر وعده حدودا 10 مدل شیرینی، انواع سالاد ، سبزیجات، پنیر، و سیب زمینی سرخ شده، ناگت، و همچنین پیده و پنکک، و نوشیدنی داشت، و البته وعده شام از 7 تا 10 غذا ها متنوع تر بود و شام دیر هم دو مدل سوپ سرو می شد، باید به این نکته توجه کرد که رستوران هتل بین المللی هست و باید با ذائقه همه جور باشه و البته به نظر ایرانی ها غذا خوشمزه نیست که با چاشنی هاو ادویه ها و سس هایی که کنار غذا بود میشد با طعم غذا کنار اومد
  بوفه های کنار استخر و دریا ضعیف بودن، و در تمام مدت روز نوشیدنی های گرم و سرد و الکلی و حدود ساعت 4 تا 6 همبرگر و سیب‌زمینی سرخ شده و کنار دریا بورک سرو میشد
  از نطر دسترسی و خرید، دولموش خط 1 در زمان 15 دقیقه با هزینه هر تفر ١۵ لیره به طرف مرکز شهر کوش آداسی مسافران را جابجا می کنه.
  تیم انیمیشن هم فعال بود هر روز صبح و عصر در فضای اطراف استخر برنامه ورزشی و سرگرمی داشتن و شب ها هم در محوطه از 8/5تا 9/5 برنامه و اجرا برای کودکان وبعد از آن تا 11 رقص عربی و ترکی و مسابقه و.. داشت
  و به نظر من نقطه قوت این هتل منظره بی نظیر هتل بود، و خارج از اتاق هتل همه جا دیدنی و بی تکرار بود،
  در کل این هتل نسبت به هتل های انتالیا ضعیف هست ولی به نسبت قیمت قابل قبول بود
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  مهناز صباحی
  0 تشکر
  " سلام من در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ به همراه خانواده درهتل لادونیا آداکوله کوش اداسی اقامت داشتم و از نظر من هتل قابل قبول بود
  موقعیت هتل از نظر دسترسی به شهر کوش آداسی خیلی خوب بود برای خرید و یا بازدید در مدت ۱۵ دقیقه با هزینه ۱۵ لیر به وسیله دولموش خط 1 به مرکز شهر کوش آداسی می رفتیم
  هتل قدیمی ولی اتاق ها مرتب تمیز، دارای کولر و تهویه، یخچال، صندوق امانات و هر روز هم نظافت می شد
  رستوران و محل غذاخوری بزرگ و تمیز بود وعده صبحانه همه چیز کامل صبحانه گرم سرد سبزیجات شیرینی انواع نان‌ها و نوشیدنی‌ها وعده‌های ناهار و شام هم نسبتاً خوب بود، انواع سالاد و سبزیجات ه، سوپ، مرغ و ماهی آب پز و کوفته و و بعضی وعده ها استیک ، و مرغ گریل شده، سیب زمینی سرخ شده، ناگت، برنج و انواع شیرینی های تر و خشک و ترکی و دسر روی میزها بود ، البته غذا ها طعم ومزه غذاهای ایران را نداره ولی ذر کنار غذا ها انواع سس، چاشنی و ادویه هست
  محوطه و مناظر هتل، بی نظیر و مهمترین نقطه قوت هتل لادونیا هست، منظره کوه، دریا، باغ بسیار دیدنی هست
  ساحل دریا دو شکل، شنی و صخره ای همراه با اسکله تفریخی بسیار دلچسب و استخر های متعدد ان هم خوب و تیم انیمیشن هم از ساعت 9 صبح تا 5 بعد ازظهر در محوطه استخر، ورزش و رقص و سرگرمی داشتن و شب هم در سن مخصوص از 8/5 برای بچه ها و بعد از آن از ساعت 9/5 تا 11 برای بزرگسالان برنامه رقص، مسابقه و شب ترکی داشتن
  در مجموع نسبت به قیمت، امکانات هتل قابل قبول هست
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  مژگان
  8 تشکر
  " سلام، بدترین هتل ۵ستاره ای که دیدم بود .غذا افتضاح همه وعده های غذایی از غذاهای باقی مانده وعده قبلی درست میشد،وتا مواد مانده را به خورد مسافرین نمیدادند وتمام نمیشد از غذای جدید خبری نبود،اناقها خیلی معمولی وکوچیک بدون تهویه ،با اینکه این هتل تعداد مسافرین ایرانیش خیلی زیاد بود ولی رفتار پرسنل هتل با ایرانیها اصلا خوب نبود وخیلی خودخواهانه رفتار میکردند ،،ودر ضمن از لیدر هم شنیدم که میگفت این هتل هیچی نداره وهتل ضعیفی هست و زمانی هم که دیدم امنیت مالی هم برای مسافرین برقرار نیست به این موضوع کاملا واقف شدم.واقعا نمیدونم چه حسنی داره که با این هتل هنوز هم اژانسها قرار داد می بندند،به نظرم پولتون را دور نریزید وهیچگاه مسافر این هتل نشوید، "
  مفید بود ؟ تشکر
  مجتبی اسکندی
  0 تشکر
  " هتل اتاقهاشافتضاع بدون یخچال کولر گازی نداره وایفا نداره گند گند "
  مفید بود ؟ تشکر
  حجت اله تاجیک
  1 تشکر
  " سلام ، من به مدت یک هفته از 24 مرداد 1401 مهمان این هتل بودم ، امکانات سرویس روزانه اتاق - کیفیت(صبحانه-نهار-شام) در حد هتل 4 ستاره خوب بود ، امکانات فست فود (میان وعده) محدود ولی خوب بود ، پذیرایی بار لابی و کنار استخر و ساحل محدود ولی خوب بود ، سرعت اینترنت متوسط بود ، استخر سرپوشیده ، سونا و جکوزی غیر قابل استفاده و برای حمام ترک باید ورودیه پرداخت شود ، دسترسی به داخل شهر و بازارها و اماکن خیلی مناسب و خوب بود ، ساحل محدود ولی خوبی داره ، امکانات سرسره آبی خیلی کم بوده و ساعت کاری آن هم خیلی کم بود ، لابی خیلی بزرگ و خوبی داشت با بار فعال و مناسب ، "
  مفید بود ؟ تشکر
  معصومه دانش پی
  3 تشکر
  " حدود ۵سال پیش اونجا رفتم به قدری زیبا بود هر وقت میخوام یه صحنه آرامبخش به ذهنم بیاد یاد اونجا می افتم . محیط بیرونش یه پارک زیکزاکی داره که میخوره به ساحل و غروب زیبایی داره محیط دلنشین و پرسنل دوست داشتنی در کل عالی بود حتی خود هتل شکل قلعه بود .الان هم داشتم هتل رو سرچ میکردم و مروری بر خاطره ها در این هتل میکردم . واقا هتل عالی ای بود هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی "
  مفید بود ؟ تشکر
  مرتضی
  2 تشکر
  " من ۹۸ رفتم.هتل خوبیه.ایراداش اینه که ما ساعت ۴ صبح رسیدیم اونجا تا ساعت ۱۱ تو لابی همه ایرانیا خوابیده بودن البته ایراد از تور بود.بوی غذا توی هتل دائم میومد.ولی نکات مثبتش بیشتره.ساحل اختصاصی زیبا.مجموعه بزرگ.غذاهای متنوع.آرامش کامل بدون هیچ مزاحمتی حتی از طرف کارکنان.کارمنداش عالی بودن از لحاظ رفتاری.به نطر من نسبت به قیمتش خیلی خوبه "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی در منطقه لارا قرار گرفته است.
۲-آدرس هتل لادونیا آداکوله کجاست؟

پاسخ : کوش آداسی - خیابان تورگوت اوزال
۳-موقعیت و فاصله هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا اماکن مهم و گردشگری کوش آداسی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی

 • فاصله هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی تا باغ وحش آنتالیا ۴۰۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۲۴ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۴۰۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۵۶ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۴۱۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۵۸ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۴۱۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۴۱۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۴۱۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶۸ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۴۱۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷۳ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۴۱۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷۳ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۴۱۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷۴ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۴۲۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۰۱ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل لادونیا آداکوله کوش آداسی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره لادونیا آداکوله کوش آداسی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ