هتل گلدن ایج استانبول

هتل چهار ستاره

Golden Age Hotel

امتیاز ۱۰۹۶ نفر ۷.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل گلدن ایج استانبول

راحتی1080۷.۶
نظافت و تمیزی1086۷.۵
امکانات1082۷.۵
پرسنل1084۸.۳
ارزش خرید1079۷.۴
موقعیت1083۸.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل گلدن ایج استانبول

تصویر 1485 نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1486 سونا و اسپا هتل گلدن ایج استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1487 لابی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1488 لابی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1489 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1490 نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1491 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1492 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1493 اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1494 اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1495 اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1496 استخر هتل گلدن ایج استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1497 استخر هتل گلدن ایج استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1498 هتل گلدن ایج استانبول
تصویر هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1499 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1500 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1501 لابی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1502 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1503 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1504 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1506 لابی هتل گلدن ایج استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1505 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1507 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1508 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1509 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1510 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1511 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1512 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1513 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1514 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1515 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1516 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1517 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1518 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1519 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1520 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1521 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1522 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1523 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1524 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1525 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1526 فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول
تصویر 1527 استخر هتل گلدن ایج استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل گلدن ایج استانبول

سونا و اسپا هتل گلدن ایج استانبول 1486 100سونا و اسپا هتل گلدن ایج استانبول 1486
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول

اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1493 100اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1493اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1494 100اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1494اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1495 100اتاق جلسات هتل گلدن ایج استانبول 1495
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول

فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1499 100فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1499فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1500 100فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1500فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1502 100فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1502فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1503 100فضای اتاق های هتل گلدن ایج استانبول 1503
+26

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1489 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1489فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1491 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1491فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1492 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلدن ایج استانبول 1492
+3

تصاویر لابی هتل گلدن ایج استانبول

لابی هتل گلدن ایج استانبول 1487 100لابی هتل گلدن ایج استانبول 1487لابی هتل گلدن ایج استانبول 1488 100لابی هتل گلدن ایج استانبول 1488لابی هتل گلدن ایج استانبول 1501 100لابی هتل گلدن ایج استانبول 1501لابی هتل گلدن ایج استانبول 1506 100لابی هتل گلدن ایج استانبول 1506
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول

نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول 1485 100نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول 1485نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول 1490 100نمای بیرونی هتل گلدن ایج استانبول 1490
+2

تصاویر استخر هتل گلدن ایج استانبول

استخر هتل گلدن ایج استانبول 1496 100استخر هتل گلدن ایج استانبول 1496استخر هتل گلدن ایج استانبول 1497 100استخر هتل گلدن ایج استانبول 1497استخر هتل گلدن ایج استانبول 1527 100استخر هتل گلدن ایج استانبول 1527
+3
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

هتل گلدن ایج استانبول (Golden Age Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه تکسیم استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل گلدن ایج استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با میدان تکسیم استانبول 0.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل گلدن ایج استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.8 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (7.3 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.4 از 10) است. از جمله امکانات هتل گلدن ایج استانبول می‌توان به استخر شنا، رستوران، بار، اتاق های سیگار ممنوع، شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول Golden Age در قلب استانبول، در فاصله 300 متری از میدان تقسیم و یک دقیقه پیاده روی تا ایستگاه مترو واقع شده است.

از امکانات هتل گلدن ایج استانبول در تور استانبول می توان به اتاق‌‌های خانوادگی، اتاق‌‌های سیگاری، رستوران و لابی، پذیرش 24 ساعته، رایگان فای، استخر فصلی روباز، شاتل فرودگاه با هزینه اضافه، خدمات آبگرم و مرکز سلامتی، حمام ترکی، اتاق ماساژ درمانی، پارکینگ رایگان و خدمات 24 ساعته اتاق اشاره کرد.

دکوراسیون اتاق‌‌های هتل سن طلایی به رنگ‌‌های گرم تزئین و از مبلمان بسیار زیبای ترکی در آنها استفاده شده است. در هر اتاق سیستم تهویه مطبوع، تختخواب، یک صندلی و مبل، تلویزیون ماهواره ای، حمام اختصاصی با لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان وجود دارد.

در رستوران Le Coq هر صبح بوفه صبحانه رایگان به مهمانان هتل ارائه می‌گردد. همچنین برای نهار و شام با منویی از غذاهای ترکی و بین المللی میزبان مسافران تور استانبول می‌باشد. Nostaljia در لابی  این هتل نوشیدنی‌‌های گرم و ارزان قیمت را در اختیار شما قرار می‌دهد.

خیابان استقلال با انواع کافه، فروشگاه و رستوران‌‌ها در فاصله پیاده روی از هتل قرار دارد. مرکز کنفرانس Lutfi Kirdar، مرکز کنگره استانبول، کنسرت Cemal Resit Rey و Muhsin Ertugrul Theatre در فاصله 1.3 کیلومتری هتل اند.

 فرودگاه بین المللی آتاتورک 20 کیلومتری هتل می‌باشد.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل گلدن ایج استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  La Coq

  نوع غذا : American, مدیترانه ای, ترکی

  وعده غذایی : صبحانه, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل گلدن ایج استانبول 4 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Room - Free Spa Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 20 متر مربع

  اتاق های استاندارد از 17 متر مربع تا 21 متر مربع مساحت دارند. این اتاق دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای و مینی بار است. حمام خصوصی دارای لوازم بهداشتی رایگان، دمپایی، حمام و سشوار است.

 • 2 - Standard Triple Room - Free Spa Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 29 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای و مینی بار است. حمام خصوصی دارای لوازم آرایش رایگان، دمپایی، حوله حمام و سشوار است.

 • 3 - Junior Suite - Free Spa Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 32 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای و مینی بار است. لوازم بهداشتی رایگان، دمپایی، حمام و سشوار در حمام خصوصی موجود است.

 • 4 - Connection Room - Free Spa Access

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 4 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 54 متر مربع

  این اتاق چهار تخته دارای چشم انداز، تهویه مطبوع و حوله است.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل گلدن ایج استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل گلدن ایج استانبول

فاصله هتل گلدن ایج استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

47.08 Km ۰ دقیقه ۱۴۶ لیر
47.81 Km ۰ دقیقه ۱۴۸ لیر
0.4 km ۶ دقیقه پیاده روی
1.4 km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل گلدن ایج استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۰.۴ km ۵ دقیقه پیاده روی
موزه نظامی استانبول مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۵ دقیقه پیاده روی
۱.۲ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۱.۶ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل گلدن ایج استانبول تا مراکز خرید

۰.۹ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
۱.۸ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
۱.۸ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
۲.۹ km ۱۳ دقیقه ۱۴ لیر
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل گلدن ایج استانبول

ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل گلدن ایج استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل گلدن ایج استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۰۹۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل گلدن ایج استانبول


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | شیرجه زدن | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | شیرجه زدن | |

فعالیت ها
| نایت کلاب | کلوب شبانه

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | ساحل آفتاب

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | ماساژ | اسکراب بدن | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | حمام عمومی | ساحل عمومی | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | روسی | فارسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Golden Age Hotel )

نظرات در مورد هتل گلدن ایج استانبول


  وحید چگینی
  0 تشکر
  " لطفا این پیام من رو بخونید وبعد این هتل رو انتخاب کنید ، اولا که اصلا هتل اتاقش خوب نیست تو اتاق بغلی سرفه اروم می‌کرد تو اتاق ما صداش میومد کلا هتل ۱ آسانسور دار ، به عربها جای خوب و طبقات بالا میدن به ایرانیا پشت هتل رو اتاق میدن ، ومهمتر از همه اینکه من ۱۰ هزار لیر خرید کردم اون خانمی که اتاق رو نظافت می‌کرد چیزای که خرید کردیم رو موقع نظافت برداشت ، حتما موقع نظافت اتاقتون اتاق رو ترک نکنید چون هر چیزی که از اتاقتون بردارن رو دیگه صاحبش نیستی هر چقدر هم من پیگری کردم نتونستم جواب بگیرم، جالب اینجاست به کسی که اتاق رو نظافت می‌کرد انعام هم دادم بعد رفتم پایین اتاق رو ترک کردم بعدش که امدم دیدم وسایلی که خندیدم نیست "
  مفید بود ؟ تشکر
  وحید چگینی
  0 تشکر
  " من اصلا به این هتل امتیاز نمیدم چون ۱۰ هزار لیر خرید کردم از تو هتل کسی که اتاقمون رو نظافت می‌کرد برداشت و بعدش هرچی پیگری کردیم نتونستیم جوابی بگیریم به نظر من امنیت اولین چیز توی هتل هستش که این هتل نداره پس اصلا این هتل امتیاز نداره "
  مفید بود ؟ تشکر
  وحید چگینی
  0 تشکر
  " من از ۲۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تو این هتل بودم متاسفانه ۱۰ هزار لیر از خریدی که کردیم توسط کسی که اتاق رو نظافت می‌کرد برداشته شد وقتی پیگیری کردیم جواب درستی ندادن و اصلان پیگیری نکردن در کل اگه این هتل رو انتخاب می‌کنید خیلی مراقب وسایلتون باشید "
  مفید بود ؟ تشکر
  فریدون
  1 تشکر
  " من و همسرم و پسرم فروردین 1401 5 شب مهمان هتل گلدن ایج بودیم . هتل از نظر مکانی نزدیک به میدان تکسیم و خیابان استقلال بود. پرسنل هتل مخصوصا آقایان آدم و غدیر خیلی خونگرم و خوش برخورد بودند . هتل نزدیک منطقه تکسیم برای مسافران ایرانی خیلی مناسبه و دسترسی خوبی به میدان تقسیم و ایستگاه های تاکسی و مترو داره. از این هتل نسبتاً راضی بودیم و نقاط ضعفش نظافت ضعیف و عدم تعویض حوله ها و نبود دمپایی و تهویه در سرویس بود . نقاط قوتش هم دسترسی خوب و صبحانه خیلی مفصل و کامل و استخر خلوت و زیبا بود . در کل میشه گفت که یک هتل در حد سه ستاره خوب هست تا چهار ستاره ولی خوب هتل های استانبول همه یک ستاره بالاتر میگن دیگه . "
  مفید بود ؟ تشکر
  نیلوفر ستایش
  0 تشکر
  " من از 5م مهر 1400 تا 8م مهر 3 شب در طبقه 6 و اتاق 2616 این هتل اقامت داشتم. لوکیشن هتل در کل مرکزی و نزدیک به میدان تکسیم و خیابان استقلال بود. پرسنل هتل مخصوصا آقایان غدیر و آدم و البته اون آقایی که در رستوران چای و قهوه سرو میکرد خیلی خونگرم و خوش برخورد بودن. هزینه هتل به نسبت هتل های 4 ستاره خوب بود. دفعات قبل کلا هتل 5 ستاره می گرفتم ولی اصلا از امکانات هتل استفاده نمی کردم. در کل هتل های منطقه تکسیم برای مسافرانی که بقصد خرید ارزان سفر کردند مناسبه و دسترسی خوبی داره. شخصا از این هتل راضی بودم و اصلا مورد بدی پیدا نکردم حتی حمام و دستشویی از 5 ستاره هم بهتر بود. ولی شخصا چون دنبال خرید ارزان نیستم و از تاکسی استفاده می کنم برای سفرهای آینده ترجیح میدم همون منطقه شیشلی هتل 5 ستاره بگیرم. "
  مفید بود ؟ تشکر
  جعفر داودی
  3 تشکر
  " سلام
  هتل واقعا افتضاح بود
  اولا پر از عرب و سوری بطوریکه از جلوی لابی تا راهروها صدای بلند صحبت کردن آنها تا آخر شب که من اصلا فکر نمیکردم ترکیه هستم...
  دوم از اطاقهای مجاور کاملا صدا رد میشه و شما ۵ صبح به بعد شاید بتونید بخوابید
  سوم صبحانه بسیار بسیار ضعیف و بی کیفیت
  چهارم اینکه گول استخر چهار فصل رو نخورید...چون بسته است
  پنجم و از همه مهمتر اینکه کارکنان پذیرش بسیار رفتار بد و بی محلی نسبت به شما خواهند داشت
  حیف پولی که به اینجا دادم...چون با این مبلغ هتل خیلی بهتر میشد گرفت "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل گلدن ایج استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-منظور شما از اسپای رایگان چیست؟ (1401/10/14)

پاسخ هتل : آقای عزیز
مهمانان ما می توانند از مرکز آبگرم رایگان (حمام ترکی، بخار، استخر، ) استفاده کنند
با احترام (1401/10/16)
ترجمه ماشینی
۲-سلام آیا پارکینگی برای بازدیدکنندگان با ماشین دارید؟ (1401/10/03)

پاسخ هتل : سلام آقا،
ما پارکینگ نداریم
با سلام و احترام (1401/10/05)
ترجمه ماشینی
۳-آیا برای صبحانه بوفه باز دارید؟
آیا برای نوزادان گهواره تهیه می کنید؟ (1400/09/25)

پاسخ هتل : آقا عزیز،

بله ما صبحانه بوفه باز و تخت برای نوزادان داریم
با سلام و احترام (1400/09/25)
ترجمه ماشینی
۴-آیا در اتاق جکوزی وجود دارد؟ (1400/06/18)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، متاسفانه جکوزی در اتاق وجود ندارد. با احترام. (1400/06/19)
ترجمه ماشینی
۵-آیا استخر و اسپا در ماه سپتامبر باز هستند؟ (1400/06/15)

پاسخ هتل : مهمان عزیز استخر و آبگرم باز است. با احترام. (1400/06/16)
ترجمه ماشینی
۶-می‌خواهم با شما رزرو کنم، آیا اگر برای دو نفر رزرو کنم و تنها باشم، اجازه بازدید از اتاق را می‌دهید؟ (1400/06/06)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
بازدیدکنندگان می توانند از منطقه لابی مهمانان ما دیدن کنند.
با سلام و احترام (1400/06/07)
ترجمه ماشینی
۷-سلام مجدد!
ما قرار است از 5 سپتامبر تا 9 سپتامبر دو اتاق استاندارد رزرو کنیم. امیدوارم در طبقات بالا (دنج) با منظره ای دیدنی ساکن باشیم. آیا می توانم زمان سرو صبحانه را بدانم؟ آیا قبل از پرواز در هتل خدمات تست PCR ارائه می دهید؟ اگر بله، لطفاً توضیح دهید.
با احترام (1400/05/21)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، ما تمام تلاش خود را برای درخواست اتاق شما برای طبقه بالا و رو به جلو انجام خواهیم داد. ساعت صبحانه ما از ساعت 07:30 تا 10:00 شروع می شود. سرویس تست PCR با هزینه هر نفر 300 لیر ترکیه داریم. (30 یورو).
با احترام. (1400/05/21)
ترجمه ماشینی
۸-سلام آیا این روزها استخر باز است؟ (1400/05/20)

پاسخ هتل : سلام، استخر ما باز است. (1400/05/20)
ترجمه ماشینی
۹-سلام آیا در شهریور پنجره های استخر را بردارید؟ (1400/05/20)

پاسخ هتل : با سلام سقف استخر ما سیستمی است که با توجه به شرایط آب و هوایی باز و بسته می شود.
(1400/05/20)
ترجمه ماشینی
۱۰-دوستان عزیز
ساعات کار استخر بیرونی را در اوایل سپتامبر به من اطلاع دهید. علاوه بر الزامات آن در طول کووید 19.
با احترام (1400/05/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی، استخر ما از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر باز است. با احترام. (1400/05/20)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا آبگرم باز است (1400/05/19)

پاسخ هتل : بله قربان،
آبگرم باز است و می توانید رایگان استفاده کنید
با سلام و احترام (1400/05/19)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام آیا استخر و آبگرم در زمان کووید باز است؟ (1400/05/11)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، استخر ما در طول کووید-19 همراه با اقدامات همه گیر باز است.
(1400/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا می توان درب های پنجره را برای همه رده های اتاق به طور کامل باز کرد؟ (1400/05/06)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، تمام پنجره های ما به دلیل امنیت شما نیمه باز است. با احترام. (1400/05/06)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام من میخوام صبحانه و ناهار و شام رو رزرو کنم چطور میتونید کمکم کنید؟ (1400/03/23)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
هنگام ورود به هتل، تیم ما به شما کمک خواهد کرد. فقط به آنها بگویید
اگر به درخواستی نیاز دارید لطفاً به ما اطلاع دهید
با احترام (1400/03/24)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام، من می خواهم بپرسم اتاق اتصال 2 اتاق مجزای آن به داخل پرتاب متصل می شود؟ درست (1400/01/08)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
بله درست است، 2 اتاق مجزا به هم متصل هستند
با احترام (1400/01/09)
ترجمه ماشینی
۱۶-ما 2 خانم هستیم و من .... یک اتاق برای یک خانم با دیگری برای من و خانم دیگر مرتبط است
آیا این برگشت برای ما خوب است؟ (1400/01/08)

پاسخ هتل : خانم محترم
میشه شماره یا اسامی رزرو رو به ما بدین. بنابراین ما بررسی خواهیم کرد و
با احترام به آنها پاسخ خواهیم داد (1400/01/09)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا ترانسفر فرودگاهی با رزرو تضمین می شود؟ متشکرم (1399/11/29)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
از علاقه ای که به هتل عصر طلایی نشان دادید متشکرم. اگر مایل به رزرو ترانسفر فرودگاهی هستید، می توانیم آن را ترتیب دهیم. هزینه اضافی خواهد بود.
لطفاً قیمت ها را به شرح زیر بررسی کنید؛
فرودگاه استانبول تا هتل: 50 €
فرودگاه صبیها تا هتل: 60 € (1399/11/29)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام آیا اسپا حتی الان در زمان محدودیت کرونا باز است؟ (1399/10/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی:
متاسفانه به دلیل کووید-19 بسته شد
با احترام
(1399/10/21)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا می توانیم در سوئیت جونیور 3 تخت دو نفره به جای تخت کامل داشته باشیم؟
آیا در این زمان استخر باز است؟ (1399/08/20)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی

اتاق های نوع سوئیت جونیور ما فقط پادشاهی هستند، اتاق فقط با یک تخت یک نفره ekstra موجود است
بنابراین یک تخت کینگ سایز، یک تخت ekstra خواهد بود
< br />با احترام
فورکان (1399/08/20)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا استخر روباز وجود دارد؟ (1398/02/03)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
استخر ما در طبقه آخر است و دارای پنجره های متحرک سقف است.
لطفاً تصاویر منتشر شده از استخر را بررسی کنید.

با احترام،
(1398/06/14)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل گلدن ایج در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل گلدن ایج در منطقه تکسیم قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل گلدن ایج تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل گلدن ایج تا میدان تکسیم ۰.۴ کیلومتر فاصله دارد. (6 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل گلدن ایج کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل گلدن ایج استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل گلدن ایج استانبول

 • فاصله هتل گلدن ایج استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۴ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا برج گالاتا استانبول ۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل گلدن ایج استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۱۵۴۲۳۱۴
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره گلدن ایج استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ