هتل دو ستاره در مشهد

هتل کوثر مشهد هتل دو ستاره

هتل کوثر مشهد - Kowsar

هتل کوثر مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان اریکا مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان اریکا مشهد - Erika

هتل آپارتمان اریکا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان آل یاسین مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان آل یاسین مشهد - Alyasin

هتل آپارتمان آل یاسین مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل عقیق رضوی مشهد هتل دو ستاره

هتل عقیق رضوی مشهد - Aghighrazavi

هتل عقیق رضوی مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان شباهنگ مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد - Shabahang

هتل آپارتمان شباهنگ مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان حریرستان مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان حریرستان مشهد - Harirestan

هتل آپارتمان حریرستان مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پرستاره مشهد هتل دو ستاره

هتل پرستاره مشهد - PorSetareh

هتل پرستاره مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان علمدار مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان علمدار مشهد - Alamdar

هتل آپارتمان علمدار مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل کارن مشهد هتل دو ستاره

هتل کارن مشهد - Karen

هتل کارن مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان مهر مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان مهر مشهد - Mehr

هتل آپارتمان مهر مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل المپیا مشهد هتل دو ستاره

هتل المپیا مشهد - Olympia

هتل المپیا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل گل گندم شباهنگ مشهد هتل دو ستاره

هتل گل گندم شباهنگ مشهد - Golegandom

هتل گل گندم شباهنگ مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل سراج مشهد هتل دو ستاره

هتل سراج مشهد - Seraj

هتل سراج مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل حافظ مشهد هتل دو ستاره

هتل حافظ مشهد - Hafez

هتل حافظ مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان بشری مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان بشری مشهد - Boshra

هتل آپارتمان بشری مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آفریقا مشهد هتل دو ستاره

هتل آفریقا مشهد - Africa

هتل آفریقا مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل فرزانگان رضوی مشهد هتل دو ستاره

هتل فرزانگان رضوی مشهد - Farzaneganrazavi

هتل فرزانگان رضوی مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان مهستان مشهد هتل دو ستاره

هتل آپارتمان مهستان مشهد - Mahestan

هتل آپارتمان مهستان مشهد ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو