هتل تک ستاره در مشهد

هتل سرزمین آفتاب مشهد هتل تک ستاره

هتل سرزمین آفتاب مشهد - Sarzaminaftab

هتل سرزمین آفتاب مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل گل سرخ مشهد هتل تک ستاره

هتل گل سرخ مشهد - GoleSorkh

هتل گل سرخ مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان لاوان مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان لاوان مشهد - Jamkaran

هتل آپارتمان لاوان(جمکران سابق) مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
مهمانپزیر ممتاز مقدم مشهد هتل تک ستاره

مهمانپزیر ممتاز مقدم مشهد - Moghadam

مهمانپزیر ممتاز مقدم مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان آلما مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان آلما مشهد - Alma

هتل آپارتمان آلما مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان پارادایس مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان پارادایس مشهد - Paradise

هتل آپارتمان پارادایس مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آبشار مشهد هتل تک ستاره

هتل آبشار مشهد - Abshar

هتل آبشار مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۹۵
نظافت و تمیزی : ۸.۹۸
امکانات : ۵.۹۵
پرسنل : ۸.۹۵
ارزش خرید : ۵.۹۷
موقعیت : ۵.۹۶
امتیاز کلی : ۵.۹۸
صبحانه : ۷.۹۲
وای فای رایگان : ۵.۹۵
وای فای غیر رایگان : ۶.۹۳
هتل صابر مشهد هتل تک ستاره

هتل صابر مشهد - Saber

هتل صابر مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان سیبا مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان سیبا مشهد - Siba

هتل آپارتمان سیبا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان رواق مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان رواق مشهد - Ravagh

هتل آپارتمان رواق مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان ترنم مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان ترنم مشهد - Taranom

هتل آپارتمان ترنم مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد - Ghasrekhorshid

هتل آپارتمان قصر خورشید مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان ارمغان مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان ارمغان مشهد - Armaqan

هتل آپارتمان ارمغان مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان بهزاد مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان بهزاد مشهد - Behzad

هتل آپارتمان بهزاد مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آپارتمان آذین مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان آذین مشهد - Azin

هتل آپارتمان آذین مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان تبسم مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان تبسم مشهد - Tabassom

هتل آپارتمان تبسم مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان سام مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان سام مشهد - Sam

هتل آپارتمان سام مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آپارتمان ایوان مشهد هتل تک ستاره

هتل آپارتمان ایوان مشهد - Eyvan

هتل آپارتمان ایوان مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو