هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

هتل پنج ستاره

Pine Bay Holiday Resort

امتیاز ۱۶ نفر ۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

امکانات16۷.۱۶
نظافت و تمیزی16۸.۴۱
راحتی16۷.۹۸
ارزش خرید16۸.۴۲
موقعیت16۸.۱۸
امتیاز کلی16۷.۹۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

تصویر 94761 نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94763 نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94762 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94764 نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94765 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94767 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94768 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94771 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94769 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94770 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94775 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94772 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94773 نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94774 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94776 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94778 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94777 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94779 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94780 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94781 ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94782 استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94783 فضای رستورانی و صبحانه هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94784 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94785 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94786 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94787 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94788 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94789 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94790 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94791 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94792 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94793 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94794 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94795 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94796 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94797 فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94798 نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر 94799 سونا و اسپا هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

تصاویر ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94762 100ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94762ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94767 100ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94767ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94768 100ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94768ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94771 100ساحل هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94771
+8

تصاویر سونا و اسپا هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

سونا و اسپا هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94799 100سونا و اسپا هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94799
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94784 100فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94784فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94785 100فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94785فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94786 100فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94786فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94787 100فضای اتاق های هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94787
+14

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

فضای رستورانی و صبحانه هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94783 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94783
+1

تصاویر نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94761 100نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94761نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94763 100نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94763نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94764 100نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94764نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94773 100نمای بیرونی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94773
+5

تصاویر استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94765 100استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94765استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94769 100استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94769استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94770 100استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94770استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94775 100استخر هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی 94775
+9
نقشه بیسان گشت
کوش آداسی کوش آداسی - کاملیمانی مکیکی

معرفی هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی (Pine Bay Holiday Resort) یک هتل پنج ستاره در کوش آداسی در کشور ترکیه استکه از پارک آبی آدالند کوش آداسی ۱.۳ و از مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۶.۳ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل امکانات (7.16 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.96 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.42 از 10) است.

هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی در سال 2014 به طور کامل بازسازی شد. پیش از این اتفاق، هتل نام برده دارای امکانات فراوانی بود، ولی بعد از بازسازی، باز هم به آن‌ها افزوده شد. اکنون اتاق‌های هتل بیش از پیش لوکس و مجلل شده‌اند.

هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی نه تنها دارای ساحل اختصاصی، بلکه دارای یک تفرجگاه ساحلی اختصاصی است. در اینجا امکانات فراوانی پیدا خواهید کرد که نیمکت‌های درازکش به همراه سایه‌بان بخشی از آن‌ها است. یک باغ زیبا درست شده و در سازه، یک عرشه آفتاب‌گیر دیده می‌شود. از اینجا چشم‌اندازی منحصربه‌فرد به محیط پیرامون خواهید داشت. می‌توان برای گرفتن عکس‌هایی زیبا به منظور ثبت خاطرات تور کوش آداسی خود به عرشه بروید.

امکانات تفریحی هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی

3 استخر سر باز وجود دارد. در کنار آن یک پارک آبی بزرگ نیز دیده می‌شود. در این پارک، 5 سرسره آبی مخصوص افراد بزرگسال و 2 مورد دیگر برای استفاده کودکان ایجاد شده است. مجاورت با دریا و وجود تعدادی استخر سر باز وسیع سبب شده امکان شرکت در فعالیت‌های آبی و ورزشی هیجانی فراهم شود. به عنوان نمونه باید به پاراسیلینگ، موج سواری، قایق سواری، ژیمناستیک آبی و دیگر موارد اشاره کرد. یکی از استخرهای مجموعه در بام هتل قرار دارد. به این ترتیب حین شما کردن از تماشای منظره اطراف لذت خواهید برد.

طبق انتظار از یک پنج ستاره به این بزرگی، یک مرکز اسپا وجود دارد. حمام ترکی، اتاق بخار، سونا، جکوزی و استخر سر پوشیده در کنار اتاق‌های ماساژ را در اینجا پیدا خواهید کرد. به جز ماساژ درمانی، استفاده از بقیه امکانات رایگان است. در کنار آن یک سالن زیبایی تعبیه شده که محل فعالیت تعدادی آرایشگر خبره است. آرایش مو و صورت خود را با خیالی راحت به دست آن‌ها بسپارید.

این هتل به 5 زمین تنیس مجهز شده که تاکید مجددی بر ابعاد بسیار بزرگ آن است. زمین مینی گلف، فوتسال، والیبال ساحلی، تنیس روی میز و بسکتبال نیز وجود دارد. امکان اجرای فعالیت‌های ورزشی بسیار بیشتری فراهم است. به عنوان نمونه باید به وجود تجهیزات مورد نیاز برای اجرای ورزش‌های هوازی اشاره کرد.

با تاریک شدن هوا یک سری کمپ شبانه برگزار می‌شود که شرکت در آ‌ن‌ها خالی از لطف نیست. در صورتی که یک رویداد ورزشی مهمی در حال پخش باشد، در بخش‌هایی از هتل نمایشگرهایی بزرگ قرار می‌گیرد تا همه بتوانند به صورت دست جمعی به تماشای مسابقه بپردازند. از بعد از ظهر به بعد، برنامه‌های متنوع و زنده‌ای همچون پخش موزیک زنده در هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی برپاست.

تفریح کودکان تنها منحصر به 2 سرسره آبی پارک آبی نیست. می‌توان آن‌ها را به یکی از 4 استخر مخصوصی که برای افراد کم سن و سال ایجاد شده است برد. یک زمین بازی در محیطی باز مخصوص آن‌ها وجود دارد. برای تفریح بیشتر می‌توان کودکان را به کلاب ویژه آن‌ها برد. در آن جا اسباب بازی‌های فراوانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. از طریق تلویزیون می‌توان برای افراد کم سن و سال انواع برنامه‌های شاد و جذاب پخش کرد، چرا که به شبکه‌های پخش برنامه‌های مخصوص آن‌ها دسترسی مستقیم دارید. در نهایت در صورت نیاز به گشت و گذار در هتل و استفاده از امکانات و تجهیزات بی‌شمار آن می‌توانید از خدمات نگهداری از کودک بهره ببرید. افراد شاغل در این بخش تا زمان بازگشت شما، از کودکتان نگهداری خواهند کرد.

اتاق‌ها از سیستم تهویه مطبوعی بهره برده و درونشان خیلی شیک، با کوله‌ باری از اسباب و اثاثیه تزیین شده است. همه اتاق‌ها دارای بالکن هستند. وجود تلویزیون مسطح، یخچال و چای‌ساز امکانات بدیهی اتاق‌های هتلی همچون پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی به شمار می‌روند. اگر به هر چیز بیشتری نیاز پیدا کردید، کافی است با بخش پذیرش تماس برقرار کنید.

رستوران شیک و باکیفیت هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی

در رستوران سلف سرویس اصلی هتل امکان خوردن غذا در محیطی مسقف یا سر باز فراهم است. در مجموع 9 بار وجود دارد. تعدادی از آن‌ها در ساحل و کناره استخرهای سر باز قرار گرفته‌اند تا توریست‌ها بتوانند همزمان با قدم زدن، شنا کردن یا گرفتن حمام آفتاب، یک نوشیدنی گوارا نوش جان کنند.در منوی رستوران غذاهایی مخصوص کودکان گنجانده شده که برای مهمانان سفر کرده به صورت خانوادگی شدیدا کاربردی است. از مجموعه بار، کافی شاپ و بارهای این هتل می‌توانید همه نوع میوه، شکلات و کوکی و مخصوص میان وعده را تهیه کنید.

دسترسی به اینترنت وای فای رایگان در قسمت‌های عمومی میسر شده است. در صورتی که اتومبیل شخصی در اختیار دارید، قادر خواهید بود آن را بدون نیاز به پرداخت هزینه در پارکینگ اختصاصی هتل پاین بی‌‌هالیدی ریزورت کوش آداسی قرار بدهید. امنیت این پارکینگ تضمین شده و به منظور استفاده از آن نیاز به رزرو کردن جا نیست.

بخش پذیرش شبانه‌روزی آماده پاسخگویی است. خدمات گستر‌ده‌ای را می‌توانید به وسیله ارتباط با آن‌ها دریافت کنید. در ادامه تماس می‌توانید با کارمندان پاسخگو به یکی از زبان‌های ترکی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی، هلندی یا روسی صحبت کنید. یک اتاق به منظور برگزاری مهمانی‌های بزرگ و اتاقی دیگر مخصوص جلسه‌ها در نظر گرفته شده است. به منظور هماهنگی برای استفاده از آن‌ها نیز با پذیرش صحبت کنید.

از آن جایی که کشیدن سیگار داخل اتاق‌ها ممنوع است، بخشی ویژه به این منظور در نظر گرفته شده است. یک لانج اشتراکی مجهز به تلویزیون وجود دارد که محل خوبی برای گذران وقت در کنار دوستان است. اگر یک قرار ملاقات دوستانه پیش رو دارید، آن را در این مکان برگزار کنید. می‌توانید قبل از آن به فروشگاه کادویی هتل رفته و هدیه‌ای ارزشمند تهیه کنید.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

فاصله هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی تا اماکن مهم پر رفت و آمد کوش آداسی

1.3 km ۵ دقیقه ۰ لیر
بیشتر

فاصله هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی تا سایر اماکن گردشگری

۷.۳ km ۱۵ دقیقه ۳۰ لیر
۸.۰ km ۱۵ دقیقه ۳۲ لیر
۱۰.۰ km ۱۸ دقیقه ۳۳ لیر
۱۰.۹ km ۱۸ دقیقه ۴۳ لیر
بیشتر

فاصله هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی تا مراکز خرید

۶.۳ km ۱۲ دقیقه ۲۶ لیر
بازار کوش آدسی مشاهده مسیر
۷.۴ km ۱۶ دقیقه ۳۳ لیر
۷.۵ km ۱۵ دقیقه ۳۱ لیر
۸.۵ km ۱۸ دقیقه ۳۳ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند
منبع : وبسایت بوکینگ ( Pine Bay Holiday Resort )

نظرات در مورد هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی


  امین
  7 تشکر
  " همه چی عالی بود. از اتاق های دنج با ویوهای زیباش گرفته تا استخر سرپوشیده احاطه شده با گل و گیاه و محوطه وسیع و طبیعت بکر و البته غذاها و نوشیدنی های متنوع در رستوران و بارهای خوش منظر "
  مفید بود ؟ تشکر
  احمد مهرآبادی
  4 تشکر
  " امروز ۷ فروردین ۱۴۰۱ و روز چهارم اقامت ما در هتل پاین بی است . حقیقت اینکه ما به عنوان یه هتل ۵ ستاره یوآل اینجا رو انتخاب کردیم . از اونجا که صاحب اینجا صاحب هیلتون دالامان هم هست و چند سال پیش ما هیلتون دالامان اقامت داشتیم و خیلی راضی بودیم تصور کردیم اینجا هم با همان کیفیت مدیریت میشه ولی کاملا اشتباه کردیم . ما تقریبا ۵ صبح چهارم فروردین وارد هتل شدیم و قاعدتا چک این ساعت ۲ انجام میشه ولی امیدوار بودیم زودتر اتاق تحویل بگیریم البته ساعت ۹ اتاق تحویل گرفتیم و این خوب بود اینم بگم که هوا خیلی سرد بود و رزروشن گفت اگه الان بخواید برید تو اتاق یعنی حدود ۶ صبح باید چهل دلار بدید . برای صبحانه هم چون هنوز مچ بند نگرفته بودیم گفتند برای صبحانه چهل دلار بدید و عملا از صبحانه روز اول محروم شدیم .
  سرویس دهی به نظر من در حد پنج ستاره یواش نیست
  وارد اتاق که شدیم دستشویی خراب بود اومدین زنگ بزنیم به رزرواسیون که تلفن خراب بود تلویزیون خراب بعد از ساعتی برای تعمیرات وارد اتاق ما شدند و توالت و تلفن رو درست کردند .
  از اونجا که تقریبا اکثر مسافران ایرانی هستند و مسافر روس و خارجی ندارند حس میکنم ایرانیها رو خیلی تحویل نمی‌گیرند و درست سرویس نمیدن .
  تنوع غذایی بسیار کمه . ظرفها و قاشقها رو درست نمیشورند و تو ظرفها به ظرفهای چرب و کثیف برخورد میکنی
  لیوان‌های اتاق که آوردند روش لک و رد رژ لب بود
  اگر چیزی ازشون بخوای گاهی باید چندبار تکرار کنی تا انجام بشه
  در کل من نسبت به جاهای قبلی اصلا راضی نیستم هتل اصلا پویا نیست
  قرار بود یک استخر روباز آب گرم داشته باشند که ندارند پارک آبی تعطیله محوطه بیرون اسنک بار تعطیله و سوت و کوره
  برنامه سرگرمی ندارند و فقط یک تیم گاهی با دارت سر مردم رو چند دقیقه گرم میکنه شبها دی جی دارند و گاهی جشن‌های احتمالا خصوصی برای مهمانهای بیرونی
  دو روز پیش تعداد زیادی مهمان ترک وارد هتل شد و اون روز تنوع و سرویس غذایی خوب بود . اونم فکر کنم به خاطر ترکها بود .
  حس میکنم ایرانیها رو خیلی تحویل نمی‌گیرند و به عنوان یک ایرانی یه جورایی ناراحتم و بهم برخورده .
  خلاصه اینکه از اینجا راضی نیستم با اینکه با مدیریت صحبت کردیم و در نظرسنجی هم شرکت کردیم و صحبت کردیم تغییر خاصی حس نمیکنم
  داخل غذاخوری هم معمولا نون یا نوشیدنی و ... تموم میشه و مدتها طول میکشه تا شارژ کنند وقتی بهشون اطلاع میدی خیلی اهمیت نمیدن و طول میکشه تا شارژ کنند
  خلاصه هتل سوت و کور و اصلا در حد ۵ ستاره یوال برای این روزهای عید نیست . یک اقامتگاه آرام برای استراحتهه نه تفریحات
  تقریبا هیچ کدوم از کارهایی که گفته بودند رو انجام‌ ندادند
  شبها هم تاریک و سوت و کوره "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-آدرس هتل پاین بی هالیدی ریزورت کجاست؟

پاسخ : کوش آداسی - کاملیمانی مکیکی
۲-موقعیت و فاصله هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی تا اماکن مهم و گردشگری کوش آداسی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

 • فاصله هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی تا پارک آبی آدالند کوش آداسی ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا کاروانسرای تاریخی کوش آداسی ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید اسکله نووا کوش آداسی ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ لیر )
 • * تا گوئرچین‌آدا (جزیرهٔ کبوتر) کوش آداسی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ لیر )
 • * تا بازار کوش آدسی ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا دروازه قلعه کوش آداسی (کاستل گیت) ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکدوگان کوش آداسی ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا ساحل بانوان کوش آداسی (لیدیز بیچ) ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا ساحل شهر کوش آداسی (تاون بیچ) ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا ساحل گرین بیچ کوش آداسی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا شهر تاریخی افسوس کوش آداسی ۱۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ لیر )
 • * تا ساحل لانگ بیچ کوش آداسی ۱۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید کوش آداسی AVM ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره پاین بی هالیدی ریزورت کوش آداسی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ