هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

هتل چهار ستاره

OkDubaiHolidays - Marigolds ABR s

امتیاز ۸۰ نفر ۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

راحتی80۶
نظافت و تمیزی80۹
امکانات80۷
پرسنل80۷
ارزش خرید80۹
موقعیت80۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

تصویر 51790 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51787 نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51780 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51777 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51776 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51774 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51771 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51766 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51765 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51791 باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51789 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51788 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51786 باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51785 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51784 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51783 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51782 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51781 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51779 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51778 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51775 ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر ساحل هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51773 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51772 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51770 استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51769 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51768 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51767 ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر ساحل هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر 51764 فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

تصاویر ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51775 100ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51775ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51767 100ساحل هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51767
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51791 100باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51791باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51786 100باشگاه ورزشی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51786
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51790 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51790فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51776 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51776فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51766 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51766فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51765 100فضای اتاق های هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51765
+17

تصاویر نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51787 100نمای بیرونی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51787
+1

تصاویر استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51780 100استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51780استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51777 100استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51777استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51774 100استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51774استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51771 100استخر هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی 51771
+6
نقشه بیسان گشت
دبی اقامتگاه البطین، اقامتگاه ساحلی جمیرا، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی (OkDubaiHolidays - Marigolds ABR s) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 15.0 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به نظافت و تمیزی (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل راحتی (6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی (9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (9 از 10) است.

هتل اوکی امکانات اقامتی خود را در دبی عرضه می‌کند. میهمانان از بالکن بهره مند هستند. پارکینگ اختصاصی رایگان هم در محل موجود می‌باشد.

یک نشیمن با آشپزخانه در اتاق‌‌ها قرار دارد. تلوزیون با کانل‌‌های ماهواره ای نیز ارائه می‌گردد. سایر امکانات نظیر مرکز فیتنس و استخر روباز همه ساله نیز قابل ارائه می‌باشد. آپارتمان‌‌ها دارای وای فای رایگان هستند.

مرکز خرید ابن بطوطه 3.2 کیلومتر با هتل فاصله دارد، در حالیکه مجتمع تجاری امارات مال در 9 کیلومتری واقع شده است. فرودگاه بین المللی المکتوم هم 21 کیلومتر از اینجا فاصله دارد.

اقامتگاه ساحلی جمیرا مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به ساحل، استراحت و غذا می‌باشد.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

43.4 km ۴۵ دقیقه ۹۹ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
24.7 km ۲۲ دقیقه ۶۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
32.1 km ۲۹ دقیقه ۷۶ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
32.7 km ۲۸ دقیقه ۷۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۳.۵ km ۱۶ دقیقه ۳۹ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۳.۵ km ۲۰ دقیقه ۳۹ درهم
۱۵.۰ km ۱۸ دقیقه ۴۲ درهم
۱۵.۲ km ۱۹ دقیقه ۴۲ درهم
بیشتر

فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی تا مراکز خرید

۳.۱ km ۱۲ دقیقه ۰ درهم
۵.۷ km ۱۰ دقیقه ۲۳ درهم
۱۳.۵ km ۱۶ دقیقه ۳۹ درهم
۱۴.۸ km ۱۷ دقیقه ۴۲ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

ایستگاه جی بی آر 2 (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه DMCC (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۸۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-آدرس هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR کجاست؟

پاسخ : اقامتگاه البطین، اقامتگاه ساحلی جمیرا، دبی، امارات متحده عربی
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جی بی آر 2 (ترام) - ایستگاه جمیرا لیک تاورز (ترام) - ایستگاه DMCC (خط قرمز) -
۳-موقعیت و فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

 • فاصله هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی تا میدان ساعت دبی ۳۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
۴-فاصله هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR تا دبی مال ۲۴.۷ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
۵-فاصله هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR تا سیتی سنتر دیره ۳۵.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
۶-هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل اوکی هالیدیز-ماری گلدز ABR در منطقه شیخ زاید - بیزنس بی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره اوکی دبی هالیدیز-ماری گلدز ABR دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ