هتل سه ستاره در تهران

مهمانپذیر رضا تهران هتل سه ستاره

مهمانپذیر رضا تهران - Reza

مهمانپذیر رضا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان طوبی تهران هتل سه ستاره

هتل آپارتمان طوبی تهران - Tooba

هتل آپارتمان طوبی تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل آماتیس تهران هتل سه ستاره

هتل آماتیس تهران - Amatis

هتل آماتیس تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
مهمانپذیر کشاورز تهران هتل سه ستاره

مهمانپذیر کشاورز تهران - Keshavarz

مهمانپذیر کشاورز تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل بهار تهران هتل سه ستاره

هتل بهار تهران - Bahar

هتل بهار تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان تاج محل تهران هتل سه ستاره

هتل آپارتمان تاج محل تهران - TajMahal

هتل آپارتمان تاج محل تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل پرشیا تهران هتل سه ستاره

هتل پرشیا تهران - Persia

هتل پرشیا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶.۶
نظافت و تمیزی : ۶.۶
امکانات : ۶.۶
پرسنل : ۶.۶
ارزش خرید : ۵.۶۶
موقعیت : ۵.۸
امتیاز کلی : ۵.۶۶
صبحانه : ۸.۸۶
وای فای رایگان : ۷.۵۳
وای فای غیر رایگان : ۶.۶
هتل تهران درسا تهران هتل سه ستاره

هتل تهران درسا تهران - TehranDorsa

هتل تهران درسا تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل البرز تهران هتل سه ستاره

هتل البرز تهران - Alborz

هتل البرز تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل پامچال تهران هتل سه ستاره

هتل پامچال تهران - Pamchal

هتل پامچال تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
جهانگردی شمشک تهران هتل سه ستاره

 جهانگردی شمشک تهران - JahangardiShemshak

جهانگردی شمشک تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل نیلو تهران هتل سه ستاره

هتل نیلو تهران - Niloo

هتل نیلو تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل باباطاهر تهران هتل سه ستاره

هتل باباطاهر تهران - BabaTaher

هتل باباطاهر تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل جهان تهران هتل سه ستاره

هتل جهان تهران - Jahan

هتل جهان تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان ملل تهران هتل سه ستاره

هتل آپارتمان ملل تهران - Melal

هتل آپارتمان ملل تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل مارليك تهران هتل سه ستاره

هتل مارليك تهران - Marlik

هتل مارليك تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۱۲
نظافت و تمیزی : ۷.۱۲
امکانات : ۷.۱۲
پرسنل : ۶.۹۲
ارزش خرید : ۶.۰۸
موقعیت : ۸.۰۴
امتیاز کلی : ۹.۰۲
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸.۰۴
وای فای غیر رایگان : ۸.۰۴
هتل ورزش تهران هتل سه ستاره

هتل ورزش تهران - Varzesh

هتل ورزش تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان کوروش تهران هتل سه ستاره

هتل آپارتمان کوروش تهران - Korosh

هتل آپارتمان کوروش تهران ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو