هتل دو ستاره در تهران

هتل نادری نو تهران هتل دو ستاره

هتل نادری نو تهران - NaderiNo

هتل نادری نو تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل فردوسی تهران هتل دو ستاره

هتل فردوسی تهران - Ferdousi

هتل فردوسی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل زیبا تهران هتل دو ستاره

هتل زیبا تهران - Ziba

هتل زیبا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل فارس تهران هتل دو ستاره

هتل فارس تهران - Fars

هتل فارس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان سپهر تهران هتل دو ستاره

هتل آپارتمان سپهر تهران - Sepehr

هتل آپارتمان سپهر تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سعدی تهران هتل دو ستاره

هتل سعدی تهران - Saadi

هتل سعدی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان پارس تهران هتل دو ستاره

هتل آپارتمان پارس تهران - Pars

هتل آپارتمان پارس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آرمان تهران هتل دو ستاره

هتل آرمان تهران - Arman

هتل آرمان تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان رازی تهران هتل دو ستاره

هتل آپارتمان رازی تهران - Razi

هتل آپارتمان رازی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل آپارتمان ونوس تهران هتل دو ستاره

هتل آپارتمان ونوس تهران - Venoos

هتل آپارتمان ونوس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پرستو تهران هتل دو ستاره

هتل پرستو تهران - Parastoo

هتل پرستو تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل شیراز تهران هتل دو ستاره

هتل شیراز تهران - Shiraz

هتل شیراز تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل اطلس تهران هتل دو ستاره

هتل اطلس تهران - Atlas

هتل اطلس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل نادر تهران هتل دو ستاره

هتل نادر تهران - Nader

هتل نادر تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل پارسا تهران هتل دو ستاره

هتل پارسا تهران - Parsa

هتل پارسا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آزادی تهران هتل دو ستاره

هتل آزادی تهران - Azadi

هتل آزادی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل اورین تهران هتل دو ستاره

هتل اورین تهران - Avrin

هتل اورین تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل امید تهران هتل دو ستاره

هتل امید تهران - Omid

هتل امید تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو