هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

هتل پنج ستاره

Aqua Fantasy Aquapark Hotel and Spa

امتیاز ۲۳۱ نفر ۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

راحتی229۸.۳
نظافت و تمیزی229۸.۲
امکانات229۸.۴
پرسنل229۸.۵
ارزش خرید231۷.۷۷
موقعیت231۸.۱۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

تصویر 94911 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94912 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94913 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94914 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94915 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94917 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94916 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94918 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94919 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94920 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94921 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94922 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94923 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94924 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94925 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94926 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94927 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94929 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94928 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94930 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94931 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94932 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94933 ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94934 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94935 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94936 باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94937 فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94938 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94939 ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94940 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94941 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94942 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94943 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94944 ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94945 لابی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94946 ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94947 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94948 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94949 فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94950 باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94951 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94952 فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94953 ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر 94954 استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

تصاویر فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94923 100فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94923فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94926 100فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94926فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94929 100فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94929فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94934 100فضای سرگرمی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94934
+6

تصاویر ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94933 100ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94933ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94939 100ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94939ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94944 100ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94944ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94946 100ساحل هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94946
+5

تصاویر باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94936 100باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94936باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94950 100باشگاه ورزشی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94950
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94912 100فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94912فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94913 100فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94913فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94914 100فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94914فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94915 100فضای اتاق های هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94915
+14

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94924 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94924فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94925 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94925فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94930 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94930فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94931 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94931
+8

تصاویر لابی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

لابی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94945 100لابی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94945
+1

تصاویر استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94911 100استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94911استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94922 100استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94922استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94927 100استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94927استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94928 100استخر هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 94928
+8
نقشه بیسان گشت
کوش آداسی کوش آداسی - ساحل پاموکاک

معرفی هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی (Aqua Fantasy Aquapark Hotel and Spa) یک هتل پنج ستاره در کوش آداسی در کشور ترکیه استکه از پارک آبی آدالند کوش آداسی ۲٫۵ کیلومترو از مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۸.۲ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (8.5 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (7.8 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.97 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.77 از 10) است. از جمله امکانات هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی می‌توان به پارکینگ، رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، استخر، اشاره کرد.

هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی را باید یکی از خاص‌ترین هتل‌های پنج ستاره این شهر دانست. هتل آکوا فانتزی کوش آداسی مجهز به یکی از جذاب‌ترین و بزرگترین پارک‌های آبی سرتاسر ترکیه است.

هتل آکوا فانتزی کوش آداسی در ساحل Pamucak قرار گرفته و به وسیله جنگل‌های کاج احاطه شده است. به همین دلیل از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیتی کاملا ایده‌آل و خاص قرار دارد. همانطور که از روی نام هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی پیداست دارای یک پارک آبی وسیع بوده و برای آن 6 رستوران در نظر گرفته شده است. پارک آبی هتل آکوا فانتزی کوش آداسی نه تنها در شهر کوش آداسی، بلکه در سرتاسر ترکیه یکی از بزرگترین پارک‌های آبی به شمار می‌رود! به طور واضح، اقامت در چنین مکانی طی تور کوش آداسی به یادماندنی خواهد بود.

پارک آبی باورنکردنی هتل آکوا فانتزی کوش آداسی

همانطور که از یک پارک آبی مجهز انتظار داریم، در هتل آکوا فانتزی کوش آداسی نیز تعداد زیادی سرسره آبی با ابعاد و سرعت‌های مختلف و همچنین دریاچه موج وجود دارد. خوشبختانه برای آن دسته از افرادی که به صورت خانوادگی و همراه با کودک در این هتل اقامت کرده‌اند، بخشی مجزا برای تفریح افراد کم سن و سال در نظر گرفته شده است. در این بخش، سرسره‌های آبی و دیگر امکانات، با در نظر گرفتن نکات امنیتی، مخصوص کودکان ساخته شده‌اند. اختصاص بخشی از پارک آبی هتل آکوا فانتزی کوش آداسی به معنی کوچک بودن این قسمت نیست و تعداد زیادی سرسره آبی برای آن‌ها در اینجا در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات بسیار جالب درباره هتل آکوا فانتزی کوش آداسی فراهم بودن امکان دسترسی به اینترنت وای فای در سرتاسر مجموعه است! این موضوع با در نظر گرفتن ابعاد بسیار بزرگ کل مجموع هتل شگفت‌انگیز می‌شود! اتاق‌های این هتل برازنده محیط لوکس و خاص آن، مجهز به مدرن‌ترین لوازم و دکوراسیون، طراحی شده‌اند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تمامی اتاق‌های هتل آکوا فانتزی کوش آداسی وجود یک بالکن است. سایر امکانات پایه‌ای آن‌ها وجود تلویزیون، چای‌ساز، قهوه‌ساز و سایر لوازم ضروری و مورد نیاز است.

در یک هتل مجهز به یکی از بزرگترین پارک‌های آبی ترکیه، قطعا یک مرکز آب درمانی نیز در نظر گرفته شده است. در اینجا می‌توانید از خدمات ماساژ بهره ببرید. البته برای استفاده از این خدمات باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت کنید. با در نظر گرفتن امکانات فوق‌العاده مرکز آبی درمانی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی و از طرفی وجود افرادی مجرب و متخصص در آن می‌توان اطمینان داشت بهترین نتیجه ممکن حاصل خواهد شد. به همین دلیل در صورت داشتن درد‌های استخوانی و مفاصل، حتما از خدمات این مرکز بهره ببرید.

تعدادی استخر نیز در هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی در نظر گرفته شده است. یک استخر بزرگسالان، یک استخر همه منظوره و سه استخر مخصوص کودکان مجهز به انواع سرسره‌های آبی وجود دارد. والدینی که از بردن کودکان خود به پارک آبی این هتل حتی در بخش مخصوص کودکان واهمه دارند، می‌توانند آن‌ها را در همین سرسره‌های آبی استخرهای سرباز مخصوص کودکان سرگرم کنند.

همانطور که از یک هتل پنج ستاره با این همه امکانات انتظار می‌رود، هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی نیز دارای رستوران‌ها و بارهای اختصاصی خود است. در مجموع 4 بار و 6 رستوران برای این هتل در نظر گرفته شده است. گفتنی است از بین چند بار هتل، محبوبیت بار ساحلی از همه بیشتر است. با سر زدن به رستوران‌های مخصوص این هتل، انواع غذاهای ترکیه‌ای، ایتالیایی و آسیایی را پیدا خواهید کرد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Oasis

  نوع غذا : Menu: Buffet

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع دارای حمام اختصاصی با دوش، سشوار و لوازم آرایش رایگان است.

 • 2 - Superior Twin or Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 31 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، حمام با دوش، مبل و تهویه مطبوع است.

 • 3 - Family Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، حمام اختصاصی با دوش، سشوار و لوازم آرایش رایگان دارد.

 • 4 - Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 44 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، حمام اختصاصی با دوش، سشوار و لوازم آرایش رایگان دارد.

 • 5 - Queen Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 47 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، کتری برقی و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 6 - Honeymoon Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 71 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، مینی بار و جکوزی است.

 • 7 - King Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 78 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، جکوزی و کتری برقی است.

موقعیت مکانی هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

فاصله هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی تا اماکن مهم پر رفت و آمد کوش آداسی

۲٫۵ کیلومتر ۵ دقیقه ۱۳ لیر
بیشتر

فاصله هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی تا سایر اماکن گردشگری

۹.۴ km ۱۹ دقیقه ۳۷ لیر
۱۰.۰ km ۱۷ دقیقه ۴۰ لیر
۱۰.۱ km ۱۹ دقیقه ۴۰ لیر
۱۱.۶ km ۱۴ دقیقه ۴۵ لیر
بیشتر

فاصله هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی تا مراکز خرید

۸.۲ km ۱۳ دقیقه ۳۳ لیر
۹.۵ km ۱۶ دقیقه ۳۸ لیر
۱۰.۰ km ۲۰ دقیقه ۶۱ لیر
۱۰.۳ km ۲۰ دقیقه ۴۰ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۳۱ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | غواصی | غواصی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | Snorkeling |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | اجاره دوچرخه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | موسقی زنده | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | برنامه های شاد | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | موج سواری | اناق گیم | زمین تنیس | شام های موضوعی | ایروبیک | تجهیزات بدمینتون | زمین تنیس | فیلم شبانه | قایق رانی | تجهیزات تنیس | مینی گلف | فیلم شبانه | زمین تنیس | پارک آبی | سوپرمارکت کوچک | فیلم شبانه | دارت | کارکنان سرگرمی | شیرجه زدن | پارک آبی | کارائوکه | شام های موضوعی | شیرجه زدن | ایروبیک | پینگ پونگ | ایروبیک | قایق رانی | دارت | موج سواری | قایق رانی | تجهیزات بدمینتون | اجاره دوچرخه | امکانات ورزش های آبی در محل | شیرجه زدن | موج سواری | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| دید ساحل | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | شاتل فرودگاه

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | پدیکور | مانیکور | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| پیاده روی | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Aqua Fantasy Aquapark Hotel and Spa )

نظرات در مورد هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، آیا نمی توان یک سگ نژاد کوچک که سر و صدا نمی کند به هتل بیاورید؟ و در خانه خودش می ماند (1400/04/25)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

به اطلاع شما عزیزان می رساند که هتل ما اجازه ورود حیوانات خانگی را نمی دهد.

با احترام (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۲-زمان باز برای پارک آبی، پارک آبی در هفته گذشته از اکتبر است (1399/12/23)

پاسخ هتل : مهمان عزیز

پارک آبی ما تا 31 اکتبر باز است. (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۳-ما دوست داریم به هتل بیاییم اما روی آن نوشته شده "همه شامل" اما همچنین رستوران بسته است. لطفا وقتی در هتل هستیم کجا غذا بخوریم؟
آیا قیمت "شامل صبحانه" در واقع شامل همه چیز است؟
با تشکر فراوان، مارکوس (1399/06/07)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

رستوران اصلی ما، رستوران های آلاکارت و رستوران های اسنک باز هستند. قیمت ما برای همه چیز است.

با احترام (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۴-Merhaba havalimanindan misafirinizi alabiliyorsunuz? mayadan gelecegiz (1399/05/30)

پاسخ هتل : Merhaba

Havalimanı transfer hizmetimiz bulunmuyor. Havalimanından Kuşadası yönüne gelen Havaş veya لحظه آخری firmaları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Saygılarımızla (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۵-سلام، من در آستانه رزرو اقامت در هتل شما هستم. مشخص نیست که آیا ALL INCLUSIVE در قیمت گنجانده شده است یا خیر. می گوید فقط صبحانه گنجانده شده است. (1399/05/24)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

قیمت ما شامل همه موارد می باشد.

با احترام (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۶-برای پارک آبی فانتزی در کوش آداسی، آیا قیمت شما شامل همه چیز است؟ یا فقط صبحانه است!
متشکرم (1399/05/23)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

قیمت ما شامل همه چیز است

با احترام (1400/04/26)
ترجمه ماشینی
۷-آیا شاتل هتل وجود دارد؟ . (1399/05/20)

پاسخ هتل : مهمان عزیز

ما شاتل هتل نداریم. می توانید از وسایل حمل و نقل عمومی یا تاکسی استفاده کنید

با احترام (1400/04/26)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کجاست؟

پاسخ : کوش آداسی - ساحل پاموکاک
۲-موقعیت و فاصله هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی تا اماکن مهم و گردشگری کوش آداسی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

 • فاصله هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی تا پارک آبی آدالند کوش آداسی ۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا کاروانسرای تاریخی کوش آداسی ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید اسکله نووا کوش آداسی ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ لیر )
 • * تا گوئرچین‌آدا (جزیرهٔ کبوتر) کوش آداسی ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )
 • * تا بازار کوش آدسی ۱۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )
 • * تا دروازه قلعه کوش آداسی (کاستل گیت) ۱۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکدوگان کوش آداسی ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )
 • * تا شهر تاریخی افسوس کوش آداسی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )
 • * تا ساحل بانوان کوش آداسی (لیدیز بیچ) ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ لیر )
 • * تا ساحل شهر کوش آداسی (تاون بیچ) ۱۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ لیر )
 • * تا ساحل گرین بیچ کوش آداسی ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ لیر )
 • * تا ساحل لانگ بیچ کوش آداسی ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید کوش آداسی AVM ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره آکوا فانتزی آکوا پارک کوش آداسی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ