هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

هتل پنج ستاره

Sunis Efes Royal Palace Resort and Spa

امتیاز ۲۵ نفر ۷.۳ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

راحتی24۸.۸۵
نظافت و تمیزی24۸.۶۵
امکانات24۷.۸۹
پرسنل24۷.۶۰
ارزش خرید24۷.۲۲
موقعیت24۸.۳۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

تصویر 78256 نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78257 فضای سرگرمی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78258 سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78259 سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78260 باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78261 باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78262 استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78263 سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78264 استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78265 استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78266 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78267 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78268 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78269 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78270 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78272 نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78273 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78274 لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78275 لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر لابی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78276 ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78277 استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78278 استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78279 ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78280 نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78281 فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر 78282 فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

تصاویر فضای سرگرمی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

فضای سرگرمی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78257 100فضای سرگرمی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78257
+1

تصاویر ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78276 100ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78276ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78279 100ساحل هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78279
+2

تصاویر سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78258 100سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78258سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78259 100سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78259سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78263 100سونا و اسپا هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78263
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78260 100باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78260باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78261 100باشگاه ورزشی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78261
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78281 100فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78281فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78282 100فضای اتاق های هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78282
+2

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78266 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78266فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78267 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78267فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78268 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78268فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78269 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78269
+6

تصاویر لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78274 100لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78274لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78275 100لابی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78275
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78256 100نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78256نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78272 100نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78272نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78280 100نمای بیرونی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78280
+3

تصاویر استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78262 100استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78262استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78264 100استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78264استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78265 100استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78265استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78277 100استخر هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 78277
+5
نقشه بیسان گشت
کوش آداسی کوش آداسی - جاده قدیم ازمیر

معرفی هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی (Sunis Efes Royal Palace Resort and Spa) یک هتل پنج ستاره در کوش آداسی در کشور ترکیه استکه از شهر تاریخی افسوس کوش آداسی ۲۸.۰ و از پارک آبی آدالند کوش آداسی ۲۸.۱ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل پرسنل (7.60 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.31 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.22 از 10) است. از جمله امکانات هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی می‌توان به استخر شنا، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، 6 استخر، اشاره کرد.

هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی یکی از بهترین انتخاب‌ها در این شهر به شمار می‌رود. حین اقامت در این هتل به ساحل اختصاصی همراه با یک سری آلاچیق دنج دسترسی داشته و هر تفریحی که به آن نیاز دارید، داخل مجموعه برایتان فراهم شده است.

در استخر سرباز هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی یک پارک آبی طراحی شده است که نه تنها برای کودکان، بلکه برای افراد بزرگسال نیز جذابیت خاصی دارد. علاوه بر سرسره آبی، اسباب بازی‌های دیگری نیز برای کودکان داخل استخر در نظر گرفته شده که آب تنی در آن را برایشان شدیدا جذاب می‌کند. در مرکز اسپا هتل، یک استخر سر پوشیده نیز وجود دارد. از وجود حمام ترکی، سونا و حمام عمومی در این مرکز نباید غافل شد. به ازای پرداخت هزینه اضافی می‌توانید از خدمات ماساژ مجموعه استفاده کنید. علاوه بر مرکز اسپا، یک مرکز تناسب اندام مجهز به بهترین دستگاه‌های بدنسازی نیز داخل هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی وجود دارد.

همانطور که از روی تصاویر هتل مشخص است، یک ساحل اختصاصی برایش در نظر گرفته شده است. علاوه بر وجود بالکن در هر اتاق، یک تراس بزرگ برای ساختمان اصلی در نظر گرفته شده و یک باغ زیبا با چشم‌اندازی خاص وجود دارد. یک باشگاه تفریحی و همچنین یک زمین بازی برای کودکان در هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی طراحی شده و انواع لوازم بازی در آن وجود دارد. به لطف وجود یک کتابخانه عمومی، افراد کتابخوان غذای روح خود را طی مسافرت از دست نخواهند داد.

به خاطر وجود یک نایت کلاب با دی جی حرفه‌ای در هتل، هر شب برنامه‌هایی شاد همراه با پخش موزیک برگزار می‌شود. علاوه بر این تفریحات، یک زمین تنیس بزرگ در نظر گرفته شده تا دوست‌داران بازی‌های هیجانی بتوانند انرژی خود را در آن جا تخلیه کنند. بخشی برای بازی دارت و قسمتی دیگر برای بیلیارد وجود دارد. برای استفاده از زمین تنیس، دارت و بیلیارد باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت کنید.

افرادی که خودروی شخصی در اختیار دارند، می‌توانند آن را به صورت رایگان در پارکینگ هتل پارک کنند. البته داخل مجموعه خبری از پارکینگ نیست و مهمانان مجبور به قرار دادن خودرو در خیابان‌های منتهی به محل اقامت خود هستند، اما امنیت آن تامین بوده و از طرفی نیاز به رزرو از قبل وجود ندارد. خدمات گسترده‌ای در هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی به مهمانان ارائه می‌شود. به عنوان نمونه‌ای مازاد بر موارد متعدد نام برده تا اینجا باید به خدمات آرایش مو و زیبایی اشاره کرد.

اتاق‌های هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی

اتاق‌های این هتل دارای بالکن بوده و هر یک از سیستم تهویه مطبوعی مجزا بهره می‌برد. در هر کدام یک مینی بار تعبیه شده تا برای سرو نوشیدنی مجبور به خروج از اتاق خود نباشید. البته بهتر است تنبلی را کنار گذاشته و با خروج از اتاق، از بارهای اختصاصی خود مجموعه و نوشیدنی‌های متعدد آن‌ها استفاده کنید. به عنوان دیگر امکانات هر اتاق باید به وجود یک کتری برقی، تلویزیون تخت با قابلیت اتصال به کانال‌های ماهواره‌ای و یک گاو صندوق اشاره کرد. می‌توانید بدون نیاز به همراه بردن مدارک و اشیای گران قیمت خود، آن را داخل اتاق، در جایی کاملا ایمن قرار بدهید. دسترسی به اینترنت وای فای به صورت رایگان فراهم است. علاوه بر اتاق، در سرتاسر محیط مجموعه به اینترنت رایگان دسترسی خواهید داشت.

در رستوران هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی انواع غذاهای آسیایی، ایتالیایی، مکزیکی و دریایی پخته می‌شوند. بین وعده‌های غذایی اصلی می‌توانید با مراجعه به بارهای هتل، یک میان وعده خوشمزه نوش جان کنید. در کل ساعت‌های روز، نوشیدنی‌های گوارا در بارهای متعدد هتل سرو می‌شوند.

بخش پذیرش به صورت 24 ساعته در دسترس است تا به سرعت به نیازهای مهمانان پاسخ بدهد. می‌توانید از این بخش اطلاعات مفیدی درباره جاذبه‌های گردشگری اطراف دریافت کرده یا یک ماشین کرایه کنید. برای دریافت سرویس اتاق نیز تنها یک تلفن تا بخش پذیرش فاصله دارید. متصدیان در این بخش به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و ترکیه‌ای صحبت می‌کنند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 7 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Efes Restaurant

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, شام

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Obed Restoran

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Mevlana Restoran

  نوع غذا : غذای محلی

  وعده غذایی : ناهار

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  HeroonSnack Restoran

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Lezzet Sokağı

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Patisserie

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه دوم, چای

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Sushi Bar

  نوع غذا : Sushi

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double Land View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 29 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، منظره و مینی بار است.

 • 2 - Standard Double Side Sea-view

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 29 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، مینی بار و منظره دریا است.

 • 3 - Standard Double Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 29 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، عایق صدا، و مینی بار است.

 • 4 - Family Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، قسمت نشیمن و مینی بار است.

 • 5 - Family Room with Mountain View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 42 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، مینی بار و عایق صدا است.

موقعیت مکانی هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

فاصله هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی تا اماکن مهم پر رفت و آمد کوش آداسی

28.1 km ۳۱ دقیقه ۱۰۴ لیر
بیشتر

فاصله هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی تا سایر اماکن گردشگری

۲۸.۰ km ۳۱ دقیقه ۱۰۳ لیر
۳۵.۰ km ۳۹ دقیقه ۱۲۸ لیر
۳۵.۷ km ۴۰ دقیقه ۱۳۱ لیر
۳۵.۸ km ۴۲ دقیقه ۱۳۱ لیر
بیشتر

فاصله هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی تا مراکز خرید

۳۴.۰ km ۳۸ دقیقه ۱۲۴ لیر
۳۵.۲ km ۳۹ دقیقه ۱۲۹ لیر
بازار کوش آدسی مشاهده مسیر
۳۵.۸ km ۴۲ دقیقه ۱۳۱ لیر
۳۶.۲ km ۴۲ دقیقه ۱۳۲ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | شیرجه زدن | ملک بدون دود | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | شیرجه زدن |

فعالیت ها
| ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | پارک آبی | اناق گیم | فیلم شبانه | فیلم شبانه | پارک آبی | فیلم شبانه | دارت | کارکنان سرگرمی | پارک آبی | پینگ پونگ | دارت | امکانات ورزش های آبی در محل | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دید ساحل | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | امکانات باربیکیو | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | شاتل فرودگاه | امکانات باربیکیو

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| پیاده روی | نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Sunis Efes Royal Palace Resort and Spa )

نظرات در مورد هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی


  پریدخت رزقی
  0 تشکر
  " بسیار عالی /فوق العاده بود . حد اقل برای یک بار هم که شده پیشنهاد میکنم این هتل رو . بی نظیر و تمام "
  مفید بود ؟ تشکر
  زهره خردمند شاد
  0 تشکر
  " بی نظیرررر????✨♥️ "
  مفید بود ؟ تشکر
  الهام
  0 تشکر
  " هتل عالی از لحاظ تمیزی و نظافت عالی برخورد پرسنل عالی پذیرایی هم عالی به شدت توصیه میکنم "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام،
آیا در طول شب در ماه سپتامبر سرگرمی وجود دارد؟ (1401/05/05)

پاسخ هتل : سلام،
بله، سرگرمی داریم.
با احترام. (1401/05/06)
ترجمه ماشینی
۲-آیا در اتاق ها سشوار و اتو دارید
یا در دسترس است با تشکر (1401/04/17)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

بله، ما در اتاق سشوار داریم، برای اتو، می توانید از خانه دار هتل بخواهید که می توانند به شما کمک کنند.

با احترام (1401/04/22)
ترجمه ماشینی
۳-سلام- آیا همه چیز به این معنی است که از همه رستوران های موجود در محل به صورت رایگان استفاده می کنیم؟
ممنون می شوم اگر در اسرع وقت پاسخ دهید تا بتوانم در مورد رزرو تصمیم بگیرم - با تشکر. (1401/04/12)

پاسخ هتل : سلام، بله همه رستوران ها رایگان هستند، فقط رستوران های a la carte هزینه اضافی دارند.
با احترام. (1401/04/14)
ترجمه ماشینی
۴-سلام،
من قصد دارم به این هتل بیایم. آیا برای یک دختر 8 ساله سرگرمی دارید؟ آیا باشگاه بچه های شما فعالیت های جالبی دارد؟ (1401/03/29)

پاسخ هتل : سلام،
ما مینی کلاب و مینی دیسکو داریم.
با سلام و احترام. (1401/03/30)
ترجمه ماشینی
۵-سلام. من برای یک هفته هتل شما را رزرو کردم. می خواهم بدانم آیا در هتل کلاب شبانه وجود دارد؟
همچنین آیا باید هزینه ماساژ صورت را پرداخت کنم؟ (1401/03/28)

پاسخ هتل : سلام،
ما هر روز از ساعت 23:00 تا 02:00 در هتل خود دیسکو داریم.
ماساژ اضافه است، می توانید در SPA انتخاب کنید!
با احترام.
(1401/03/30)
ترجمه ماشینی
۶-آیا درست است که پذیرش و کارکنان شما کمک کننده نیستند و شما سرگرمی های عصرانه انجام نمی دهید؟ من می‌خواهم رزرو کنم، اما با نگاه کردن به نظرات، می‌ترسم (1401/03/20)

پاسخ هتل : من می توانم با وجدان راحت به شما بگویم که هر کارمندی سعی می کند اطمینان حاصل کند که همه مهمانان تعطیلات خوبی داشته باشند
مهمانانی وجود دارند که متأسفانه ما را با رتبه بد تهدید می کنند تا چیزی به صورت رایگان دریافت کنند.
شما می توانید با اطمینان خاطر با ما رزرو کنید (1401/03/20)
ترجمه ماشینی
۷-سلام
شما برای شب در رومو خواهر بچه دارید؟ (1400/06/06)

پاسخ هتل : سلام.

به دلیل کووید-19 نداریم
از درک شما متشکریم.

با سلام و احترام. (1400/06/08)
ترجمه ماشینی
۸-آیا اتاق هایی با دید دریا پنجره هایی مستقیم به سمت دریا دارند؟ آیا همه فعالیت ها در این زمان فعال هستند؟ (1400/06/04)

پاسخ هتل : Deniz manzaralı odalarımızın pencereden denizi görür. دیسکو , sinema hizmetleri pandenden dolayı hizmet dışıdır. Soft animasyon programı her akşam mevcuttur. Saygılarımızla. (1400/06/08)
ترجمه ماشینی
۹-سلام و امیدوارم همه شما سالم باشید. حمل و نقل عمومی از هتل زیبای شما به کوش آداسی یا ازمیر چطور است؟ آیا این کار برای گردشگران آسان است؟ (1400/05/22)

پاسخ هتل : مرهابالار. Ana caddeye çıktığınızda yarım saat aralıklarla geçen dolmuş ve otobüsler ile ulaşım sağlanmaktadır. (1400/05/22)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا شاتل رایگان به کوش آداسی دارید؟ (1400/05/10)

پاسخ هتل : سلام.
ما سرویس رفت و برگشت نداریم. اما می توانید از مینی بوس یا تاکسی استفاده کنید.

با احترام.
(1400/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۱-لطفا در مورد امکانات برای کودکان حدود 2 سال و همچنین تهویه مطبوع اتاق ها و پوشش وای فای به من اطلاعات بیشتری بدهید؟ (1400/05/07)

پاسخ هتل : سلام،

برای کودکان؛
تخت کودک،غذاها نیز مینی کلاب داریم اما
مینی کلاب به عهده والدین کودکان است. و در مورد نرم کننده ها; در اتاق ها به صورت دستی بوده و طبق میل شما قابل درجه بندی می باشد. Wi-Fi رایگان است و سرعت بالایی دارد.

(1400/05/08)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام میخواستم بیام هتل زیبای شما. قیمت ها را هفته آینده برای من ارسال کنید. از اینکه علی سبزواری را از ایران تشریف آوردید متشکرم. (1400/04/10)

پاسخ هتل : سلام،

برای رزرو و اطلاع از قیمت می توانید به آژانس رزرو کننده مراجعه کنید.

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۳-در مورد کووید چطور؟ چه نوع محدودیت هایی وجود دارد؟ (1400/03/22)

پاسخ هتل : سلام آقا.

برنامه سرگرمی نرمی داریم. در رستوران ها سرآشپزهای ما غذاها را به شما می دهند. همچنین باید در محوطه رستوران ماسک بزنید. متاسفانه قلیان حرام است

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام
آیا اتوبوس رایگان از فرودگاه ازمیر به هتل و برگشت دارید؟ (1400/03/17)

پاسخ هتل : سلام آقا.

متاسفانه نداریم.

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۵-بهترین زمان برای بازدید از ملک خود برای تعطیلات ساحلی عالی چه زمانی است؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : سلام آقا.

این مواقع برای بازدید از ملک ما عالی است. هوای گرم، دریای زیبا با آفتاب گرم.

با بهترین احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : سلام آقا.

بله ساحل ما برای مهمانان ما خصوصی است. برای رفتن به آنجا نیازی به حمل و نقل نیست.

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا برای بچه های زیر یک سال سوپ دارید؟ (1398/05/19)

پاسخ هتل : با سلام

تنوع سوپ دلخواه برای بچه های گرانقدر با کمال میل تهیه می شود.

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا برای بچه های زیر یک سال سوپ دارید؟ (1398/05/18)

پاسخ هتل : سلام آقا.

بله آقا ما برای بچه های ارزشمندمان سوپ داریم.

با سلام و احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا این همه در انحصاری است (1398/05/07)

پاسخ هتل : سلام قربان.

بله قربان به صورت اختصاصی.

با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا وان یا جکوزی وجود دارد؟ (1398/02/20)

پاسخ هتل : سلام.
جکوزی و وان حمام فقط در سوئیت های رویال و لاگونا موجود است. اتاق های استاندارد ما یک کابین دوش دارند.

اطلاعات شما.
با احترام. (1400/04/23)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل سونیس افس رویال پالاس کجاست؟

پاسخ : کوش آداسی - جاده قدیم ازمیر
۲-موقعیت و فاصله هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی تا اماکن مهم و گردشگری کوش آداسی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی

 • فاصله هتل سونیس افس رویال پالاس کوش آداسی تا شهر تاریخی افسوس کوش آداسی ۲۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۳ لیر )
 • * تا پارک آبی آدالند کوش آداسی ۲۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۳۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۴ لیر )
 • * تا کاروانسرای تاریخی کوش آداسی ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید اسکله نووا کوش آداسی ۳۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ لیر )
 • * تا گوئرچین‌آدا (جزیرهٔ کبوتر) کوش آداسی ۳۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۱ لیر )
 • * تا بازار کوش آدسی ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۱ لیر )
 • * تا دروازه قلعه کوش آداسی (کاستل گیت) ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکدوگان کوش آداسی ۳۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ لیر )
 • * تا ساحل بانوان کوش آداسی (لیدیز بیچ) ۳۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۱ لیر )
 • * تا ساحل شهر کوش آداسی (تاون بیچ) ۳۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۴ لیر )
 • * تا ساحل گرین بیچ کوش آداسی ۳۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۵ لیر )
 • * تا ساحل لانگ بیچ کوش آداسی ۴۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید کوش آداسی AVM ۴۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۳ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره سانیز افس رویال پالاس کوش آداسی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ