هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

هتل چهار ستاره

RAMADA SUIT AND SIDE

امتیاز ۸۷۲ نفر ۷.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

پرسنل854۸
امکانات849۷.۷
نظافت و تمیزی852۷.۵
راحتی846۷.۷
ارزش خرید851۷.۶
موقعیت851۷.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

تصویر 4515 نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 4516 نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 4517 نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 4518 نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93596 باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 4519 لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93597 باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93598 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93599 سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93600 لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93601 اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93602 فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93603 لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93604 باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93605 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93606 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93607 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93608 اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93609 فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93610 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93611 فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93612 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93613 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93614 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93616 اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93617 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93618 سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93619 سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93620 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93621 فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر 93622 استخر هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو
تصویر استخر هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

تصاویر سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93599 100سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93599سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93618 100سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93618سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93619 100سونا و اسپا هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93619
+3

تصاویر اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93601 100اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93601اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93608 100اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93608اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93616 100اتاق جلسات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93616
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93596 100باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93596باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93597 100باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93597باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93604 100باشگاه ورزشی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93604
+3

تصاویر فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93602 100فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93602فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93621 100فضای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93621
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93609 100فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93609فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93611 100فضای اتاق های هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93611
+2

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93598 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93598فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93605 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93605فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93606 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93606فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93607 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93607
+10

تصاویر لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4519 100لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4519لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93600 100لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93600لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93603 100لابی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93603
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4515 100نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4515نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4516 100نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4516نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4517 100نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4517نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4518 100نمای بیرونی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 4518
+4

تصاویر استخر هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

استخر هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93622 100استخر هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 93622
+1
نقشه بیسان گشت
باکو باکو - خیابان محمد آراز

معرفی هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو (RAMADA SUIT AND SIDE) یک هتل چهار ستاره در منطقه گنجلیک باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از مرکز خرید گنجلیک باکو ۲.۳ و از مرکز خرید مال 28 باکو ۴.۱ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (8.5 از 10) و کمترین امتیاز این هتل نظافت و تمیزی (7.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.6 از 10) است. از جمله امکانات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو می‌توان به پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل رامادار سوییتز در شهر باکو و در فاصله ده دقیقه ای تا مترو گنجلیک قرار دارد.

این هتل دارای استخر روباز، باشگاه ورزشی و مرکز اسپا می‌باشد. اینترنت وای فای رایگان نیز در سراسر هتل در دستر است.

تمام اتاق‌‌های این هتل دارای تهویه هوای مطبوع ، تلویزیون LCD ، کتری برقی و حمام اختصاصی دارای حوله، دمپایی و لوازم آرایشی بهداشتی رایگان هستند.

میهمانان این هتل می‌توانند از غذای رستوران لذت ببرند و یا درخواست غذا را در اتاق خود داشته باشند.

در اطراف هتل نیز کافه‌‌ها و رستوران‌‌های زیادی در فاصله کمی تا این هتل قرار دارد.

هتل رامادا اند سوییتز تا شهر قدیمی باکو 10 دقیقه ، تا باغ وحش باکو نیز 2.5 کیلومتر، تا ایستگاه قطار باکو 8 دقیقه (پیاده) فاصله دارد.

فرودگاه بین المللی حیدر علی اوف نیز در فاصله 15.8 مایلی این هتل قرار دارد.

توضیحات
نمایش بیشتر

اتاق‌ها : هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Queen Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، حمام و کتری برقی است.

 • 2 - Deluxe Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای تلویزیون صفحه تخت، تهویه مطبوع و مینی بار است.

 • 3 - Queen Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، نمای باغ و تهویه مطبوع است.

 • 4 - Family Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کویین ،

  مساحت : 54 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، تهویه مطبوع و کتری برقی است.

 • 5 - Corner Queen Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 55 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، حمام، و تلویزیون کابلی است.

 • 6 - Queen Studio

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 55 متر مربع

  این استودیو دارای بالکن، تهویه مطبوع و قسمت نشیمن است.

 • 7 - King Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 24 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، حمام، و قسمت غذاخوری است.

موقعیت مکانی هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

28.37 Km ۰ دقیقه ۱۹ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
5.8 km ۱۵ دقیقه ۵ مانات
6.9 km ۱۹ دقیقه ۶ مانات
8.7 km ۱۸ دقیقه ۷ مانات
بیشتر

فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو تا سایر اماکن گردشگری

۴.۴ km ۹ دقیقه ۴ مانات
مسجد تازه پیر باکو مشاهده مسیر
۵.۱ km ۱۳ دقیقه ۵ مانات
۵.۸ km ۱۵ دقیقه ۵ مانات
میدان فانتین باکو مشاهده مسیر
۵.۹۳ Km ۰ دقیقه ۵ مانات
بیشتر

فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو تا مراکز خرید

۲.۳ km ۴ دقیقه ۳ مانات
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۴.۱ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
۴.۳ km ۹ دقیقه ۴ مانات
مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۵.۱ km ۱۲ دقیقه ۵ مانات
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

ایستگاه کنجلیک (خط سبز و قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه خیابان آزادی (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه نریمان نریمانوو (خط سبز و قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۸۷۲ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | مطبوعات | سرویس شاتل | سبد حیوانات خانگی | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| ساحل | زمین بازی | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | تجهیزات تنیس | زمین تنیس

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| بار | پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | اتاق بخار | امکانات اسپا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| تجهیزات بازی برای کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | دسترسی به کارت کلید

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( RAMADA SUIT AND SIDE )

نظرات در مورد هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام آقا نیاز به انتخاب و رها کردن خدمات فرودگاهی چگونه می توان آن را دریافت کرد (1401/12/12)

پاسخ هتل : روز بخیر.

لطفاً از طریق شماره تماس با ما تماس بگیرید: به اضافه نه نه چهار پنج پنج دو صفر دو هشت سه یک صفر یا به بخش رزرواسیون هتل ایمیل بنویسید. (1401/12/14)
ترجمه ماشینی
۲-سلام آیا می توانید ترتیب ایاب و ذهاب به شهداگ را بدهید؟ (1401/11/26)

پاسخ هتل : روز بخیر.

مطمئناً، ما می توانیم حمل و نقل به شهداق و همچنین گشت شهری داخل/خارج از باکو و مناطق مختلف آذربایجان را ترتیب دهیم. (1401/11/27)
ترجمه ماشینی
۳-ما اهل هند هستیم و قصد داریم به باکو سفر کنیم. بچه ها به دلیل اینکه من و دوست دخترم ازدواج نکرده ایم به زوج های مجرد اجازه می دهید؟ (1401/11/06)

پاسخ هتل : روز بخیر.

خوش آمدید. هیچ مشکلی پیش نمیاد هم زوج متاهل و هم مجرد می پذیریم. فقط پاسپورت مورد نیاز است. (1401/11/08)
ترجمه ماشینی
۴-آیا در ماه دسامبر در استخر آب گرم دارید؟ همچنین آیا شما انتخاب رایگان از فرودگاه ارائه می دهید؟ (1401/07/25)

پاسخ هتل : روز بخیر.

مطمئنا، استخر سرپوشیده در تمام فصول باز است و آب بسته به فصل تنظیم می شود.
ما شاتل فرودگاهی را ارائه می دهیم، اما هزینه آن قابل پرداخت است. (1401/07/26)
ترجمه ماشینی
۵-هزینه صبحانه جداگانه برای بزرگسالان و کودکان چقدر است؟کودکان 3 سال و 8 سال (1401/03/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

هزینه یک نفر 11 AZN تا 6 سالگی رایگان است (1401/03/29)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل رامادا سوئیت اند ساید کجاست؟

پاسخ : باکو - خیابان محمد آراز
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل رامادا سوئیت اند ساید کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه کنجلیک (خط سبز و قرمز) - ایستگاه خیابان آزادی (خط سبز) - ایستگاه نریمان نریمانوو (خط سبز و قرمز) -
۳-فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا سوئیت اند ساید تا ایچری شهر باکو ۶.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
۴-هتل رامادا سوئیت اند ساید در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل رامادا سوئیت اند ساید در منطقه گنجلیک قرار گرفته است.
۵-موقعیت و فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو

 • فاصله هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا یانار داغ ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۱۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۱۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۶۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل رامادا سوئیت اند ساید باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره رامادا سوئیت اند ساید باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ