هتل اترنو استانبول

هتل چهار ستاره

Eterno Al Sham Hotel

امتیاز ۵۹ نفر ۶.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل اترنو استانبول

راحتی60۶.۸۵
نظافت و تمیزی60۶.۵۲
امکانات59۶.۶۵
پرسنل59۷.۸۳
ارزش خرید59۶.۳۶
موقعیت58۸.۵۲
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل اترنو استانبول

تصویر 1557 نمای بیرونی هتل اترنو استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1558 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1559 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1560 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189831 نمای بیرونی هتل اترنو استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 190917 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1561 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189832 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 190918 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1562 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189833 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 190919 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1563 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189834 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 190920 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1564 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189835 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 190921 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1565 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1566 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 189837 هتل اترنو استانبول
تصویر هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1567 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1568 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1569 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1570 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1571 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1572 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1573 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1574 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1575 فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1576 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1577 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1578 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1579 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1580 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1581 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1582 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1583 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1584 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1585 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1586 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1587 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1588 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1589 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1590 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1591 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1592 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1593 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1594 لابی هتل اترنو استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره اترنو استانبول
تصویر 1595 فضای اتاق های هتل اترنو استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره اترنو استانبول

تصاویر فضای اتاق های هتل اترنو استانبول

فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 189834 100فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 189834فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 189835 100فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 189835فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 1576 100فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 1576فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 1577 100فضای اتاق های هتل اترنو استانبول 1577
+13

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1558 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1558فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1559 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1559فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1560 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1560فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1561 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اترنو استانبول 1561
+18

تصاویر لابی هتل اترنو استانبول

لابی هتل اترنو استانبول 1581 100لابی هتل اترنو استانبول 1581لابی هتل اترنو استانبول 1582 100لابی هتل اترنو استانبول 1582لابی هتل اترنو استانبول 1588 100لابی هتل اترنو استانبول 1588لابی هتل اترنو استانبول 1589 100لابی هتل اترنو استانبول 1589
+9

تصاویر نمای بیرونی هتل اترنو استانبول

نمای بیرونی هتل اترنو استانبول 1557 100نمای بیرونی هتل اترنو استانبول 1557نمای بیرونی هتل اترنو استانبول 189831 100نمای بیرونی هتل اترنو استانبول 189831
+2
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره اترنو استانبول

هتل چهار ستاره اترنو استانبول

هتل اترنو استانبول (Eterno Al Sham Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه تکسیم استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره اترنو استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل اترنو استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با میدان تکسیم استانبول 0.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل اترنو استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل نظافت و تمیزی (6.52 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.36 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.36 از 10) است. از جمله امکانات هتل اترنو استانبول می‌توان به رستوران، سرویس اتاق، بار، پذیرش 24 ساعته، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، آسانسور، اشاره کرد.

هتل سه ستاره اترنو استانبول Eterno Al Sham در قلب استانبول، در فاصله چند دقیقه ای از میدان تقسیم و خیابان استقلال معروف واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل اترنو ال شام می‌توان به 63 اتاق غیر سیگار، رستوران، بار، پارکینگ رایگان، شاتل فرودگاه، میز جلو 24 ساعته، قهوه و چای در یک منطقه مشترک، باغ، سرویس خشکشویی، سالن آرایش، بوفه صبحانه رایگان، رایگان فای اشاره کرد.

اتاق‌‌های شیک و ظریف هتل اترنو  بسیار راحت برای اقامت شما در سفر خواهند بود.

در تمام اتاق‌‌های هتل اترنواستانبول ، سیستم تهویه مطبوع، تختخواب، نشیمنگاه، تلویزیون ماهواره ای، سیستم صوتی، مینی بار، حمام خصوصی، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان وجود دارد.

تیم پذیرایی 24 ساعته خدمات حرفه ای خود را به شما عزیزان عرضه می‌نمایند. همچنین هر روزه بوفه صبحانه رایگان با انواع غذاهای محلی و بین المللی به مهمانان هتل ارائه می‌گردد.

مسافران تور استانبول علاقمند به پیاده روی میتوانند از هتل اترنو تا میدان تقسیم 5دقیقه، دانشگاه صنعتی استانبول 11، مادام تیساده استانبول 12، ودافون آرنا 13، موزه استانبول 14، مرکز کنگره استانبول 14، کلیسای سنت آنتونی Padua 16، قصر Dolmabahce 20، برج گالاتا 27، مرکز خرید و سرگرمی استانبول Cevahir 39 دقیقه پیاده روی نمایند.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل اترنو استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Al Sham Restaurant

  نوع غذا : Middle Eastern, ترکی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل اترنو استانبول 3 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 16 متر مربع

  شامل یک تلویزیون LCD و با تصاویر الهه های اساطیر یونان تزئین شده است.

 • 2 - Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 20 متر مربع

  دارای تهویه مطبوع و تلویزیون کابلی.

 • 3 - Grand Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق بزرگ و شیک با فضای نشیمن بزرگ، تلویزیون ال سی دی، و حمام آبگرم.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل اترنو استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل اترنو استانبول

فاصله هتل اترنو استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

47.08 Km ۰ دقیقه ۱۴۶ لیر
47.83 Km ۰ دقیقه ۱۴۸ لیر
0.4 km ۵ دقیقه پیاده روی
1.2 km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل اترنو استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۰.۴ km ۵ دقیقه پیاده روی
موزه نظامی استانبول مشاهده مسیر
۱.۱ km ۱۵ دقیقه پیاده روی
۱.۱ km ۱۳ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل اترنو استانبول تا مراکز خرید

۰.۹ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
۱.۷ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
۱.۸ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
۱.۸ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل اترنو استانبول

ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره اترنو استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل اترنو استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل اترنو استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره اترنو استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۵۹ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل اترنو استانبول


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | ابزار های کمکی نابینایان | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | پیاده روی | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | ملک بدون دود | پیاده روی | شیرجه زدن | پیاده روی | تهویه مطبوع | شیرجه زدن |

فعالیت ها
| اجاره دوچرخه | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بار | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| باغ

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Eterno Al Sham Hotel )

نظرات در مورد هتل اترنو استانبول


  علی حیدری
  0 تشکر
  " فاصله تا تکسیم ۳ دقیقه است موقعیتش خوبه
  هتل خوبیه درکل "
  مفید بود ؟ تشکر
  میر نظامی
  0 تشکر
  " هتل خوبیه و تا میدان تکسیم 5 دقیقه هم فاصله نداره . هتل خیلی خوبیه به نسبت قیمتش "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل اترنو استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-اتاق دو تخته برای 2 بزرگسال قیمت چند؟ (1400/10/29)

پاسخ هتل : لطفاً لیست قیمت های من را بررسی کنید BOOKING.COM
(1400/11/15)
ترجمه ماشینی
۲-تخت دو نفره برای 2 بزرگسال 20 تا 25 قیمت اتاق چند است؟ (1400/10/29)

پاسخ هتل : لطفا سیستم خود را بررسی کنید (1400/11/19)
ترجمه ماشینی
۳-سلام آیا معمولا مهمان می پذیرید؟ ( به دلیل کووید شاید بسته باشید ) . (1399/10/28)

پاسخ هتل : 15.10.2021 tarihi itibarı ile açık (1400/10/02)
ترجمه ماشینی
۴-آیا به دلیل ابتلا به ویروس کرونا اقدامات احتیاطی برای ورود به خانه انجام داده اید؟ (1399/02/18)

پاسخ هتل : بله، ما گواهی گردشگری ایمن داریم،

(1400/08/18)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل اترنو در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل اترنو در منطقه تکسیم قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل اترنو تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل اترنو تا میدان تکسیم ۰.۴ کیلومتر فاصله دارد. (5 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل اترنو کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل اترنو استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل اترنو استانبول

 • فاصله هتل اترنو استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۴ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۱.۷ کیلومتر است.
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا برج گالاتا استانبول ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ لیر )
۵-متوسط قیمت هتل اترنو چقدر است؟

پاسخ : متوسط قیمت ۴,۲۰۹,۰۰۰ تومان برای اتاق دو تخته در ایام عادی است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل اترنو استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره اترنو استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره اترنو استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره اترنو استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ