هتل سیتروس تفلیس گرجستان

هتل چهار ستاره

Citrus Hotel

امتیاز ۳۹۴ نفر ۸.۶ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سیتروس تفلیس

راحتی385۸.۹
نظافت و تمیزی382۸.۸
امکانات383۸.۳
پرسنل386۸.۸
ارزش خرید384۸.۵
موقعیت385۹.۴
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سیتروس تفلیس

تصویر 525 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 526 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 527 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 528 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 529 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 530 اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 531 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 532 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 533 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 534 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 535 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 536 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 537 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 538 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 539 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 540 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 541 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 542 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 543 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 544 اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 545 اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 546 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 547 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 548 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 549 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 550 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 551 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 552 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 553 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 554 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 555 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 556 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 557 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 558 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 559 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 560 اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 561 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 562 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 563 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 564 لابی هتل سیتروس تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 565 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 566 نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 567 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 568 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس
تصویر 569 فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

تصاویر اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس

اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 530 100اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 530اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 544 100اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 544اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 545 100اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 545اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 560 100اتاق جلسات هتل سیتروس تفلیس 560
+4

تصاویر فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس

فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 529 100فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 529فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 531 100فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 531فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 532 100فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 532فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 533 100فضای اتاق های هتل سیتروس تفلیس 533
+25

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 535 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 535فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 536 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 536فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 537 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتروس تفلیس 537
+3

تصاویر لابی هتل سیتروس تفلیس

لابی هتل سیتروس تفلیس 526 100لابی هتل سیتروس تفلیس 526لابی هتل سیتروس تفلیس 528 100لابی هتل سیتروس تفلیس 528لابی هتل سیتروس تفلیس 561 100لابی هتل سیتروس تفلیس 561لابی هتل سیتروس تفلیس 562 100لابی هتل سیتروس تفلیس 562
+6

تصاویر نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس

نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 525 100نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 525نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 527 100نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 527نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 547 100نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 547نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 549 100نمای بیرونی هتل سیتروس تفلیس 549
+7
نقشه بیسان گشت
تفلیس گرجستان-شهر تفلیس
+995322550300

معرفی هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

هتل سیتروس تفلیس (Citrus Hotel) یک هتل چهار ستاره در تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل سیتروس تفلیس درای بریج تفلیس است و این هتل با میدان آزادی تفلیس 0.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل سیتروس تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.6 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.5 از 10) است. از جمله امکانات هتل سیتروس تفلیس می‌توان به سرویس اتاق، بار، پذیرش 24 ساعته، اتاق های سیگار ممنوع، شاتل فرودگاه، امکانات برای مهمانان معلول، اینترنت، آسانسور، گرمایش، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره سیتروس در نزدیکی پارلمان گرجستان، در مرکز شهر زیبای تفلیس واقع شده است. از امکانات اصلی هتل Citrus می‌توان به 36 اتاق و سوئیت خانوادگی غیر سیگاری زیبا، رستوران و بار، مرکز کنفرانس، شاتل فرودگاه، خدمات روزانه اتاق، رایگان فای، صبحانه در دسترس، پارکینگ رایگان، باغ، سرویس خشکشویی، اتاق‌‌های ملاقات، خدمات دربان، میز پذیرش 24 ساعته، روزنامه‌‌های رایگان در لابی اشاره کرد.

در تمامی اتاق‌‌های هتل سیتروس سیستم تهویه مطبوع، تخت و مبل، تلویزیون ماهواره ای، یخچال، حمام خصوصی، دمپایی، سشوار، حوله‌‌های بسیار لطیف و لباس زیر، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان، مینیبار، قهوه و چای ساز، گاوصندوق، تراس و پنجره‌‌هایی رو به شهر قدیمی تفلیس وجود دارد.

رستوران سیتروس هر روزه بوفه صبحانه را به صورت رایگان به مهمانان هتل ارائه می‌نماید. به هنگام نهار و شام نیز با منویی از غذاهای اروپایی و گرجستان در خدمت مسافران تور تفلیس می‌باشد. همچنین ناهار بسته بندی شده در صورت درخواست مهمانان ارائه می‌گردد.

ایستگاه قطار تفلیس در 6 کیلومتری و فرودگاه بین المللی تفلیس 16 کیلومتری هتل سیتروس می‌باشد.

علاقمندان به پیاده روی به راحتی میتوانند از هتل تا خیابان روستاولی 3دقیقه، موزه ملی گرجستان4، گالری تفلیس5، کلیسای کاشتی5، گالری ملی گرجستان5، میدان آزادی تفلیس 7، تئاتر ملی روستاولی8، سالن تفلیس8، موزه هنر گرجستان8، تئاتر اپرا و باله تفلیس9، و سالن خدمات عمومی 11دقیقه پیاده روی نمایند.

توضیحات
نمایش بیشتر

اتاق‌ها : هتل سیتروس تفلیس 6 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی بار و تلویزیون صفحه تخت با کانال های کابلی است. حمام دارای سشوار، حوله و دمپایی است.

  شامل یک مبل است.

 • 2 - Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 24 متر مربع

  این سوئیت جونیور دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی‌بار و تلویزیون صفحه‌تخت با کانال‌های کابلی است. حمام دارای سشوار، حوله و دمپایی است.

  این حمام شامل یک مبل است و فضای اضافی را فراهم می کند.

 • 3 - Family Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 31 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی بار و تلویزیون صفحه تخت با کانال های کابلی است. حمام دارای سشوار، حمام و دمپایی است.

 • 4 - Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 32 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی بار و تلویزیون صفحه تخت با کانال های کابلی است. حمام دارای سشوار، حوله و دمپایی است.

  این حمام دارای یک قسمت نشیمن است و فضای اضافی را فراهم می کند.

 • 5 - Studio

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 41 متر مربع

  این استودیو دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی بار و تلویزیون صفحه تخت با کانال های کابلی است. حمام دارای سشوار، حوله و دمپایی است.

  این حمام دارای قسمت نشیمن، بالکن و آشپزخانه کوچک است.

 • 6 - Studio - Disability Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 41 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، کتری برقی، مینی بار و تلویزیون صفحه تخت با کانال های کابلی است. حمام دارای سشوار، حمام و دمپایی است.

موقعیت مکانی هتل سیتروس تفلیس

فاصله هتل سیتروس تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

21.38 Km ۰ دقیقه ۱۶ لاری
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
0.6 km ۲ دقیقه ۰ لاری
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
1.4 km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سیتروس تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

برج ساعت تفلیس مشاهده مسیر
۱.۱ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۲۳ دقیقه پیاده روی
بوستان رایک تفلیس مشاهده مسیر
۱.۶ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سیتروس تفلیس تا مراکز خرید

درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۱.۳ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
۱.۳ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
۴.۷ km ۱۳ دقیقه ۶ لاری
خیابان پکینی تفلیس مشاهده مسیر
۵.۵ km ۱۳ دقیقه ۶ لاری
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل سیتروس تفلیس

ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه روستاولی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سیتروس تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سیتروس تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۹۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سیتروس تفلیس


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | کازینو | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | پیاده روی | دوچرخه سواري | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | صید ماهی | صید ماهی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری |

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | باغ

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | اتاق جلسه / میهمانی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

زبان ها
| انگلیسی | روسی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Citrus Hotel )

نظرات در مورد هتل سیتروس تفلیس


  گرجی
  0 تشکر
  " هتلی معمولی بود ولی راضی بودیم "
  مفید بود ؟ تشکر
  رضاوندی
  0 تشکر
  " هتل سیترون خیلی هتل مدرنی نبود و امکانات خاصی هم نداشت اما دسترسی خوبی داشت و برای من که بیشتر تایمم رو بیرون بودم خوب بود "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سیتروس تفلیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، آیا می توانیم ساعت 2 بامداد بررسی کنیم؟ (1401/11/14)

پاسخ هتل : بله، مطمئناً می توانید ساعت 2 بامداد بررسی کنید. پذیرش 24/7 کار می کند (1401/11/15)
ترجمه ماشینی
۲-آیا میز مسافرتی در هتل دارید؟ (1401/10/14)

پاسخ هتل : میز پذیرش می تواند نیازهای سفر شما را برطرف کند. (1401/10/14)
ترجمه ماشینی
۳-سلام آیا به ازای هر درخواست آهن تهیه می کنید؟ (1401/03/15)

پاسخ هتل : میهمان عزیز، ما می توانیم آهن تهیه کنیم (1401/03/15)
ترجمه ماشینی
۴-آیا باشگاه ورزشی دارید و باز است؟ (1401/02/04)

پاسخ هتل : ما ورزشگاه نداریم (1401/02/04)
ترجمه ماشینی
۵-لطفا تلفن مستقیم برای هتل خود ارائه دهید. با تشکر. با احترام، رابرت (1401/01/25)

پاسخ هتل : وقتی رزرو می کنید، تمام جزئیات را خواهید داشت. (1401/01/26)
ترجمه ماشینی
۶-ما 3 شب در اتاق 702 ماندیم. امروز رفتیم. فکر می کنم یک دستکش چرمی قهوه ای را در اتاق فراموش کرده ام. اگه پیداش کردی میتونم هفته بعد بیام بگیرمش متشکرم (1400/07/14)

پاسخ هتل : سلام،
متأسفانه چیزی پیدا نکردیم،
با احترام (1400/08/07)
ترجمه ماشینی
۷-سلام امکانش هست 2 استودیو کانکتینگ بگیرم؟ من با بچه ها و یکی از دوستانم سفر می کنم و آشپزخانه کوچک و اتاق های متصل می خواهیم. با تشکر! (1400/07/08)

پاسخ هتل : سلام،
متاسفانه ما در هر طبقه 1 اتاق استودیو داریم، اما استودیو را می توان با اتاق استاندارد متصل کرد،
با احترام (1400/08/07)
ترجمه ماشینی
۸-سلام قیمت صبحانه هر کدام چقدر است؟ (1400/06/21)

پاسخ هتل : برای هر نفر 10 تومان (1400/07/12)
ترجمه ماشینی
۹-سلام هزینه صبحانه هر کدام چقدر است؟ (1400/06/20)

پاسخ هتل : برای هر نفر 10 تومان (1400/07/05)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا در حمام آبکشی وجود دارد؟ (1400/06/10)

پاسخ هتل : نه نداریم (1400/07/05)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا می توانم در اتاق سوئیت بالکن سیگار بکشم؟ (1400/03/04)

پاسخ هتل : بله، می توانید، اما بو نباید به اتاق برسد وگرنه سیستم ایمنی ما با سیگنال کار می کند و از هتل 2000 لاری شارژ می شود. (1400/03/05)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا تحویل فرودگاهی دارید؟ مکمله؟؟ اگر نه قیمت pls (1400/02/21)

پاسخ هتل : ما یک سرویس پیک آپ داریم، هزینه آن 25 تومان است. (1400/03/05)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل سیتروس کجاست؟

پاسخ : گرجستان-شهر تفلیس
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل سیتروس کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز) - ایستگاه روستاولی (خظ قرمز) - ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز) -
۳-موقعیت و فاصله هتل سیتروس تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سیتروس تفلیس

 • فاصله هتل سیتروس تفلیس تا میدان آزادی تفلیس ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا برج ساعت تفلیس ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا درای بریج تفلیس ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا پل صلح تفلیس ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۴۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لاری )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سیتروس تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره سیتروس تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ