هتل چهار ستاره در تهران

هتل المپیک تهران هتل چهار ستاره

هتل المپیک تهران - Olympik

هتل المپیک تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹.۹۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل هويزه تهران هتل چهار ستاره

هتل هويزه تهران - Hovezeh

هتل هويزه تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ارم تهران هتل چهار ستاره

هتل ارم تهران - Eram

هتل ارم تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آساره تهران هتل چهار ستاره

هتل آساره تهران - Asareh

هتل آساره تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آتانا تهران هتل چهار ستاره

هتل آتانا تهران - Atana

هتل آتانا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل اسكان الوند تهران هتل چهار ستاره

هتل اسكان الوند تهران - EskanAlvand

هتل اسكان الوند تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آکادمی تهران هتل چهار ستاره

هتل آکادمی تهران - Akademi

هتل آکادمی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آرامیس تهران هتل چهار ستاره

هتل آرامیس تهران - Aramis

هتل آرامیس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۸.۷۳
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سیمرغ تهران هتل چهار ستاره

هتل سیمرغ تهران - Simorq

هتل سیمرغ تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل برج سفید تهران هتل چهار ستاره

هتل برج سفید تهران - BorjSefid

هتل برج سفید تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل اوین تهران هتل چهار ستاره

هتل اوین تهران - ParsianEvin

هتل اوین تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل کوثر تهران هتل چهار ستاره

هتل کوثر تهران - ParsianKosar

هتل کوثر تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران هتل چهار ستاره

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران - IrangardiJahangardiMeygon

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل بزرگ تهران هتل چهار ستاره

هتل بزرگ تهران - BozorgTehran

هتل بزرگ تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ایبیس (اکسیس) تهران هتل چهار ستاره

هتل ایبیس (اکسیس) تهران - Ibis

هتل ایبیس (اکسیس) تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل بزرگ 2 تهران هتل چهار ستاره

هتل بزرگ 2 تهران - BozorgTehran2

هتل بزرگ 2 تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل بزرگ فردوسی تهران هتل چهار ستاره

هتل بزرگ فردوسی تهران - BozorgFerdosi

هتل بزرگ فردوسی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل انقلاب تهران هتل چهار ستاره

هتل انقلاب تهران - ParsianEnqelab

هتل انقلاب تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو