هتل بیلگاه بیچ باکو

هتل پنج ستاره

Bilgah Beach Hotel

امتیاز ۶۲۹ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل بیلگاه بیچ باکو

راحتی617۸.۵
نظافت و تمیزی618۸.۵
امکانات619۸.۴
پرسنل617۸.۵
ارزش خرید619۷.۴
موقعیت618۸.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل بیلگاه بیچ باکو

تصویر 4958 نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4959 نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4960 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4961 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93708 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93733 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4962 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93709 نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93734 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4963 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93710 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93735 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4964 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93711 فضای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93736 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4965 لابی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93712 استخر هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93737 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4966 لابی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93713 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93738 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4967 استخر هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93714 سونا و اسپا هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93739 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4968 فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 4969 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93716 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93717 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93718 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93719 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93720 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93721 لابی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93722 لابی هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93723 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93724 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93725 ساحل هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر ساحل هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93726 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93727 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93728 هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93729 فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93730 فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو
تصویر 93731 فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

تصاویر ساحل هتل بیلگاه بیچ باکو

ساحل هتل بیلگاه بیچ باکو 93725 100ساحل هتل بیلگاه بیچ باکو 93725
+1

تصاویر سونا و اسپا هتل بیلگاه بیچ باکو

سونا و اسپا هتل بیلگاه بیچ باکو 93714 100سونا و اسپا هتل بیلگاه بیچ باکو 93714
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو

فضای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 93711 100فضای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 93711
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو

فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 4960 100فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 4960فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 4961 100فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 4961فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 93708 100فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 93708فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 93733 100فضای اتاق های هتل بیلگاه بیچ باکو 93733
+26

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 4968 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 4968فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 93730 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 93730فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 93731 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بیلگاه بیچ باکو 93731
+3

تصاویر لابی هتل بیلگاه بیچ باکو

لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 4965 100لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 4965لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 4966 100لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 4966لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 93721 100لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 93721لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 93722 100لابی هتل بیلگاه بیچ باکو 93722
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو

نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 4958 100نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 4958نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 4959 100نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 4959نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 93709 100نمای بیرونی هتل بیلگاه بیچ باکو 93709
+3

تصاویر استخر هتل بیلگاه بیچ باکو

استخر هتل بیلگاه بیچ باکو 93712 100استخر هتل بیلگاه بیچ باکو 93712استخر هتل بیلگاه بیچ باکو 4967 100استخر هتل بیلگاه بیچ باکو 4967
+2
نقشه بیسان گشت
باکو شهر باکو-خیابان Gelebe
994125654000+

معرفی هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

هتل بیلگاه بیچ باکو (Bilgah Beach Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه ساحل بیلگاه باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از پارک آبی دالغا بیچ باکو ۱۷.۴ و از فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف باکو ۱۸.۶۵ Km کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل بیلگاه بیچ باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (8.8 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.4 از 10) است. از جمله امکانات هتل بیلگاه بیچ باکو می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل بیلگاه بیچ خارج از شهر باکو، در منطقه ساحل خلیج فارس با ساحل اختصاصی ، استخر سرپوشیده، سرباز و مرکز آبگرم قرار دارد.

وای فای رایگان در سراسر این هتل در دسترس می‌باشد.

اتاقهای زیبا و شیک این هتل دارای رنگهای گرم و کفپوش می‌باشد.

هر اتاق  دارای یک تلویزیون LCD، مینی بار و یک حمام اختصاصی است. برخی از اتاق‌‌ها نیز دارای باکن‌‌هایی با منظره دریا می‌باشد.

میهمانان می‌توانند در 4 رستوران این هتل از غذاهای اروپایی و آذربایجانی لذت ببرند.

میهمانان در سالن پیانوی این هتل می‌توانند به موسیقی گوش دهند و یا از نوشیدنی‌‌های تازه در کافه پارک لذت ببرند.

یک مرکز تناسب اندام و اتاق مدیتیشین نیز در این هتل در دسترس می‌باشد.

میهمانان می‌توانند در حمام سنتی ترکی با استخر گود استراحت کنند.

پارک آبی کودکان با تنوع وسایل بازی نیز در این هتل ارائه می‌شود.

زمین‌‌های تنیس و بسکتبال و همچنین یک زمین فوتبال کوچک در دسترس میهمانان می‌باشد.

مرکز شهر باکو در فاصله 35 کیلومتری و فرودگاه بین المللی حیدر علی اوف در فاصله 11 کیلومتری هتل بیلگاه بیچ قرار دارد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل بیلگاه بیچ باکو 3 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Üzük

  نوع غذا : غذای محلی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Cali Beach Club

  نوع غذا : American, دریایی, غذای محلی, آسیایی, بین المللی, Grill/BBQ

  وعده غذایی : صبحانه دوم, ناهار, شام, چای

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Piano Lounge

  نوع غذا : غذای محلی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل بیلگاه بیچ باکو 12 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 26 متر مربع

  اتاق بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام خصوصی. این اتاق منظره دریا یا پارک آبی دارد و برخی اتاق‌ها بالکن دارند.

 • 2 - Standard King Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب دو طبقه ،

  مساحت : 26 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای تلویزیون کابلی، حمام، و تهویه مطبوع است.

 • 3 - Standard Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 26 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای حمام، مبل و کتری برقی است.

 • 4 - Deluxe Room with Balcony

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 37 متر مربع

  اتاق بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام خصوصی است.

  این اتاق دارای بالکن با منظره دریا است.

 • 5 - Deluxe Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 37 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای بالکن، تهویه مطبوع، و چای/قهوه‌ساز است.

 • 6 - Deluxe Double Room with Balcony

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 37 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تلویزیون صفحه تخت و کتری برقی است.

 • 7 - Junior Suite with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام خصوصی است.

  این سوئیت دارای 2 بالکن با منظره دریا و یک قسمت نشیمن با مبل است.

 • 8 - Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 45 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، تهویه مطبوع و مینی بار است.

 • 9 - Executive Suite with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 55 متر مربع

  اتاق بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام اختصاصی است.

  بیشتر سوئیت ها دارای 2 بالکن با منظره دریا، اتاق نشیمن با مبل، و فضای کار هستند.

 • 10 - Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 55 متر مربع

  این سوئیت دارای چای/قهوه ساز، مبل و تهویه مطبوع است.

 • 11 - Family Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 83 متر مربع

  اتاق بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام خصوصی است.

  این سوئیت دارای 2 اتاق خواب، 2 حمام و یک اتاق نشیمن است.

 • 12 - Three-Bedroom Cottage

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 100 متر مربع

  کلبه بزرگ و دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و حمام اختصاصی است.

  این کلبه دارای آشپزخانه کاملاً مجهز، اتاق نشیمن و تراس اختصاصی آفتابگیر است. پارکینگ اختصاصی برای یک وسیله نقلیه نیز موجود است.

موقعیت مکانی هتل بیلگاه بیچ باکو

فاصله هتل بیلگاه بیچ باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

18.65 Km ۰ دقیقه ۱۳ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
42.5 km ۴۰ دقیقه ۲۷ مانات
43.5 km ۴۴ دقیقه ۲۸ مانات
49.2 km ۵۰ دقیقه ۳۱ مانات
بیشتر

فاصله هتل بیلگاه بیچ باکو تا سایر اماکن گردشگری

۱۷.۴ km ۱۹ دقیقه ۱۲ مانات
یانار داغ مشاهده مسیر
۲۳.۷ km ۳۶ دقیقه ۱۶ مانات
آتشگاه باکو مشاهده مسیر
۲۷.۵ km ۲۷ دقیقه ۱۸ مانات
۳۷.۸ km ۳۳ دقیقه ۲۴ مانات
بیشتر

فاصله هتل بیلگاه بیچ باکو تا مراکز خرید

۳۲.۷ km ۳۴ دقیقه ۲۱ مانات
۳۷.۷ km ۳۴ دقیقه ۲۴ مانات
۴۰.۵ km ۳۷ دقیقه ۲۶ مانات
مرکز خرید پورت باکو مشاهده مسیر
۴۰.۷ km ۳۶ دقیقه ۲۶ مانات
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل بیلگاه بیچ باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل بیلگاه بیچ باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۶۲۹ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل بیلگاه بیچ باکو


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | اتاق های هیپوآلرژیک | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع

فعالیت ها
| برنامه های شاد | ساحل | سرگرم های شبانه | میز بیلیارد | زمین بازی | برنامه های شاد | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | زمین تنیس | زمین تنیس | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | پارک آبی | پارک آبی | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | شراب / شامپاین | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | امکانات باربیکیو | تراس | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | محل پیک نیک | امکانات باربیکیو

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | بولینگ | بولینگ | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | راهنمای صوتی | کابل اوژانس حمام | سینک پایین | وسایل کمک بصری (علائم لمسی)

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | پاشویی | سرسره آبی | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | نگهداری از کودکان | فروشگاه رفاه در محل

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Bilgah Beach Hotel )

نظرات در مورد هتل بیلگاه بیچ باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل بیلگاه بیچ باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا در ملک قلیان دارید؟ (1401/06/05)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
ما در هتل قلیان نداریم.
با احترام، (1401/06/05)
ترجمه ماشینی
۲-آیا می توانید به ما کمک کنید یک ماشین با راننده برای رفتن به گابالا بگیریم؟ (1401/06/04)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
می توانید این کار را در بدو ورود انجام دهید.
با احترام، (1401/06/05)
ترجمه ماشینی
۳-فاصله هتل تا مرکز و مکان های تفریحی چقدر است؟

رانندگان چقدر راحت ما را انتخاب می کنند؟ (1401/05/25)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
با تاکسی 20-30 دقیقه طول می کشد.
با احترام، (1401/05/27)
ترجمه ماشینی
۴-ورودی ساحل چقدر است؟ (1401/04/30)

پاسخ هتل : ورودی ساحل در روزهای هفته 30 AZN، آخر هفته ها 40 AZN است. کودکان تا 6 سال رایگان، 6 تا 12 سال 50% قیمت و شروع از 12 سال تمام قیمت است. (1401/04/31)
ترجمه ماشینی
۵-آیا استخر و فعالیت آبی در ژوئیه باز است؟ (1401/03/24)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

استخر و پارک آبی در حال حاضر افتتاح شده است. (1401/03/25)
ترجمه ماشینی
۶-سلام، من می خواهم برای 3 بزرگسال در این اتاق دوبلکس با بالکن رزرو کنم، هزینه اضافی برای بزرگسالان چقدر است؟ (1401/03/04)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
درود از مرکز رزرواسیون!
به اطلاع می رساند که تخت اضافی برای نفر سوم شبی 70 AZN و در صورت تمایل به اضافه کردن صبحانه قیمت آن 30 AZN در روز خواهد بود.
با احترام،
بخش مرکزی رزرو (1401/03/04)
ترجمه ماشینی
۷-سلام 47.20 AZN برای هر شب یا کل است و قوانین شما برای حیوانات خانگی چیست که آیا آنها در اتاق با ما هستند (1401/02/08)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
درود از مرکز رزرواسیون!
لطفاً به اطلاع برسانید که مبلغ کمک هزینه حیوان خانگی 47.20 AZN در هر شب خواهد بود و شما آنها را در اتاق همراه خود خواهید داشت.
با احترام،
تیم رزرو مرکزی (1401/02/08)
ترجمه ماشینی
۸-سلام
آیا اندازه سگ مهم است؟ سگ های بزرگ (لابرادور) نیز مجاز هستند یا فقط سگ های کوچک؟
Tnx (1401/02/08)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با سلام خدمت مرکز رزرواسیون!
لطفا به اطلاع می رسانیم که سایز سگ نباید بیش از 10 کیلوگرم باشد.
با احترام،
تیم رزرواسیون مرکزی (1401/02/08)
ترجمه ماشینی
۹-آقا عزیز، خانم،

آیا می توان بدون اقامت در هتل خود به ساحل رفت؟ اگر چنین است، هزینه های ورودی چقدر است و شامل چه مواردی می شود.

با احترام،
فاطمه اسماعیلوا تکین (1400/05/13)

پاسخ هتل : بله، هزینه برای بزرگسالان روزهای هفته 30 آخر هفته 40، برای کودکان تا 6 سال رایگان، 6 تا 12 نیم بها ورودی برای بزرگسالان است. (1400/06/15)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا باید ماسک بزنیم؟ (1400/04/26)

پاسخ هتل : در محوطه هتل استفاده از ماسک الزامی است (داخل هتل) (1400/05/03)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام. Heftesonu 1-2 gecelik qalmaq isterdik, vaksin olmamisiq, Covid-19 pasportu teleb olunur? Nikah sehadetnamesi teqdim etmeliyik? (1400/04/18)

پاسخ هتل : Hər vaxtınız xeyir.

Sorğunuz üçün təşəkkür edirik. Məlumatınız olsun ki, hal-hazırda yalnız Aquapark üçün Covid-19 passportu yaxud İmmunitet sertifikatı tələb olunur. Nikah şəhadətnaməsinə ehtiyac yoxdur.

Hörmətlə,

Mərkəzi rezervasiya komandası
(1400/04/19)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام، آیا برای بازدید از دبی آماده هستید؟ (1400/04/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از اینکه هتل بیلگاه بیلگاه را انتخاب کردید سپاسگزاریم. خوشحالیم که از شما استقبال می کنیم.
لطفاً مطلع باشید که باید با مقامات ایالتی بررسی کنید.
از پیام شما متشکریم.
با احترام،
بخش رزرو
(1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۱۳-قصد رزرو اتاق در روز شنبه 26 ژوئن به مدت 1 شب را داشته باشید، آیا روز یکشنبه پس از زمان خروج به ساحل خصوصی دسترسی خواهیم داشت. (1400/04/02)

پاسخ هتل : مهمان گرامی، با تشکر از سوال شما، لطفاً به اطلاع برسانید که متأسفانه پس از بررسی، نمی توانید از ساحل خصوصی استفاده کنید.
پیشاپیش متشکرم. (1400/04/07)
ترجمه ماشینی
۱۴-در روز پنجشنبه حدود ساعت 7 بعدازظهر تحویل بگیرید و روز بعد جمعه نیز ساعت 7 بعد از ظهر تحویل بگیرید. قابل قبول لطفاً دسترسی به ساحل در این مدت را تأیید کنید؟ (1400/03/02)

پاسخ هتل : میهمان عزیز، از سوال شما متشکرم. به اطلاع می رساند که چک این ساعت 19 رایگان است. خروج در ساعت 7 بعد از ظهر روز بعد با هزینه اضافی خواهد بود. در این صورت شما قادر خواهید بود 100% مبلغ روز را بپردازید. (1400/03/05)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام آیا حیوانات خانگی مجاز هستند؟ (1399/10/21)

پاسخ هتل : بله با هزینه 47.20 ازن پت (1400/01/24)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا تمامی امکانات هتل از جمله دسترسی به استخر و بار در تاریخ 1 آگوست 2020 باز است. (1399/05/04)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از درخواست شما متشکریم.

لطفاً به اطلاع می رسانیم که امکانات تا 5 مرداد ماه تعطیل است.

با احترام.
عامل رزرو المراد اول (1399/05/06)
ترجمه ماشینی
۱۷-چگونه می توانم به نزدیک ترین ساحل از ملک برسم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : این هتل دسترسی به ساحل دارد که برای مهمانان هتل رایگان است. (1399/03/23)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : هتل دارای ساحل است و مهمانان دسترسی رایگان به ساحل دارند. (1399/03/23)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا شاتلی برای رسیدن به نزدیکترین ساحل در این نزدیکی وجود دارد؟ سایر گزینه های حمل و نقل چیست؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : این هتل دارای ساحل است و میهمانان داخلی دسترسی رایگان به ساحل دارند. هیچ سرویس رفت و آمدی وجود ندارد، به جز اتوبوس های عمومی (1399/03/23)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا ایستگاه مترو یا اتوبوسی در این نزدیکی وجود دارد؟ (1398/05/17)

پاسخ هتل : یک ایستگاه اتوبوس وجود دارد، اما نزدیکترین ایستگاه مترو کوروغلو است که باید با اتوبوس به آن برسید. حدود 30 دقیقه طول خواهد کشید. (1399/03/23)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل بیلگاه بیچ تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل بیلگاه بیچ تا ایچری شهر باکو ۴۳.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۸ مانات )
۲-آدرس هتل بیلگاه بیچ کجاست؟

پاسخ : شهر باکو-خیابان Gelebe
۳-هتل بیلگاه بیچ در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل بیلگاه بیچ در منطقه ساحل بیلگاه قرار گرفته است.
۴-موقعیت و فاصله هتل بیلگاه بیچ باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل بیلگاه بیچ باکو

 • فاصله هتل بیلگاه بیچ باکو تا یانار داغ ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۳۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۳۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۳۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۴۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۴۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۴۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۴۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۴۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۴۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۴۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۴۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۴۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۴۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۴۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۴۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۴۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۴۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۴۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۴۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۴۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۴۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۴۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۴۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۵۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۵۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۱۰۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل بیلگاه بیچ باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره بیلگاه بیچ باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ