هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

هتل چهار ستاره

JA Ocean View Hotel

امتیاز ۴۲۲۸ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

راحتی4178۸.۶
نظافت و تمیزی4183۸.۵
امکانات4187۸.۲
پرسنل4181۸.۶
ارزش خرید4183۷.۹
موقعیت4181۹.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

تصویر 51682 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51676 نمای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51664 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51660 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51659 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51657 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51653 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51647 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51643 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51685 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51684 سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51683 باشگاه ورزشی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51681 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51680 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51678 استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51679 استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51677 اتاق جلسات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51675 سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51674 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51673 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51672 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51671 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51670 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51669 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51668 فضای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51666 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51667 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51665 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51662 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51663 لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51661 لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51658 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51656 لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51654 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51655 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51652 لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51650 فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51651 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51648 فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51649 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51646 فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51644 استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51645 فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر 51642 فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51650 100فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51650فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51648 100فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51648فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51645 100فضای سرگرمی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51645
+3

تصاویر سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51684 100سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51684سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51675 100سونا و اسپا هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51675
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

اتاق جلسات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51677 100اتاق جلسات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51677
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

باشگاه ورزشی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51683 100باشگاه ورزشی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51683
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فضای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51668 100فضای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51668
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51682 100فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51682فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51664 100فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51664فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51660 100فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51660فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51659 100فضای اتاق های هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51659
+19

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51680 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51680فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51674 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51674فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51673 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51673فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51671 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51671
+9

تصاویر لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51663 100لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51663لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51661 100لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51661لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51656 100لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51656لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51652 100لابی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51652
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

نمای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51676 100نمای بیرونی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51676
+1

تصاویر استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51678 100استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51678استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51679 100استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51679استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51644 100استخر هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 51644
+3
نقشه بیسان گشت
دبی اقامتگاه ساحلی جمیرا، The Walk JBR

معرفی هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی (JA Ocean View Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 14.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.4 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.9 از 10) است. از جمله امکانات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، 3 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل 10 دقیقه تا تفرجگاه Marina Walk با پای پیاده فاصله دارد. جااوشِن در امتداد The Walk و افامتگاه ساحلی زیبای جمیرا قرار دارد. این هتل استخر روباز و اتاق‌‌هایی با ویو عالی به میهمانان خود پیشنهاد می‌دهد.

تمام امکانات اقامتی در جا اوشِن با دکوراسیونی مدرن طرّاحی شده اند. هر اتاق و سوئیت شامل بالکن، تلویزیون تخت و حمّام و دستشویی خصوصی می‌شود.

از چای، قهوه و غذاهای سبک در کافه ایتالیایی Via لذّت ببرید یا یک براسری فرانسوی در Le Rivage نوش جان کنید. The Deck، مشرف به دریا بوده و با کوکتل‌‌ها و غذاهای سبک در خدمت شماست. میهمانانی که در اتاق‌‌ها و سوئیت‌‌های باشگاه اقامت می‌کنند می‌توانند دسترسی مستقیمی به Coral lounge داشته باشند.

بعد از یک ورزش حسابی در باشگاه، شما می‌توانید با پریدن در استخر یا رفتن به سونا خستگی را از تن به در کنید. مرکز اسپا ماساژ را با اضافه بها برایتان فراهم می‌کند.

منشی تور هتل می‌تواند گشت‌‌های محلی را برای شما هماهنگ کند. رسیدن به دبی مارینا هم به 10 دقیقه رانندگی از هتل نیاز دارد و فرودگاه بین المللی نیز در عرض 40 دقیقه قابل دسترسی است. پیشخدمت مخصوص پارک ماشین نیز برای شما در نظر گرفته شده است.

اقامتگاه ساحلی جمیرا انتخاب مناسبی برای مسافرانی است که به ساحل، آرامش و غذا علاقه دارند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 3 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Le Rivage

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Motorino Pizzeria

  نوع غذا : ایتالیایی, Pizza

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Offside

  نوع غذا : American, انگلیسی, Tex-Mex, Grill/BBQ

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی 11 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Double or Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق مدرن با تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره دریا، Wi-Fi رایگان دارد. دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، مینی بار و کمد لباس است. حمام اختصاصی با وان و دوش و لوازم بهداشتی رایگان ارائه می شود.

 • 2 - Superior Double or Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق مدرن با تهویه مطبوع، دارای بالکن با چشم‌انداز دریای باز بر فراز خلیج عربی و نخل جمیرا، Wi-Fi رایگان دارد. دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، مینی بار و کمد لباس است. حمام اختصاصی با وان و دوش و لوازم بهداشتی رایگان ارائه می شود.

 • 3 - Club Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق مدرن با تهویه مطبوع، دارای بالکن با چشم‌انداز دریای باز بر فراز خلیج عربی و نخل جمیرا، Wi-Fi رایگان دارد. دارای تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای، مینی بار و کمد لباس است. حمام خصوصی با حمام و دوش و لوازم آرایش رایگان ارائه می شود.

  این اتاق دسترسی به سالن اجرایی در طبقه 24 و مزایای مرتبط با آن را فراهم می کند.

 • 4 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق مدرن با تهویه مطبوع، دارای بالکن با منظره دریا، حمام اختصاصی با حمام و دوش است.

 • 5 - Summer Splash Offer – Sea View Room – 25% of stay as credit back to be redeemed towards dining & experiences

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، مینی بار و حمام است.

 • 6 - Dubai Eye Sea View Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، کتری برقی و مینی بار است.

 • 7 - Double Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، عایق صدا و قسمت نشیمن است.

 • 8 - Junior Suite with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 54 متر مربع

  این سوئیت مجهز به تهویه هوا، مدرن و جادار است و دارای بالکن با منظره دریا است. دارای وای فای رایگان، تلویزیون ماهواره ای صفحه تخت، مینی بار و کمد لباس است. حمام خصوصی مجهز به وان حمام و لوازم بهداشتی رایگان است. همچنین دسترسی به سالن اجرایی دارد.

 • 9 - Summer Splash Offer – Sea View Junior Suite – 25% of stay as credit back to be redeemed towards dining & experiences

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 54 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، تهویه مطبوع و مینی بار است.

 • 10 - Family Suite One Bedroom

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 74 متر مربع

  این سوئیت مجهز به تهویه مطبوع، دارای دو بالکن با منظره دریا، مدرن و بسیار جادار است. Wi-Fi رایگان ارائه می دهد و شامل یک اتاق نشیمن با تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای است. همچنین دارای مینی بار و کمد لباس می باشد. دو حمام اختصاصی دارای دوش هستند.

 • 11 - Family Interconnecting rooms

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 79 متر مربع

  اتاق‌های خانوادگی دارای دو اتاق متصل به هم با منظره دریا، دارای امکانات مناسب برای خانواده و منظره چشم پرنده از خلیج فارس و جزیره معروف نخل جمیرا دبی هستند. وای فای رایگان گنجانده شده است. حمام خصوصی دارای حمام و دوش است.

موقعیت مکانی هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

42.7 km ۴۴ دقیقه ۹۷ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
24.1 km ۱۹ دقیقه ۶۰ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
31.5 km ۲۸ دقیقه ۷۵ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
32.4 km ۲۶ دقیقه ۷۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۲.۸ km ۱۴ دقیقه ۳۸ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۲.۹ km ۱۷ دقیقه ۳۸ درهم
۱۴.۴ km ۱۷ دقیقه ۴۱ درهم
۱۴.۶ km ۱۶ دقیقه ۴۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی تا مراکز خرید

۱٫۷ کیلومتر ۲۳ دقیقه پیاده روی
۵٫۱ کیلومتر ۸ دقیقه ۲۲ درهم
۱۲.۹ km ۱۴ دقیقه ۳۸ درهم
۱۴.۲ km ۱۳ دقیقه ۴۰ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

ایستگاه جی بی آر 2 (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه DMCC (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۴۲۲۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | حمام ترکی و بخار | پیاده روی | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | زمین گلف | برنامه های شاد | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | شام های موضوعی | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | شام های موضوعی | پینگ پونگ | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| امکانات باربیکیو | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | شاتل فرودگاه | امکانات باربیکیو | سرویس رفت و برگشت (هزینه اضافی)

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | ملک بدون دود

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | پرس کت و شلوار | توالت بلند | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | اسپا | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | انبار چمدان

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | هندی | روسی | فلیپینی | sw | ur | pt
منبع : وبسایت بوکینگ ( JA Ocean View Hotel )

نظرات در مورد هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " محل برجسته و خدمات خوبی داره. پیاده فاصله کمی تا کافه ها و رستوران های اطراف و ساحل هست. کارکنانش خیلی خوب بودند و خوشحال می شدند که به ما کمک کنند. این هتل رو شدیدا به همه توصیه می کنم. ارزش پولش رو داشت. نمی تونم برای سفر بعدیم صبر کنم.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " یه هتل خیلی خوب با کارکنان بسیار مودب بود. اتاق ها خیلی تمیز بودند. غذاش یکمی گرون بود، اما اینجا دبیه باید انتظارش رو داشت. شاتل رایگان به بازارها و مراکز تفریحی مختلف نداشت. من پیشنهاد می کنم که از قبل رزرو کنید.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، اگر برای دو بزرگسال و دو کودک (5 و 7 ساله) در یک اتاق رزرو کنیم، آیا اتاق دو تخت دونفره دارد یا ترتیب خواب چگونه است؟ (1401/05/02)

پاسخ هتل : ما می توانیم یک تخت کینگ برای والدین و مبل تختخواب شو برای بچه ها فراهم کنیم، (1401/09/10)
ترجمه ماشینی
۲-آیا اتاق سیگاری وجود دارد که بتوانم رزرو کنم؟ (1401/04/10)

پاسخ هتل : تمام اتاق‌های ما غیرسیگاری هستند، می‌توانید در بالکن سیگار بکشید. (1401/09/10)
ترجمه ماشینی
۳-آیا می توانم اتاق سیگار داشته باشم؟ (1399/11/15)

پاسخ هتل : همه اتاق های ما اتاق های غیر سیگاری هستند. (1399/11/20)
ترجمه ماشینی
۴-سلام آیا دسترسی به ساحل خصوصی دارید؟ یا دسترسی به ساحل عمومی؟ (1399/11/13)

پاسخ هتل : ما فقط چند دقیقه با ساحل عمومی در جمیرا بیچ رزیدنس فاصله داریم. (1399/11/20)
ترجمه ماشینی
۵-آیا پارکینگ رایگان برای مهمانان هتل وجود دارد؟ (1399/11/11)

پاسخ هتل : بله، ما برای مهمانانی که در هتل اقامت دارند، پارکینگ رایگان ارائه می دهیم (1399/11/20)
ترجمه ماشینی
۶-آیا همه اتاق های شما بالکن دارند؟ (1399/11/11)

پاسخ هتل : بله، همه اتاق ها دارای بالکن هستند (1399/11/20)
ترجمه ماشینی
۷-آیا اتاقی با بالکن و منظره دریا دارید که بتوانیم در بالکن سیگار بکشیم؟ (1399/08/19)

پاسخ هتل : ما اتاق‌هایی با بالکن داریم، اما لطفاً توجه داشته باشید که در زمان رزرواسیون، اتاق‌هایی با بالکن در دسترس هستند. (1399/08/19)
ترجمه ماشینی
۸-وای فای رایگان داخل اتاق موجود است؟ (1399/06/30)

پاسخ هتل : آره! ما در تمام اتاق ها وای فای رایگان داریم. (1399/07/08)
ترجمه ماشینی
۹-آیا از زوج های مجرد استقبال می کنید؟ (1399/05/07)

پاسخ هتل : بله، ما به زوج های مجرد اجازه حضور در ملک را می دهیم (1399/05/12)
ترجمه ماشینی
۱۰-اتاق سوپریور دونفره یا دوقلو با منظره دریا 2 تخت دونفره در حال حاضر (1399/04/31)

پاسخ هتل : در اتاق Superior Sea View، می‌توانیم یک تخت دو نفره کینگ یا تخت‌های دو نفره قرار دهیم. (1399/05/03)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا کتری و قهوه در اتاق وجود دارد؟ (1398/11/26)

پاسخ هتل : آره! ما کتری و قهوه در اتاق داریم. (1398/11/27)
ترجمه ماشینی
۱۲-چگونه خدمات ترانسفر رایگان فرودگاه را درخواست کنیم؟ (1398/10/01)

پاسخ هتل : ترانسفر فرودگاهی دبی با هزینه است. (1398/10/12)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا تنها 1 حمام در اتاق های خانوادگی به هم پیوسته وجود دارد؟ (1398/08/30)

پاسخ هتل : میهمان محترم، لطفاً توجه داشته باشید که برای اتاق های خانوادگی، هر اتاق دارای حمام مخصوص به خود است. (1398/09/06)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا مالیات در هتل قابل پرداخت است؟ (1398/08/30)

پاسخ هتل : به اطلاع میهمان محترم می رساند که هزینه درهم گردشگری دوبی 20 درهم به ازای هر اتاق در هر شب مستقیماً در بدو ورود دریافت می شود. با این حال، 10٪ هزینه خدمات، 7٪ هزینه شهرداری و 5٪ مالیات بر ارزش افزوده در پیوند پرداخت آنلاینی که در صورت رزرو با سیاست غیرقابل استرداد دریافت خواهید کرد، گنجانده شده است. (1398/09/06)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا اتو و سشوار در اتاق وجود دارد؟ (1398/08/24)

پاسخ هتل : میهمان گرامی، لطفا توجه داشته باشید که سشوار در تمام اتاق های ما موجود است. تخته اتو و آهن فقط در صورت درخواست موجود است. (1398/09/06)
ترجمه ماشینی
۱۶-مزایای سالن اجرایی چیست؟ (1398/08/11)

پاسخ هتل : ما خوشحالیم که شما را در مورد امکانات و خدمات زیر در Coral Lounge که می توانید در طول اقامت خود از آنها بهره مند شوید مطلع کنیم.
مکان سالن Coral Lounge
سالن استراحت اختصاصی شما در طبقه 24 هتل قرار دارد و ساعات کاری آن بین 6 است. هر روز از ساعت :00 صبح و 10:00 شب.
امکانات سالن کورال
 بوفه صبحانه انگلیسی رایگان از ساعت 6:00 صبح تا 11:00 صبح در سالن سرو می شود
 چای رایگان رایگان بین 3:00 بعد از ظهر تا 05:00 بعد از ظهر سرو می شود
 نوشیدنی و کاناپه قبل از شام رایگان بین ساعت 6:00 بعد از ظهر تا 20:00 بعد از ظهر سرو می شود.
 3 عدد خشکشویی رایگان در روز.
کد لباس:
صبحانه – معمولی
چای شیرین و ساعت شاد (قبل از شام) – گاه به گاه هوشمند
لطفاً به شما توصیه شود که در صورت تمایل به پذیرایی از دوستان یا مشتریان در سالن Coral Lounge، یک وعده اضافی دیگر هزینه برای هر مهمانی که بازدید می کند اعمال می شود.

تیم ما خوشحال خواهد شد که با هر درخواست دیگری با شما ملاقات کند و اطمینان حاصل کند که اقامت شما با ما راحت ترین و به یاد ماندنی ترین اقامت خواهد بود. (1398/09/29)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا اتاق ها دارای یخچال مینی بار هستند؟ (1398/06/31)

پاسخ هتل : ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که یک مینی بار یخچال در هر اتاق ارائه شده است. (1398/07/22)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا حوله ساحل ارائه می دهید؟ (1398/06/13)

پاسخ هتل : ما خوشحالیم که تأیید می کنیم که حوله های ساحلی برای مهمانان خانه ما ارائه می شود. (1398/07/22)
ترجمه ماشینی
۱۹-به معنی اتصال اتاق خواب دو است؟ (1398/06/03)

پاسخ هتل : اتاق‌های متصل به هم در هتل JA Ocean View دارای 2 اتاق خواب هستند. (1398/06/04)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا در اتاق مبل تختخواب شو وجود دارد؟
اگر نه برای یک خانواده 4 نفره مناسب است؟ (1398/02/21)

پاسخ هتل : اتاق‌های استاندارد ما با منظره دریا فقط می‌توانند حداکثر ۲ بزرگسال و ۲ کودک زیر ۱۲ سال را در خود جای دهند. برای یک خانواده 4 نفره، بهترین گزینه رزرو 2 واحد یا Family Interconnecting است. (1398/07/22)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) کجاست؟

پاسخ : اقامتگاه ساحلی جمیرا، The Walk JBR
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جی بی آر 2 (ترام) - ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام) - ایستگاه DMCC (خط قرمز) -
۳-فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) تا دبی مال ۲۴.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
۴-فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) تا سیتی سنتر دیره ۳۵.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
۵-موقعیت و فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

 • فاصله هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی تا مارینا دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۲۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۲۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۲۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا فواره دبی ۲۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۲۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۲۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۲۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۲۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۲۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۳۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۳۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۳۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا موزه دبی ۳۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۳۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۳۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۳۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۳۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۳۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۴۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۵ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۴۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۴۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۸ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۴ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۹۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۹ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۱۰۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۸ درهم )
۶-هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره جا اوشِن ویو (اقیانوس) دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ